Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

11. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning (Etape 2 af Herning+)

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-20 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning (Etape 2 af Herning+)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XX


X


Sagsresume

Herning Byråd besluttede d. 31. marts 2020 at sælge 8.500 m2 af det nuværende hospital i Herning bymidte til byudvikling. For at give mulighed for at realisere købers projekt for området er der udarbejdet forslag til den byggeretsgivende lokalplan 12.BL5.4 for etape 2 af Herning+.


Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12.BL5.4 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé i Herning (bilag).


Lokalplanen giver mulighed for at udvikle området til blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, og giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til fire etager i den eksisterende karréstruktur.


Forslag til lokalplan 12.BL5.4 for et blandet bolig- og erhverv indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Regionshospitalet i Herning flytter til det nybyggede hospital i Gødstrup i 2021. Herning Kommune har købt sygehusgrunden i bymidten og sælger den videre til byudvikling. I september 2019 vedtog Herning Kommune en rammelokalplan for det sydøstlige hjørne af sygehusgrunden, som benævnes som etape 2 af Herning+. Rammelokalplanen fastlægger den overordnede struktur og anvendelse for området.


Herning Kommune har i efteråret 2019 udbudt størstedelen af rammelokalplanens område til salg. Et mindre areal på ca. 180 m2 er ikke solgt med, da arealet er en del af Plusset (det offentlige centrale byrum i Herning+). For at kunne realisere det valgte tilbud på grunden, skal der vedtages en byggeretsgivende lokalplan for området. Med udgangspunkt i rammelokalplanen, det valgte tilbud og helhedsplanens principper er der udarbejdet et forslag til en byggeretsgivende lokalplan for et areal på ca. 9.000 m2 af sygehusgrunden.


Herning Byråd vedtog den byggeretsgivende lokalplan for etape 1 af Herning+ (den nordlige og centrale del af Herning+) d. 10. november 2020.


Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for Herning Bymidte. Forslag til lokalplan 12.BL5.4 omfatter del af matrikel 860a Herning Bygrunde, og udgør et areal på ca. 9000 m2 og er afgrænset mod nord af den bevaringsværdige bebyggelse i etape 1 (den ældste del af sygehuset), mod vest af Plusset og mod øst og syd af eksisterende boligbebyggelse henholdsvis langs Skolegade og Nørgaards Alle.


Lokalplanområdet anvendes i dag primært til hospital, herunder psykiatrien, og parkeringspladser.


Luftfoto med lokalplanområdets afgrænsning


Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 12.BL5.4 (bilag 1) giver mulighed for at omdanne og udvikle en del af sygehusgrunden i Herning til nye anvendelser i form af blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt offentlige formål. Der kan i alt bygges maksimum 8.000 m2 indenfor lokalplanområdet.


Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder.Lokalplankortet - Skal opdateres


Delområde I er en del af det centrale byrum på Herning+ og skal derfor indgå i en sammenhæng med den resterende del af ”Plusset”. Den resterende del af ”Plusset” er indeholdt i lokalplan 12.BL5.3, som er den byggeretsgivende lokalplan for etape 1 af Herning+. Bestemmelserne for delområde I er derfor enslydende med de bestemmelser, der er i lokalplan 12.BL5.3 for delområde I, som udgør ”Plusset”.


Delområde II må anvendes til boligbebyggelse i 3-4 etager, hvor stueetagen mod ”Plusset” i den nordlige del skal anvendes til publikumsorienterede funktioner. Den sydlige del af bebyggelsen ud mod ”Plusset” kan anvendes til publikumsorienterede funktioner og boliger. De øvrige etager og bebyggelser skal anvendes til boliger. Lokalplanen udlægger byggefelter for at sikre, at byggeriet danner en karréstruktur, som muliggør et grønt gårdrum.


Delområde III skal anvendes til sti-, vej- og parkeringsareal. I delområdet er den eksisterende offentlig tilgængelige stiforbindelse sikret, som fremadrettet vil forbinde ”Plusset” med Skolegade.


Bevaringsværdig bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive den eksisterende bebyggelse, heriblandt en bevaringsværdig bebyggelse. Den bevaringsværdige bygning er fra 1939 og er i dag sammenbygget med den ældste del af sygehusets bygninger. De mange om- og tilbygninger har i nogen grad udvisket bygningens oprindelige arkitektur. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive denne bygning, hvilket også var en mulighed i rammelokalplanen. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for, hvordan bygningen skal istandsættes og renoveres i tilfælde af, at bygningen ikke nedrives.


