Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

3. Godkendelse af skema B for helhedsplan Fællesbo's afd. 210 Fredbovej i Sunds

Sagsnr.: 03.02.13-P19-2-20 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Godkendelse af skema B for helhedsplan Fællesbo's afd. 210 Fredbovej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


X
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet godkendte den 25. juni 2019 under punkt 119 Skema A for helhedsplan for renovering af Fællesbo's afdeling 210 Fredbovej i Sunds.


Byrådet godkendte Skema A med et samlet budget på 19,54 mio. kr.


Fællesbo har nu haft opgaven sendt i licitation og der er nu kommet priser ind på opgaverne. På den baggrund ønsker Fællesbo Skema B godkendt med et samlet budget på 22,32 mio. kr.


Administrationen anbefaler at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender det fremsendte Skema B.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Fællesbo ønsker at renovere afdeling 210, Fredbovej i Sunds. Afdelingen består af 18 almene familieboliger.

Boligerne er opført i 1963 og er derved over 57 år gamle. Efter renoveringen vil afdelingen bestå af 17 almene boliger.


Processen for en helhedsplanssag følger 3 trin opdelt i Skema A, B og C.


Skema A indeholder et budget som er baseret på forventningstal samt overslagstal leveret af rådgivere, tallene følger de oprindeligt indleverede tal, som ligger til grund til ansøgningen til Landsbyggefonden, af den grund er tallene behæftet med en vis usikkerhed, da tallene skal prisfremskrives med den udvikling der har været siden budgettet oprindeligt blev lavet. I den konkrete sag er der tale om et budget som baserer sig på 2013 priser.


Skema B indleveres efterfølgende til godkendelse, Budgettallene i Skema B er baseret på det konkrete licitationstal, efter at boligforeningen har sendt opgaven i udbud. Resultatet vil her afspejle at priserne kan være steget siden Skema A budgettet blev lavet. Administrationen har en bemyndigelse til at godkende skema B administrativ, hvis anlægssummen ligger indenfor 3 % af anlægssummen i Skema A.


Skema C indleveres til godkendelse, når anlægsopgaven er endelig færdig og afleveret, og alle udgifter, ekstraudgifter og uforudsete udgifter er indregnet i det endelige regnskab.


Skema B afd. 210 Fredbovej.


Byrådet har på møde den 25. juni 2019 punkt 119 godkendt et skema A med en samlet anlægssum på 19,54 mio. kr. budgettet er baseret på en beregning lavet i 2013 i forbindelse med ansøgningen til Landsbyggefonden. Efter kommunal godkendelse af Skema A har boligselskabet Fællesbo haft helhedsplanens opgaver sendt i licitation. Resultatet af denne licitation er nu kommet, og Boligselskabet Fællesbo har derfor indleveret Skema B til godkendelse. Først efter den kommunale godkendelse af Skema B og derved licitationens resultat, kan Boligselskabet Fællesbo indgå endelig aftale med hovedentreprenøren.


Resultatet af licitationen viser en samlet anlægssum på 22,32 mio. kr. Hvilket er en overskridelse på 2,78 mio. kr. Det udgør en overskridelse af Skema A budgettet på 14,22%. Boligselskabet Fællesbo har oplyst, at der har været ekstra omkostninger i sagen i forhold til teknisk rådgivning, dette skyldes at rådgivning mv. til udarbejdelse af helhedsplaner er vanskelig at prissætte, når der er tale om mindre afdelinger eller helhedsplaner, dette skyldes at der skal laves den samme mængde materiale til en helhedsplan som koster 20 mio. som til en helhedsplan der koster 200 mio. Det vil sige rådgivningere koster det samme. Det er ikke muligt at opnå en nævneværdig besparelse på denne post på trods af, at der er tale om en mindre helhedsplan. Den resterende og væsentlige budgetoverskridelse forklares med den generelle prisudvikling indenfor byggeri i perioden fra 1. kvartal 2013 og indtil nu.


Økonomi.

Ved godkendelse af Skema B i helhedsplanen vedstår Herning Kommune sig den garanti og medfinansiering som Herning Kommune har godkendt i forbindelse med Skema A. I forbindelse med godkendelse af Skema B anmoder Boligselskabet Fællesbo tillige om, at Herning Kommune godkender en forøgelse af anlægssummen samt garantisummen for det støttede og det ustøttede lån. Den kommunale garantistillelse kan ses i nedenstående finansieringsskema.I forbindelse med godkendelse af Skema A godkendte byrådet en kommunal kapitaltilførsel på 50.000 kr. efter 1/5- dels ordningen. Hvilket betyder at 1/5 del gives som tilskud fra kommunen, 1/5 del gives som tilskud fra Realkreditinstituttet, 1/5 del gives som tilskud fra Boligselskabet og 2/5 dele gives som tilskud fra Landsbyggefonden. I skema B ansøgningen er dette beløb uændret.


Den forventede kommunale garantiramme i forbindelse med skema B er Netto 6,45 mio. kr. I forbindelse med byrådets godkendelse af Skema A blev der godkendt en garantiramme på netto 5,74 mio. kr. Det er en øget garantiramme på netto 0,71 mio. kr.


Administrationen bemærker at Garantistillelse til almene boliger ikke påvirker den kommunale låneramme og er i almindelighed forbundet med en meget begrænset direkte risiko.


Der er ingen tegn på, at garantiforpligtigelsen i forbindelse med renoveringen af afd. 210 Fredbovej, Sunds skulle udgøre en reel risiko for Herning Kommune.


Garantistillelsen i forbindelse med etablering af/opførelse af/renovering af almene boliger nedskrives løbende i forbindelse med lånenes tilbagebetaling. Det vil sige, at i takt med at boligafdelingen afdrager på de støttede lån, falder Kommunens garantistillelse tilsvarende.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Skema B for helhedsplan for Fællesbo afd. 210 Fredbovej, Sunds godkendes som ansøgt


at Herning kommune godkender den ansøgte garantiramme
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.