Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

16. Godkendelse af programoplæg for Sunds Aktiv Center

Sagsnr.: 82.20.00-P19-1-20 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af programoplæg for Sunds Aktiv Center

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Jan Märcher og Anna Stokholm

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 afsatte Herning Byråd midler til udvidelse af Sunds Aktiv Center, som er beliggende på Søglimt Plejecenter. Desuden er der i forbindelse med budgetforlig 2021-2022 afsat yderligere 1,500 mio. kr. til projektet.


Nuværende rammer for centret er ikke tidssvarende i forhold til øvrige aktivitetscentre i Herning Kommune og arbejdet omkring udvidelsen af Sunds Aktiv Center er påbegyndt.

En udvidelse og inddragelse af de eksisterende rammer kræver en ny indretning i sammenhæng med øvrige lokaler på Søglimt Plejecenter.


Programoplægget for om– og tilbygning af Sunds Aktiv Center på Søglimt Plejecenter fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet programoplæg inklusive skitser for ny anvendelse af de eksisterende lokaler og ny tilbygning på Søglimt.


Alle aktiviteter i Centret henhører under Sundhed og Ældre.


Projektet omfatter følgende områder og har følgende brugere:

  • Aktivitetscentret ca. 230 - 250 brugere
  • Daghjem 10 pladser
  • Ny sygeplejeklinik (der er i dag ikke en sygeplejeklinik på Søglimt Plejecenter)
  • Personalerum (til personalet på Søglimt Plejecenter)


Programoplægget udarbejdet ud fra arbejdsgruppens vurderinger. Der har været afholdt 8 møder i gruppen.


Arbejdsgruppen er repræsenteret af medlemmer fra Centerrådet for Sunds Aktiv Center samt ledere og medarbejdere fra Herning Kommune.


Arbejdsgruppen er enige i indstillingen omkring udvidelsen.


Udarbejdelse af udbudsmateriale

Ved udarbejdelse af udbudsmateriale til indhentning af priser på rådgiverydelser foreslår administrationen, at der indhentes bud fra de totalrådgivere, som Herning Kommune har indgået rammeaftaler med omkring teknisk rådgivning.


Udbudsform

Byggeopgaven foreslås udbudt med en fastpris alt inklusiv (omvendt licitation).


Hovedtidsplan


Rådgiver udbud

Januar 2021

Udarbejdelse af udbud

Februar - April 2021

Udbudsperiode (1 md.)

Maj 2021

Licitation - byggeri /kontrakt

Juni 2021

Byggestart

August 2021

Aflevering af byggeri til SOS

Juni 2022

Indflytning

August 2022


Genhusning af aktiviteter

Afstandskravene i forhold til Corona situationen vanskeliggør genhusningen, derfor vil daghjemmet og centrets aktiviteter delvis være lukkede, hvis muligt, blive henlagt til andre aktivitetscentre i Kommunen. Genhusningsmuligheder vil løbende blive afsøgt.


Økonomi

Finansiering

Den 5. maj 2020 punkt 91 frigav Byrådet 7,133 mio. kr. til om- og tilbygning af Sunds Aktiv Center.

I budgetforliget 2021-2022 blev der afsat yderligere 1,500 mio kr. til projektet.

Disse midler søges hermed frigivet, således at den samlede anlægsbevilling bliver 8,633 mio. kr.


Drift

Driftsomkostninger til grund og bygninger kan afholdes indenfor budgetrammen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at programoplægget for ombygning af Sunds Aktiv Center godkendes og der arbejdes videre med projektet.
at forundersøgelser af bygningen kan igangsættes og der indhentes priser på rådgivning.
at tidsplanen godkendes.
atder frigives rådighedsbeløb på yderligere udgifter på i alt 1,500 mio. kr. vedr. Sunds Aktiv Center.
at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 3,567 mio. kr. i 2020 og 5,066 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018092 Sunds Aktiv Center.


Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.  

Bilag

  • Programoplæg Sunds Aktiv Center 27.11.20