Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

10. Foreløbig vedtagelse af kommuneplan 2021-2032

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-19 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplan 2021-2032

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xx


x


Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide, Fie-Salhøj-Abel

Sagsresume

På baggrund af bidrag fra de enkelte fagudvalg er der udarbejdet et samlet forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 11. februar 2021 til den 8. april 2021. Der er i offentlighedsfasen planlagt fem borger- og temamøder. Der er udarbejdet et Resuméhæfte, der sammenfatter de foreslåede ændringer i forhold til den gældende kommuneplan.


Forvaltningen anbefaler, at kommuneplan 2021 vedtages som forslag.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplanen er udarbejdet på baggrund af bidrag fra de respektive fagudvalg. De forskellige forvaltninger og fagudvalg har bidraget i forhold til de pågældendes ansvarsområder, se notat om fagudvalgsbehandlinger.


I forhold til de tidligere kommuneplaner er afsnittene omstruktureret med ønsket om at skabe en mere forenklet kommuneplan hvor mål og retningslinjer tydeliggøres. Enkelte afsnit vil dog stadigt fremstå særligt tekniske på grund af formkrav fra den bagvedliggende lovgivning.


Nye politikker og strategier, der er vedtaget i planperioden, er indarbejdet i forslaget til kommuneplanen. Af særlige emner kan nævnes, at der er udarbejdet nye retningslinjer for Grønt Danmarkskort, produktionserhverv og strategisk planlægning for landsbyer. Der er derudover foretaget arealudlæg til boliger, erhverv, solceller og nyttiggørelse af jord.


I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)” har Herning Kommune udarbejdet en miljørapport som beskriver de mulige miljøpåvirkninger af Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032. Ændringerne fra Herning Kommuneplan 2017-2028 til Forslag til Herning Kommuneplan 2021-2032 vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Se bilag med miljøvurdering.


Med kommuneplanen fastlægges ligeledes det forventede boligbyggeprogram. Boligforsyningsplanen detaljerer kommuneplanens arealudlæg og rækkefølge for udbygning. Boligforsyningsplanens formål er blandt andet at fastlægge områder til aktuel bebyggelse på en sådan måde, at der sker en koordineret byggemodning, se bilag med boligbyggeprogram.


Der er udarbejdet et Resuméhæfte, der sammenfatter de foreslåede ændringer i forhold til den gældende kommuneplan. Resumehæftet sammen med den digitale kommuneplan, kommuneplan2021.herning.dk, giver det samlede overblik over kommuneplanforslaget, se bilag med udkast til resumehæfte.


Kommuneplanforslaget forventes fremlagt til offentlig høring i perioden 11. februar 2021 til den 8. april 2021. Der forventes afholdt fem borger- og temamøder fordelt i kommunen baseret på kommunens geografi og med temaerne, boliger, erhverv og Grønt Danmarkskort. Plan for afholdelse af møderne fremgår af resumehæftet. Det forventes, at der på baggrund af risiko for restriktioner i antallet der må fremmøde, vil blive forsøgt live-streaming af møderne for på den måde at give flest mulige mulighed for at deltage.


Forvaltningen anbefaler, at kommuneplan 2021 vedtages som forslag.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Forslag til Kommuneplan 2021-2032 godkendes og fremlægges til offentlig høring i perioden 11. februar 2021 til den 8. april 2021.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet, dog således at cityringen i Herning skal flyttes ud til Viborgvej, og at administrationen bemyndiges til at afholde dialogmøder virtuelt, såfremt møderne ikke kan afholdes fysisk på grund af coronarestriktioner.

Bilag

  • Notat Fagudvalgsbehandling af kommuneplanen
  • Resuméhæfte 2021
  • Boligforsyningsplan 2020-2031
  • Miljøvurdering af kommuneplan 2021