Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

2. Budgetprocedure for budget 2022 og overslagsår 2023-2025

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-21 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Budgetprocedure for budget 2022 og overslagsår 2023-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Budgetproceduren for 2022 og overslagsårene 2023-2025 fremsendes til godkendelse.


I forbindelse med godkendelsen udmeldes de foreløbige budgetrammer for budget 2022-2025.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren er den overordnede tids- og procesplan for den kommende budgetlægning for 2022 og overslagsårene 2023-2025.


Budget 2021 blev vedtaget som et to-årigt budget gældende for både 2021 og 2022. Proceduren afspejler dette, men idet der er en række formkrav til den kommunale budgetprocedure, ligner budgetproceduren for 2022 overordnet set tidligere års procedurer. Dog vil den politiske involvering i de forskellige budgetfaser blive reduceret i forhold til tidligere år, idet flere elementer i den kommende budgetproces optræder i en light-udgave.


Budgetprocessen for budget 2022-2025 tager afsæt i det vedtagne budget 2021/2022, hvor arbejdet med budgettet kan opdeles i fire faser:

  1. Forberedelsesfasen: Den foreløbige udmelding af de økonomiske rammer for budgetlægningen og 1. budgetkonference
  2. Udarbejdelsesfasen: De endelige økonomiske rammer fastlægges og forvaltningerne udarbejder budgetforslag
  3. Statusfasen: Samling af fagudvalgenes budgetforslag og 2. budgetkonference
  4. Beslutningsfasen: Politiske forhandlinger, herunder 1. og 2. behandling af budgettet


Centrale og aktuelle emner i den kommende budgetproces, herunder bestillinger til forårets budgetkonference, fremgår af budgetproceduren.


Budgetproceduren for 2022-2025 er vedlagt som bilag til sagen.


Foreløbige budgetrammer - udmelding

Som afsæt for budgetlægningen for 2022-2025 udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget samtidig med godkendelsen af budgetproceduren formelt de foreløbige budgetrammer for drift pr. serviceområde.


Rammerne er de budgetbeløb for 2022-2025, der aktuelt fremgår af økonomisystemet, og som består af følgende:


Overslagsårene fra det vedtagne budget 2021/2022 (det sidste år sættes lig det næstsidste, hvilket vil sige 2025 = 2024)

+/- Byrådsbeslutninger siden budgettets vedtagelse med konsekvens for 2022-2025

+/- Tekniske/administrative justeringer (løbende udmøntninger fra løn- og forsikringspuljer m.v.)

= Foreløbig ramme


Endelig rammeudmelding behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af 1. budgetkonference den 22. marts 2021 og udmeldes umiddelbart efter.


Direktionen har behandlet budgetproceduren på mødet den 17. december 2020.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetproceduren for budget 2022-2025 jfr. bilag godkendes,


at der udmeldes foreløbige budgetrammer for budget 2022-2025 jfr. beskrevet i sagsfremstillingen.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Budgetprocedure 2022-2025 - ØKE 18-1-2021