Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

191. Orientering om KMD fakturering

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Orientering om KMD fakturering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om ændret faktureringspraksis vedr. KMD Social Pension.

Sagsfremstilling

Udbetaling Danmarks it systemer har været konkurrenceudsat. I marts 2017 har Udbetaling Danmark imidlertid ophævet kontrakten med en af leverandørerne (KMD) om udvikling af et nyt IT-system til administration og udbetaling af pension til 1,3 millioner folke- og førtidspensionister. Baggrunden herfor var en forsinkelse på minimum 15 måneder samt udsigten til, at Udbetaling Danmark ikke ville få leveret det aftalte standardsystem. Udbetaling Danmark har efterfølgende indledt en voldgiftsag mod KMD med krav om et større trecifret millionbeløb som kompensation for det tab, skatteyderne i sidste ende risikerer at skulle betale.

 

ATP har tilbage i 2017 bedt kommunerne om accept af, at ATP overtager de faktiske betalinger, der vedrører Udbetaling Danmarks brug af KMD IT-løsninger. ATP og KMD aftalte dette til at sker pr. 1. januar 2018.

 

Det der nu er sket er, at KMD har varslet, at de (igen) vil fremsende faktauraer til kommunerne vedrørende ATP's brug af KMD Social Pension i stedet for som hidtil at sende dem til ATP. Når KMD sender til ATP udligner ATP via modregning i erstatningskrav, jvf. ovenfor. Efter ATP's opfattelse sker der således betaling.

 

KMD udtrykker forståelse for at det kan skabe besvær og ekstra administrative opgaver i kommunerne. Det er de kede af, men efter deres opfattelse leverer KMD Social Pension en ydelse, som kommunerne har indgået aftaler med KMD om, og som er forbundet med leveringsomkostninger.

 

KMD forsøger hermed igen at inddrage kommunerne i en verserende tvist mellem ATP og KMD, en tvist, hvor der i voldgiftskendsen af den 16. maj 2019 fremgår, at KMD ikke har fået medhold i at ATP ikke kan fortsætte sin modregning.

 

KL og Udbetaling Danmark/ATP anbefaler fortsat kommunerne til at undlade betaling under henvisning til at betaling netop sker via modregning.

 

Det er uvist hvordan KMD vil stille sig overfor manglende betaling. I yderste fald kan de evt. tage skridt til at stoppe leverancen. I så fald har vi en ny situation. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Brev til kommunerne fra Udbetaling Danmark