Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

20. Godkendelse af licitationsresultat for Højgård Børnehus

Sagsnr.: 82.06.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen  

Godkendelse af licitationsresultat for Højgård Børnehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Esben Hedegaard, Maria L H Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Licitationsresultat for daginstitutionsbyggeriet ved Børnehuset Højgård/Højgårdskolen fremlægges til godkendelse. Licitationsresultatet for sidste etape af byggeriet viser et forventet merforbrug på 0,929 mio. kr. Det foreslås finansieret af forventet mindreforbrug på 0,700 mio. kr. fra igangværende anlægsprojekter ved Højgård og 0,229 mio. kr. fra anlægsbevillingen til udvidelse/ændring af pladskapacitet i dagtilbud.

Sagsfremstilling

Der er besluttet en række anlægsprojekter for Højgård Børnehus, Ingridsvej 4, og Højgårdskolen, Ingridsvej 2, i Lind. Skole og daginstitution ligger på samme matrikel, og de deler flere fælles funktioner. Anlægsprojekterne er fordelt på 3 anlægssager fordelt over 2019 og 2020 til en samlet anlægssum på 25,75 mio. kr. Der har her i efteråret været afholdt licitation på tredje og sidste anlægsprojekt (sted nr. 514097), som er en tilbygning til Højgård Børnehus med 35 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser. Licitationsresultatet var væsentlig højere end forventet. Forvaltningen har generelt oplevet stigende licitationspriser siden foråret 2020. Forvaltningen, rådgiver og lavest bydende entreprenør har efterfølgende optimeret og reduceret byggeriet, hvor det har været muligt, med henblik på at reducere omkostningerne. Sparerunden har optimeret alle rum og konstruktioner, således entreprenøren kan bygge så effektivt som muligt men på en måde, hvor institutionen fortsat får en tilbygning til 35 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn som politisk besluttet i frigivelsessagen.


Men det er ikke lykkedes at nå en pris, som betyder, at forventet regnskab passer med bevillingen på 10,088 mio. kr. Der er fortsat et forventet merforbrug på 0,929 mio. kr.


I det igangværende anlægsprojekt for Højgårdskolen (sted nr. 305096) forventes et mindreforbrug på 0,700 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at det forventet mindreforbrug indgår i finansieringen af forventet merforbrug på tilbygningen til Højgård Børnehus. Det resterende forventet merforbrug på 0,229 mio. kr. forslås finansieret af puljen til Udvidelse/omlægning af pladser, Dagtilbud (sted nr. 514099 01).


Forvaltningen forventer ikke, at en ny licitation vil give lavere priser. En ny licitation vil medføre ekstraomkostninger til rådgivere mv.


Byggeriet kan først sættes i gang, når finansieringen er på plads.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at det forhandlede tilbud fra lavestbydende godkendes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,929 mio. kr. i 2021 til serviceområde 10, Dagtilbud for børn stednr. 514097 Højgårdområdet – Højgård Børnehus
at beløbet delvist finansieres med 0,229 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 514099 01 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten i 2021
at beløbet delvist finansieres med 0,700 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 305096 Højgårdområdet kapacitetstilpasning på skolens matrikel i 2020. Rådighedsbeløbet på 0,700 mio. kr. i 2020 overføres til 2021 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021
at anlægsbevillingen på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 305096 Højgårdområdet kapacitetstilpasning på skolens matrikel nedskrives tilsvarende med 0,700 mio. kr.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.