Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

12. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-19 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019 (pkt. 185) godkendt, at der igangsættes ny planlægning for et centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind, med mulighed for boliger og detailhandel.


Da området i dag reguleres af kommuneplanramme 61.B7 til boliger, giver kommuneplanen ikke mulighed for detailhandel. Derfor vil etablering af et centerområde ved Lind Hovedgade kræve, at Kommuneplanen skal tilføjes en ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind.


Inden Byrådet foretager en væsentlig ændring i Herning Kommuneplan, såsom ændring i hovedstrukturen for detailhandel i Lind, skal forslag til ændringen beskrives og indarbejdes i et debatoplæg, som skal sendes i offentlig høring.

Byrådet har på mødet den 6. oktober 2020 godkendt, at debatoplægget sendes i offentlig høring. Debatoplæg vedrørende ændring i Hovedstrukturen for detailhandel i Lind har været i offentlig høring mellem 22. oktober og 19. november. Der er ikke indkommet bemærkninger til dette.


Hermed fremsendes forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind til foreløbig vedtagelse.


Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om etablering af et centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind. Området anvendes i dag som erhvervsområde men ønskes udviklet som center- og boligområde, bestående af detailhandel samt boliger, der kan medvirke til at markere indgangen til Lind.


Der er inden for lokalplanområdet tre gamle haller som anvendes til lager og spedition. Hallerne lå tidligere i udkanten af byen, men som følge af byens vækst er erhvervsområdet blevet helt omkranset af boliger.


Planforslagene giver mulighed for at det gamle erhvervsområde kan udvikles som centerområde, herunder boliger og detailhandel.


Lokalplanområdet disponeres med to delområder: delområde I til boliger i form af tæt-lav bebyggelse eller etagebebyggelse i den nordlige del af lokalplanområdet og delområde II til etablering af detailhandel i den sydlige del af arealet. Desuden er der mulighed for etablering af boliger på første sal i den sydligste del af delområde II.


Boligområdet forventes at skulle omfatte 80-90 boliger i en blanding af etageboliger og rækkehuse i 1-3 etager på op til ca. 8.600 m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 40%. Lokalplanområdet er indtænkt som en naturlig udvidelse af den omkringliggende bystruktur.


Det foreslås, at boligområdet vejbetjenes via en stamvej fra Koustrup Allé, som vil følge et cirkelslag centralt i boligområdet. Den foreslåede placering af fordelingsvejen forventes at skabe en viftestruktur, der vil muliggøre etablering af fem små kvarterer (byggefelter). I de tre byggefelter langs Lind Hovedgade/Vejlevej foreslås boligerne opført i 2-3 etager, mens der i de to bagvedliggende byggefelter ved Koustrup Mark kan opføres boliger i 1-2 etager. Derudover vil disponering med de fem byggefelter skabe rum og muliggøre etablering af grønne friarealer og stiforbindelser imellem de forskellige kvarterer.


Delområde I foreslås vejbetjent fra Koustrup Allé. Dagligvarebutikken inden for delområde II foreslås vejbetjent fra Lind Hovedgade, mens arealet til detailhandel med mulighed for boliger på første sal i den sydligste del af delområde II foreslås vejbetjent fra Svinget.

Af hensyn til lokalplanområdets nærhed til skolen stilles med lokalplanen krav om etablering af en ny stiforbindelse fra busstoppestedet ved Vejlevej mod Stensbjergvej igennem lokalplanområdet, så der sikres en nem og tryg færdsel igennem lokalplanområdet. Boligvejene foreslås koblet via fordelingsvejen og placeret centralt i byggefelterne.

Der gives mulighed for op til 2.200 m
2 detailhandel, herunder 1.200 m2 til en dagligvarebutik, og 1.000 m2 detailhandelsareal til etablering af mindre butikker, med mulighed for boliger på første sal.

Placering af butikker ved Lind Hovedgade, forventes at understøtte handelen i Linds centrum.


Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til foreløbig vedtagelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 61.C4.1 for centerområde ved Vejlevej og Lind Hovedgade i Lind til foreløbig vedtagelse.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.  

Bilag

  • foreløbig LP 61.C4.1