Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

1. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.


Administrationen er blevet oplyst om, at Nikolaj Rosenkilde Kølbæk (A) er udtrådt af bestyrelsen for Uhre Motorsportscenter. Der vil på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde blive oplyst en efterfølger af (A).

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, herunder at Flemming Marinussen (A) er udpeget til bestyrelsen for Uhre Motorsportscenter.

Bilag

  • Vejledende udtalelse om fossile scenarier.pdf
  • Orienteringsbrev til kommunerne om den nyudstedte projektbekendtgørelse.pdf