Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

186. Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

På baggrund af henvendelse fra Byrådsmedlem Johs. Poulsen til Borgmesteren med anmodning om at drøfte et spørgsmål om en eventuel forkøbsret til varmeaktier, har administrationen indhentet juridisk notat, der beskriver retstillingen på området. Der blev på mødet redegjort herfor. Der henvises til Byrådets forum for cirkulæreskrivelser mv. på byrådsintra for adgang til bilagene.

 

Steen Dahl Pedersen deltog under behandlingen af punktet.