Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

19. Godkendelse af renovering af Agerbo for driftsmidler

Sagsnr.: 02.03.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af renovering af Agerbo for driftsmidler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Bo U. Bertelsen, Michael Kamp, Maria L.H. Christiansen, Tove Mortensen

Sagsresume

Forvaltningen søger om godkendelse af renovering af døgninstitutionen Agerbo samt godkendelse af, at finansieringen sker af opsparede driftsmidler.

Sagsfremstilling

Bostedet Agerbo er en døgninstitution under Døgn og Familiestøtte Herning. Her er 21 pladser til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD samt gennemgribende udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Institutionen bruges til døgnophold samt aflastningstilbud.


Agerbo er bygget med udgangspunkt i en tidligere landbrugsejendom, i Hauge. Bygningerne er i generel god stand, men det gamle stuehus trænger til en renovering. Samtidig med renoveringen vil det være muligt at optimere indretningen af det tidligere stuehus, der er den ældste del af institutionen.


Af hensyn til den pædagogiske opgaveløsning, herunder hensynet til arbejdsmiljøet omkring unge med udadreagerende adfærd, etableres der udsyn gennem rummene. Derved får medarbejderne hurtigere visuel kontakt til hinanden i tilfælde af, at en kollega har brug for hjælp, eller når en kritisk situation er under opsejling. I dag er køkkenet ”en sluse” uden udsyn til tilstødende lokaler. Gennemsynet gennem bygningen skabes ved at flytte køkkenelementerne væk fra vinduet og åbne køkkenet til omkringliggende gangarealer. Den nye indretning vil i højere grad være tryghedsskabende både for de unge brugere og for medarbejderne.


Bostedet har opsparet driftsmidler til renoveringen og tilpasninger af indretningen og ansøger om overflytning af de opsparede driftsmidler til en anlægsbevilling til formålet.

Økonomi

Renoveringen og ændring af bygningens indretning er anslået til 0,760 mio. kr. inkl. inventar.


Der anmodes om en anlægsbevilling på 0,760 mio. kr. til renovering og tilpasning af indretning på Agerbo, Døgn og Familiestøtte Herning på Serviceområde 16, Børn og Familie.


Udgifterne på 0,760 mio. kr. finansieres af opsparede driftsmidler, heraf overførte midler fra 2019 på 0,450 mio. kr., på Agerbo, Døgn- og Familiestøtte Herning, sted nr. 523009.


Agerbo er en del af rammeaftalen på det specialiserede område. Det betyder, at hvis der opstår et mindreforbrug over + 5 %, skal dette refunderes til køberkommuner via takstnedsættelser senest 2 år efter. Tilsvarende skal taksten forhøjes, hvis der opstår et merforbrug over -5 %. Det bemærkes, at over- eller underskud op til 5% er en del af driftsherrens risiko. Derfor skal denne del af over- eller underskud ikke efterreguleres og kan blandt bruges til vedligehold af bygningsmassen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Agerbos ønske om renovering og tilpasning af indretning for opsparede driftsmidler imødekommes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,760 mio. kr. til Serviceområde 16, Børne- og Familieafdeling, nyt sted nr. i 2021
at beløbet finansieres af opsparede driftsmidler på Serviceområde 16, Børne- og Familieafdeling, stednr. 523009 Agerbo, Døgn og Familiestøtte Herning i 2020. Budgettet på 0,760 mio. kr. i 2020 overføres til 2021 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.