Arkitektur

Lokalplanen beskriver, at ny bebyggelse primært skal opføres i røde tegl for at skabe sammenhæng til de ældste, bevaringsværdige bygninger i Herning+. Facaderne på de nye bygninger skal også varieres med detaljer i murværket med inspiration fra den ældste bebyggelse. Derudover skal varierende højde i 3-4 etager samt fremspring og tilbagetrækninger i facaderne skabe variation. Lokalplanen åbner mulighed for, at mindre partier i facaderne kan udføres med f.eks. listebeklædning i træ for at skabe variation. Lokalplanen indeholder bestemmelser om placering af vinduer, som skal placeres i en letopfattelig rytme og placeres i vertikale bånd for at opnå ensartet og sammenhængende udtryk i bebyggelsen.


Alle tage skal udføres med taghældning, som sikrer et slægtskab til den bevaringsværdige bebyggelse nord for lokalplanområdet. De fleste tagflader skal udføres med ”grønne tage” med stenurter, mos og lignende. De steder, hvor bebyggelsen ikke er udført med grønne tage skal tagene være i teglsten eller betontagsten i en rødbrun farve, som harmonerer med den røde tegl.


Vej, stier og parkering

Der er adgang for biler til lokalplanområdet fra Skolegade. Derudover har fodgængere og cyklister også adgang til området via Plusset.


Inden for lokalplanens område skal der anlægges parkeringspladser til at opfylde behovet for parkering til boliger, butikker, erhverv med mere.


Inden for delområde III kan der anlægges et større, sammenhængende areal med parkeringspladser og et mindre areal mod syd med parkeringspladser. Derudover kan der anlægges parkeringspladser som længdeparkering langs ankomstvejen.


Krav til antallet af parkeringspladser følger Herning Kommunes sædvanlige krav til parkeringspladser for funktioner i bymidten, med undtagelse af ældreboliger. Her er kravet til boliger på op til 63 m2 ½ parkeringsplads pr. bolig, hvor det normalt gælder for boliger på op til 50 m2. Derudover er der givet mulighed for at dobbeltudnytte parkeringspladser til butikker til udvalgsvarer, hvis det kan sandsynliggøres, at de anvendes på andre tidspunkter end parkeringspladser til boliger. De ovenstående parkeringskrav svarer til de samme parkeringskrav, som der er stillet i forbindelse med den byggeretsgivende lokalplan for etape 1 af Herning+.

Friarealer og beplantning

Lokalplanen stiller krav til udformning af gårdrummet i bebyggelsen for at sikre at den eksisterende geometri i det eksisterende haveanlæg bevares. For at sikre et grønt udtryk i gårdrummet stiller lokalplanen krav om, at der skal plantes træer i gårdrummet og etableres bede. I bedene skal en 1/3 af beplantningen være stedsegrøn.


Inden for lokalplanområdet står et større ahorntræ ved ankomstvejen. Ahorntræet skal som udgangspunkt bevares af hensyn til biodiversiteten og lokalplanen giver mulighed for bl.a. beskæring af træet, da det står uhensigtsmæssigt i forhold til områdets fremtidig anvendelse og byggefasen. Hvis træet bliver sygt eller går ud, stiller lokalplanen krav om plantning af et nyt træ. Et nyt træ behøver ikke at blive plantet på præcis samme placering.


For at sikre et grønt udtryk af bl.a. parkeringsarealet stiller lokalplanen krav om beplantning på parkeringsarealet samt langs med ankomstvejen.


Lokalplanen fastsætter koter inden for delområde I og II af hensyn til den fremtidige udformning af ”Plusset”. For at sikre en sammenhæng med det konkrete projekt, herunder at sikre en niveaufri adgang til boligerne i stueplan giver lokalplanen mulighed for at terrænregulere mere end de almindeligvis +/- 0,5 meter udvalgte steder. Der er endvidere behov for at terrænregulere mod skel ved den bevaringsværdige bebyggelse nord for lokalplanområdet.

Herning Kommuneplan

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, da den er i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 100.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 12.BL5.4 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Allé til foreløbig vedtagelse og sendes i offentlig høring i otte uger.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.  

Bilag

  • Bilag - Lokalplanforslag 12.BL5.4 for blandet bolig og erhverv ved Skolegade og Nørgaards Alle i Herning (Etape 2 af Herning+)