Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

14. Frigivelse af anlægsbevillinger til naturgenopretning ved Staulund Å og Feldborg Bæk

Sagsnr.: 06.02.03-P20-12-20 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til naturgenopretning ved Staulund Å og Feldborg Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Kim Iversen, Lennarth Skov Espersen, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 888.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 200.000 kr. til et naturgenopretningsprojekt i Staulund Å, Feldborg Bæk samt det tidligere dambrugsareal ved Feldborg Bæk. Udgifterne til projektet omfatter detailprojektering, udarbejdelse af udbudsmateriale samt selve anlægsarbejdet.


Naturstyrelsen bidrager med 200.000 kr. til anlægsarbejdet.


Forvaltningen anbefaler, at anlægsbevillingerne frigives på Serviceområde 04 Grønne områder.

Sagsfremstilling

Herning Kommune ønsker i samarbejde med Naturstyrelsen at gennemføre et naturgenopretningsprojekt ved to nedlagte dambrug i henholdsvis Staulund Å og Feldborg Bæk. Projektområdet er beliggende mellem Haderup og Feldborg og i den nordlige del af Herning Kommune.


Under de nuværende forhold medfører den tidligere dambrugsdrift i området, at vandløbene ikke har optimale fysiske forhold.På den baggrund etableres der i Feldborg Bæk et helt nyt forløb af bækken på de nederste ca. 700 m. Vandløbet slynges terrænnært ned over det tidligere dambrugsareal og herved skabes et varieret vandløb med masser af stryg og høller (se bilag).


I Staulund Å fjernes resterne af stemmeværket i vandløbet ved det tidligere Staulund Dambrug, hvorved der sikres optimal faunapassage og derudover etableres en række stryg i vandløbet på strækningen langs det tidligere dambrugsareal (se bilag).


I forbindelse med naturgenopretningsprojektet ved Feldborg Bæk etableres en ”mini-ådal” på det tidligere dambrugsareal, således at terrænet stiger moderat ud mod siderne. Der etableres 4-5 lavninger, som forventes at være fugtige stort set året rundt. Lavningerne forventes at blive brugt bl.a. som sølehuller for områdets krondyr. Derudover etableres en insektvold i den vestlige del af dambrugsarealet, og der udlægges stendynger og større sten til insekter, krybdyr m.m.


På det tidligere dambrugsareal ved Feldborg Bæk forekommer en række uønskede eller invasive planter. Det drejer sig om kæmpebjørneklo, rød hestehov, glansbladet hæg og spirea-arter. Disse planter fjernes for at udgå, at de spreder sig i området.


Projektet vil få en betydelig positiv effekt på planter, fisk og smådyr i området. Dette skyldes, at der skabes langt større vandløbsvariation, samt at der etableres en række stryg, der vil danne gyde- og opvæksthabitater for ørred, lampretter m.v.


Derudover vil det tidligere dambrugsareal ved Feldborg Bæk blive et varieret naturområde med både våde og tørre partier til glæde for bl.a. padder og insekter. Samlet set forventes projektet at kunne sikre, at der fremadrettet er god økologisk tilstand i Feldborg Bæk og Staulund Å.


Lodsejerne indenfor projektområdet er positive omkring planerne for gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i området.

Økonomi

Udgifterne til projektet fordeler sig med ca. 188.000 kr. til rådgiverydelse ifm. detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale og ca. 700.00 kr. til anlægsarbejdet. De samlede udgifter til projektet er således i alt 888.000 kr.


Naturstyrelsen bidrager med 200.000 kr. til anlægsarbejdet ifm. vandløbsrestaureringsprojektet. Der anmodes om anlægsindtægtsbevilling til beløbet på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. i 2021.


Herning Kommunes andel af udgifterne til projektet udgør således 688.000 kr., som finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071099 rådighedsbeløb vedrørende diverse anlægsarbejder i 2020. Rådighedsbeløbet overføres til 2021 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.


FNs verdensmål

Sagen har relation til bæredygtighed i FNs verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet og nr. 15: Livet på landet, idet der gennem genopretningen sikres en bæredygtig udvikling i vandmiljøet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 888.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne Områder, nyt stednr. "Vandløbsrestaurering i Staulund Å og Feldborg Bæk" til udarbejdelse af detailprojekt og anlægsarbejdet ifm. vandløbsrestaureringsprojektet i Staulund Å og Feldborg Bæk
at der til medfinansering fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2021 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. "Vandløbsrestaurering i Staulund Å og Feldborg Bæk". Indtægten medfinansierer anlægsudgiften
at anlægsudgiften delvist finansieres med 688.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2020. Rådighedsbeløbet overføres til 2021 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.  

Bilag

  • Projekttiltag Staulund Å
  • Projekttiltag Feldborg Bæk