Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

15. Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for Skæve Boliger på Bethaniagade

Sagsnr.: 82.00.00-Ø00-8-16 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsbevilling til anlægsprojekter for Skæve Boliger på Bethaniagade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: - Malene Bomholt, Jan Märcher og Anna Stokholm

Sagsresume

Anlægsbevilling til anlægsprojektet for ny Varmestue og Herberg på Bethaniagade blev givet den 10. november 2020 af Herning Byråd, hvor programoplæg, dispositionsforslag og tidsplan for Skæve Boliger også blev fremlagt.


Efterfølgende har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bevilget et tilskud til Skæve Boliger på Bethaniagade i brev af den 26. oktober 2020 med i alt 4,250 mio. kr.


Derudover har Realdania i brev af den 21. oktober 2020 bevilget tilskud til at realisere byggeriet med øgede bæredygtighedsambitioner og energirigtige løsninger med i alt 0,715 mio. kr. netto.


Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb for Skæve Boliger for året 2021 på i alt 10,070 mio. kr. samt tillægsbevillinger og rådighedsbeløb til indtægter fra tilskud til både Varmestue, Herberg og Skæve Boliger.

Sagsfremstilling

Af investeringsoversigten fremgår det på serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri, at der er afsat 10,070 mio. kr. i 2021 til Skæve Boliger.


Projektet for de Skæve Boliger omfatter:


Skæve Boliger

Der afsættes ca. 360 netto-m2 til Skæve Boliger, hvor der tages udgangspunkt i følgende faciliteter:


 • 10 Skæve Boliger
 • Vaskeri
 • Uderum
 • Rengøringsrum
 • Elevator


De Skæve Boliger opfylder et behov for boliger til socialt udsatte, der har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. Der er tale om permanente boliger, som udlejes efter almenboliglovens bestemmelser.


Tilskud fra Realdania

Tilskuddet fra Realdania udgør i alt 715.000 kr. netto. Tilskuddet er fordelt med 115.000 kr. til målrettet bærdygtighedsanalyse og 600.000 kr. til realisering af projektet. Tilskuddet dækker både Varmestue, Herberg og Skæve Boliger. De påtænkte tiltag er:

 • Der bygges efter energiklasse 2020
 • Alternativ energi til brugsvand
 • Grønne tage på de nederste tagflader
 • Regnvandsopsamling til havevanding
 • Anvendelse af FSC træ
 • Aktiv solafskærmning
 • Beplantning, der tager højde for biodiversitet


Husleje

Administrationen har beregnet en forventet husleje på ca. 3.000 kr. pr. måned pr. bolig.


Økonomi

Varmestue og Herberg

Af tilskuddet fra Realdania tilgår 0,536 mio. kr. byggeriet af Varmestue og Herberg stednr 542.096 til bæredygtighedselementer og energirigtige løsninger og rådgivning hertil.

Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til udgiften på 0,536 mio. kr. og en tilsvarende bevilling til indtægten/tilskuddet på 0,536 mio. kr. på stednr. 542.096.


Skæve Boliger

Der er i budgettet afsat 10,070 mio. kr. til udgiften til at bygge Skæve Boliger.

Herudover er der afsat -10,070 mio. kr. til lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringen.


Af tilskuddet fra Realdania tilgår 0,179 mio. kr. byggeriet af Skæve Boliger til bæredygtighedselementer og energirigtige løsninger og rådgivning hertil.

Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til udgiften på 0,179 mio. kr. og en tilsvarende bevilling til indtægten/tilskuddet på 0,179 mio. kr. på projektet Skæve Boliger.


Af anlægstilskuddet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 4,250 mio. kr. anvendes 0,250 mio. kr. til ekstraarbejde på servicearealerne.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på udgiften på 0,250 mio. kr. og en tillægsbevilling på indtægten på 0,250 mio. kr. til projektet Skæve Boliger.


Det øvrige tilskud på 4,000 mio. kr. indgår i anlægsprojektet som en indtægt, hvilket dermed bevirker nedsættelse af huslejen.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på indtægten på 4,000 mio. kr. på projektet Skæve Boliger.


Da udgiften er forventet lånefinansieret og nettoanlægsudgiften er blevet 4,000 mio. kr. mindre, søges derfor om en tillægsbevilling til mindre lånoptagelse på 4,000 mio. kr. til projektet Skæve Boliger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at der meddeles en indtægtsbevilling på 0,536 mio. kr. til anlægsprojektet 542.096 Varmestue og Herberg og en udgiftsbevilling på 0,536 mio. kr. til samme projekt i 2021 på samme stednr.
at der meddeles en indtægtsbevilling på 0,179 mio. kr. til anlægsprojektet Skæve Boliger (nyt stednr) og en udgiftsbevilling på 0,179 mio. kr. til samme projekt i 2021.
at der meddeles en indtægtsbevilling på 0,250 mio. kr. til rådighedsbeløbet vedrørende Skæve Boliger (nyt stednr.) og en udgiftsbevilling til rådighedsbeløbet vedrørende Skæve Boliger (nyt stednr.) begge i 2021.
at der meddeles en indtægtsbevilling på 4,000 mio. kr. til rådighedsbeløbet vedrørende Skæve Boliger (nyt stednr.) i 2021.
at det samlede rådighedsbeløb på udgifter på i alt 10,499 mio. kr. og på indtægter på i alt 4,429 mio. kr. frigives og der meddeles en anlægsbevilling til anlægsprojektet Skæve Boliger på de samme beløb i 2021.
at der gives en tillægsbevilling til lånoptagelse på ovenstående nettoindtægter på i alt 4,000 mio. kr., således at den samlede lånoptagelse bliver 6,070 mio. kr. til projektet Skæve Boliger i 2021.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.  

Bilag

 • Bevilling fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen1
 • Bevillingsbevis med underskrift Realdania031120