Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

17. Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt ”Mentaliseringsbaserede lettere behandlingsindsatser i PPR”

Sagsnr.: 27.24.00-G01-241-20 Sagsbehandler: Mette Siig Wemmelund  

Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projekt ”Mentaliseringsbaserede lettere behandlingsindsatser i PPR”

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: Mette Siig Wemmelund, Helle Aarø-Hansen, Maria L. H. Christiansen

Sagsresume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om tilskud på 4,3 mio. kr. i perioden 2020-2022. Tilskuddet går til et udviklingsprojekt om mentaliseringsbaserede lettere behandlingsindsatser i PPR. Et tilbud, der supplerer den eksisterende tilbudsvifte i Herning Kommune og understøtter børn og unge med følelsesmæssige reguleringsvanskeligheder.

Indtægts- og udgiftsbevillingen på 2.364.000 kr. i 2021 og 1.939.000 kr. i 2022 søges godkendt.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget midler fra Undervisningsministeriets ansøgningspulje om støtte til implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR). I den forbindelse har PPR udviklet et nyt mentaliseringsbaseret lettere behandlingstilbud, som skal gavne en bred målgruppe af børn og unge, der har brug for hjælp til følelsesmæssig regulering. Projektet udvikles og implementeres i perioden 2020-2022.


I PPR ses i praksis en større gruppe af børn og unge med reguleringsvanskeligheder. Det kan for barnet/den unge have betydelige konsekvenser for barnets trivsel, sociale relationer, mulighed for at deltage i fællesskabet, mestringsevne i hverdagen samt risiko for på længere sigt at udvikle en psykisk lidelse. Derfor afprøves en lettere behandlingsindsats, der arbejder med regulering via mentaliseringsbaserede indsatser.


Formålet med projekt

  • At øge trivsel, læring og reguleringsevne hos det enkelte barn.
  • At barnets familie og/eller det omgivende miljø opnår viden og kompetencer, så de i praksis oplever at kunne understøtte barnets selvregulering.
  • Sikre tidlig indsats på rette tid, sted og niveau.
  • Minimere risiko for at barnet/den unge udvikler en psykisk lidelse.
  • At udvikle et lettere behandlingstilbud, der gavner en bred målgruppe af børn og unge.


Målgruppe
Projektets målgruppe er børn og unge mellem 6-16 år i psykisk mistrivsel, risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk lidelse. Der fokuseres på de børn og unge, der har følelsesmæssige reguleringsvanskeligheder. Børn og unge med ADHD, angst, depression, traumer, selvskade og socioemotionelle udfordringer ofte er præget af betydelige reguleringsvanskeligheder, hvilket bidrager negativt til deres trivsel og udvikling. Det er derfor en bred målgruppe af børn og unge, der vil få gavn af indsatsen.


Af nedenstående flowchart fremgår opbygningen af indsatsen.

Økonomi

Tilskuddet udgør i alt 4.302.341 mio. kr. til projekt ”Mentaliseringsbaserede lettere behandlingsindsatser i PPR” i perioden 2020-2022. Der er bevilget midler til følgende poster:Tilskuddet fordeler sig med 652.873 kr. i 2020, 1.710.771 kr. i 2021 og 1.938.697 kr. i 2022 på Serviceområde 16, Børn og Familie. Tilskuddet i 2020 og 2021 er slået sammen til 2021 bevillingsmæssigt.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der vedrørende projekt ”Mentaliseringsbaserede lettere behandlingsindsatser i PPR” meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til serviceområde 16 på 2.364.000 kr. i 2021 og 1.939.000 kr. i 2022.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.