Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

9. Medlemskab af IFFD

Sagsnr.: 18.20.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Medlemskab af IFFD

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XX

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremsættes forslag om, at Herning Kommune melder sig ind i foreningen IFFD, Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark.

Sagsfremstilling

For at styrke både vidensgrundlag, netværksdannelse og påvirkning af udviklingen på facilitetsområdet, foreslår forvaltningen, at Herning Kommune melder sig ind i organisationen IFFD, Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark.


Organisationen hed tidligere Danske Sportsfaciliteters Brancheforening. Medlemmerne i foreningen er både kommuner og idræts- og fritidsfaciliteter landet over. I øjeblikket er 25 kommuner medlem af foreningen.


Formålet for foreningen er at fremme samarbejdet kommuner imellem og internt i kommunerne. IFFD deltager desuden i en række nationale fora, blandt andet i sektorpartnerskabsforhandlingerne i forbindelse med håndteringen af covid-19. Foreningen søger med sit virke at påvirke rammer og retningslinjer, både inden for den daglige drift af faciliteterne og inden for de mere strategiske områder, som har indflydelse på faciliteternes udviklingsmuligheder.


Hvis Herning Kommune tegner et medlemskab får alle faciliteter, såvel kommunale som selvejende, mulighed for at deltage i foreningens uddannelsestilbud og workshops. Tilbuddene spænder over alt fra meget konkret sparring, som fx bæredygtig belysning og digitalisering til fulde lederuddannelser for personale i fx vores haller. Ved et kommunalt medlemskab har faciliteterne adgang til disse tilbud, hvoraf nogle har et deltagergebyr.


Der findes flere netværk inden for facilitetsområdet, og nogle af hallerne i kommunen er allerede medlem af dem. Flere haller foretrækker medlemskab af de netværk de allerede er en del af, fordi disse er særligt gode i forhold til praksisnære udfordringer i hverdagen. Forvaltningen foreslår et medlemskab af IFFD, fordi det er vurderingen, at denne forening rummer praktisk og konkret viden om udvikling for kommunens faciliteter, men også både strategisk tænkning og indflydelse på det politiske niveau. Der er desuden ikke nogen forhindringer for, at en hal både kan tage aktivt del i IFFDs og andre udbyderes tilbud. Det ene udelukker ikke det andet.


Ved et A-medlemskab af foreningen skal Byrådet udpege et medlem til IFFDs repræsentantskab. Det aktuelle repræsentantskab i IFFD er vedlagt som bilag. Repræsentantskabet udpeger et forretningsudvalg. Den øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen, som afholder hvert fjerde år, samme år, som der er kommunalvalg.


Det er hensigten i IFFD, at det udpegede medlem som minimum er medlem af kommunens kultur- og fritidsudvalg. I følge konstitueringsaftalen for Byrådet er det Venstre der har indstillingsretten i dette tilfælde. Venstre indstiller Dann Karlsen til repræsentantskabet i IFFD.


Ud over et politisk forum og et praksisnært netværk for lederne af faciliteterne, så udbyder IFFD også et netværk for de kommunale fritidschefer.

Økonomi

Kontingentet til IFFD er bestemt af indbyggertal, og for Herning Kommune vil et A-medlemskab årligt koste 30.000 kr. plus moms. Inkluderet i denne pris er, at alle kommunens faciliteter også kan melde sig ind i foreningen, og at disse får adgang til tilbud og netværk fra IFFD.

Udgiften på 30.000 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Herning Kommune melder sig ind i IFFD, og opfordrer alle kommunens idræts- og fritidsfaciliteter, såvel kommunale som selvejende, til at melde sig ind
at Byrådet udpeger et medlem til repræsentantskabet for IFFD for den resterende del af denne valgperiode
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.  

Bilag

  • Repræsentantskab, IFFD