Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

7. Forlængelse af projekt Grøn Forretning i 2021

Sagsnr.: 24.10.07-P20-2-20 Sagsbehandler: Jakob Søndergaard  

Forlængelse af projekt Grøn Forretning i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted.

Sagsresume

Projektet Grøn Forretning blev iværksat i sommeren 2019 og udløb ved udgangen af 2020.


Det overordnede formål med projektet har været at fremme og fremhæve den grønne omstilling blandt virksomhederne i Herning Kommune.


Gennem en resultatkontrakt med Herning Kommune har Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande (herefter kaldet Erhvervsrådet) været operatører på projektet.


Fremadrettet er målet bl.a. at løfte projektet til næste niveau, hvor det lokale erhvervsliv i samspil med andre lokale aktører indenfor den bæredygtige dagsorden, herunder bl.a. Bæredygtig Herning, kan være med til at realisere ambitionerne, forfølge potentialet og imødegå udfordringerne indenfor bæredygtighed i Herning Kommune.


Det er administrationens anbefaling at forlænge projektet Grøn Forretning i 2021 med Erhvervsrådet som operatør og med en budgetramme på 400.000 kr. finansieret af allerede afsatte midler til erhvervsfremme.

Sagsfremstilling

Det seneste 1½ år har Herning Kommune gennem projektet Grøn Forretning med Erhvervsrådet som operatør tilbudt alle virksomheder i kommunen vejledning i at skabe en mere grøn forretning.


Indtil videre har 85 unikke virksomheder fået individuel vejledning på området bl.a. med afsæt i et unikt dialogværktøj udviklet i samarbejde mellem Erhvervsrådet og Herning Kommune.


I 2020 blev Herning Kommunes bevilling til Grøn Forretning gearet med eksterne midler fra projektet "Energieffektivitet og CO2-bespareler i virksomheder i Region Midtjylland". Derigennem har 14 virksomheder i Herning Kommune fået tilført hver 57.375 kr. til indkøb af privat konsulentbistand til igangsætning af grønne tiltag. Virksomhederne har yderligere mulighed for en implementeringsstøtte på op til 200.000 kr. pr. virksomhed.


Derudover har projektet hjulpet virksomhederne med at skabe overblik over andre støtteordninger og der er opbygget et netværk af videnspartnere som virksomhederne har kunnet trække på til deres grønne udviklingsrejse.


Ligeledes er der i projektperioden afholdt en række grønne inspirationsseminarer og målrettede webinarer for virksomheder i Herning Kommune og der er taget initiativ til opbygningen af et grønt netværk af virksomheder, der arbejder med grøn omstilling.


Disse initiativer, erfaringer og resultater betyder, at der såvel hos virksomhederne i Herning Kommune som hos Erhvervsrådet er skabt et afgørende gennembrud og momentum i det konkrete arbejde med den grønne omstilling.


For at fastholde momentum anbefaler administrationen derfor at forlænge projektet Grøn Forretning i 2021, så det på baggrund af de erfaringer, resultater og netværk, der allerede er skabt, er muligt at få endnu flere virksomheder i Herning Kommune i gang med den grønne omstilling.


Samtidig er målet at løfte projektet til næste niveau, hvor det lokale erhvervsliv i samspil med andre lokale aktører indenfor den bæredygtige dagsorden, herunder bl.a. Bæredygtig Herning, kan være med til at realisere ambitionerne, forfølge potentialet og imødegå udfordringerne indenfor bæredygtighed.


Det er ligeledes målet, at projektets forlængelse skal sikre, at de grønne og bæredygtige forretningsudviklingskompetencer forankres i Erhvervsrådet, så de fremover er en del af den generelle resultatkontrakt.


Eksempler på oplagte fokusområder for Grøn Forretning i 2021:


Tilbud om konkret vejledning til kommunens iværksættere og virksomheder i forhold til Grøn Forretning, herunder også påvirkning af mindset hos de virksomheder, der endnu ikke har forholdt sig til bæredygtighed. Vejledningen kan være i forhold til FN17, cirkulær økonomi, energioptimering, CO2-reduktion mv.


Udvikling af nye erhvervsrettede initiativer i samarbejde med bl.a. Bæredygtig Herning. Det kan eksempelvis være udvikling af lokale muligheder for klimakompensation og dialog med virksomhederne herom, en lokal fond for bæredygtige iværksættere eller lignende.


Udvikling af events, webinarer, netværk mv. for lokale virksomheder, der kan være med til at sætte bæredygtighed på virksomhedernes dagsorden og støtte dem i deres grønne omstilling.


Fortsat medfinansiering af projektet "Energieffektivitet og CO2-bespareler i virksomheder i Region Midtjylland", og dermed give virksomheder i Herning Kommune adgang til rådgivning og implementeringshjælp i forbindelse med investeringer i mere bæredygtige produktionsløsninger. Der er netop bevilliget en udvidelse af projektet, hvor flere virksomheder vil kunne få bevilliget forløb samt tilføjet hjælp til etablering af værdikædesamarbejder og industrisymbioser. Der er således samme mulighed for at geare midlerne i projektet i 2021 som hidtil.

Økonomi

Der afsættes 400.000 kr. til projektet Grøn Forretning i 2021. Beløbet finansieres af allerede afsatte midler til erhvervsfremme på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Innovation og ny teknologi.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at forslaget til forlængelse af projektet Grøn Forretning for virksomheder i Herning Kommune i 2021 godkendes.
at der samlet afsættes 400.000 kr. til en etårig indsats i 2021.
at udgiften finansieres af allerede afsatte midler til erhvervsfremme på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Innovation og ny teknologi.
at administrationen bemyndiges til at indgå en etårig resultatkontrakt for 2021 med Erhvervsrådet på opgaven.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.