Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

13. Frigivelse af projektudviklingsmidler til Mindegade

Sagsnr.: 05.05.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Sine Dall  

Frigivelse af projektudviklingsmidler til Mindegade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR








x



x


x


Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Renoveringen af de centrale gader og pladser i Herning bymidte er i fuld gang, og der er i 2021 afsat anlægsmidler til renovering af Mindegade. Derudover er der flere skitseprojekter, der er ved at blive detailudviklet.


Med henblik på at der skal udarbejdes skitse- og detailprojekt for Mindegade i 2021 og at der er detailprojekter på vej for tunnellen under banegården, skatertrail samt forskønnelsesprojekter, søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 628.000 kr., der er afsat på investeringsoversigten til projektudvikling i 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

Projektudviklingsmidler til Mindegade:

En renovering af Mindegade er budgetlagt til 2021. Forvaltningen er i gang med at se på, hvordan gaden skal udformes og hvordan gaden kan blive en flot og indbydende. Der er fokus på adgangen til de erhvervsdrivende i gaden og gadens sammenhæng med Torvet.


Forvaltningen anbefaler at, projektudviklingsmidler på 312.000 kr. afsat i 2020 prioriteres til projektudvikling af Mindegade.


Der er ingen detailtidsplaner for projektet endnu, disse fastlægges i arbejdet med skitseprojektet.


Projektudviklingsmidler til tunnel under banegården, skatertrail og forskønnelse:

Skitseprojektet for tunnelen under banegården og skatertrail langs banen er ved at blive udviklet og i den sammenhæng er der behov for yderligere rådgivning i forhold til detailprojekteringen. Derudover foreslås det, at der prioriteres projektudviklingsmidler til detailudvikling af forskønnelsesprojekter.


Forvaltningen anbefaler, at projektudviklingsmidler på 316.000 kr. afsat i 2021 prioriteres til detailudvikling af tunnelprojektet under banegården, skatertrail samt forskønnelsesprojekter.

Økonomi

Udgifter til udarbejdelse af skitse- og udbudsprojekt for Mindegade foreslås finansieret af Projektudviklingsmidler på 312.000 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 i 2020. Rådighedsbeløbet overføres til 2021 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.


Anlægsprojektet i Mindegade har et estimeret anlægsbudget på 5,270 mio. kr., der finansieres af afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten på Serviceområde 09 Trafik i 2021. Disse midler søges frigivet senere i en særskilt sag, når skitseprojektet foreligger.


Udgifter til udarbejdelse af detailprojekt for tunnellen under banegården, skatertrail og udvikling af forskønnelsesprojekter foreslås finansieret af Projektudviklingsmidler på 316.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 i 2021. Beløbet forventes fordelt med 200.000 kr. til tunnel under banegården samt skatertrail og 116.000 kr. til forskønnelsesprojekter.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at der til projektudvikling af Mindegade, tunnel under banegården, skatertrail samt forskønnelsesprojekter meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 628.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 04 projektudvikling 2021,


at anlægsudgiften på 628.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på 312.000 kr. i 2020 og 316.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler. Afsat rådighedsbeløb på 312.000 kr. i 2020 overføres til 2021 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.