Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

190. Opfølgning på ØKE's rammeudmelding den 8. april 2019

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-18 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Opfølgning på ØKE's rammeudmelding den 8. april 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opfølgning på udeståender i forbindelse med Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding for budget 2020-2023 den 8. april 2019.

 

Udeståenderne vedrører følgende emner: Pejling på budgetrammen for det budgetgarantede område og aftaleområdet, rammekorrektion vedrørende ældreboliger, rammeændringer som følge af organisationsændringer m.v. under Børne- og Familieudvalgets, Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder samt demografireguleringer for 2020-2023.  

 

Herudover orientering om forberedelse af alternativ budgetproces i tilfælde af en sen økonomiaftale for 2020.

Sagsfremstilling

De økonomiske rammer for budget 2020-2023 blev meldt ud efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 8. april 2019. I sagen blev italesat en række udeståender, som ville blive forelagt udvalget på mødet den 17. juni 2019. Der er tale om nedenstående emner:

 

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse - rammen for det budgetgaranterede område og aftaleområdet

Det var forventningen, at der på juni-mødet ville kunne forelægges en foreløbig pejling af økonomien på beskæftigelsesområdet i 2020 blandt andet på baggrund af

regnskabsresultatet for 2018.

 

I og med at forhandlingerne mellem KL og regeringen om Økonomiaftalen for 2020 ikke følger den normale kadence på grund af folketingsvalget den 5. juni 2019, foreligger der

på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig information, der vurderes brugbart som afsæt for den ønskede vurdering. Området følges fortsat nøje.

 

Serviceområde 18 Sundhed og Ældre og Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri - rammen vedrørende ældreboliger

Udgifter og indtægter vedrørende ældreboliger er styret af bestemmelserne i Ældreboligloven. Området er udliciteret til et boligselskab, som leverer budgetter til indarbejdelse i det kommunale budget. Området betragtes styringsmæssigt som værende udenfor rammestyring.

 

Budgettet for 2020 leveres i 2020-pl og hidtidig praksis har været, at tallene tilbagerulles til indeværende års pl og fremskrives senere i budgetprocessen sammen med det øvrige driftsbudget.

 

Det er af tekniske årsager vurderet hensigtsmæssigt, at budgettet vedrørende ældreboliger tilpasses de faktisk forventede udgifter og indtægter i 2020-prisniveau på nuværende tidspunkt i budgetprocessen og samtidig undtages den senere prisfremskrivning. Denne praksis ønskes tillige anvendt fremover.

 

Rammekorrektionerne, der vedrører såvel tilpasning af budgetrammerne til de faktisk forventede udgifter og indtægter som prisfremskrivning fra 2019- til 2020-niveau, fremgår af nedenstående tabel:

 

 

Flytning af opgaver/organisationsændringer på Børne- og Familieudvalgets, Social og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder

De igangværende organisationsændringer på henholdsvis Børne- og Familieudvalgets, Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder som følge af

opgaveflytninger kræver en række bevillingsmæssige ændringer.

 

På Børne- og Familieudvalgets område har ændringerne primært baggrund i ændringen vedrørende SFO/fritidshjem (budgetforliget). På Social- og Sundhedsudvalgets og

Beskæftigelsesudvalgets områder er ændringerne en del af arbejdet med at opnå balance i budgettet på det specialiserede socialområde (BYR 18/12-2018, pkt. 292).

 

Ændringerne, der udelukkende er omplaceringer mellem serviceområder, er indarbejdet i de respektive fagudvalgs budgetforslag for 2020-2023 og fremgår af tabellerne nedenfor:

 

 

Social og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget:

 

Efter som omplacering af budgetbeløb mellem serviceområder er en bevillingsmæssig ændring, forelægges ændringerne henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til godkendelse.

 

Omplaceringer, der har effekt allerede i budget 2019, indgår som en del af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019.

 

Demografi

I forbindelse med den foreløbige rammeudmelding (ØKE 14/1-2019, pkt. 2) blev det oplyst, at udgangspunktet for den kommende budgetlægning er hidtidig reguleringsmodel

og -praksis.

 

Imidlertid har ændringen på Børne- og Familieudvalgets område vedrørende SFO/fritidshjem indvirkning på beregningsmodellen. Det samme gør sig gældende for flytningen af 10. klasser fra Sønderagerskolen til Herningsholm Erhvervsskole fra skoleåret 2019/2020.

 

Da de beregningsmæssige konsekvenser af ovenstående ændringer ikke forelå på tidspunktet for rammeudmeldingen i april, var der i de udmeldte budgetrammer for 2020-

2023 kun indregnet demografireguleringer besluttet i forbindelse med budget 2019-2022. Det blev således besluttet, at den endelige demografiregulering for 2020-2023 på samtlige områder skulle forelægges til godkendelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 17. juni 2019.

 

Den endelige demografiregulering, korrigeret for de nævnte ændringer, fremgår af nedenstående tabel:

 

 

I forhold til de foreløbige tal, der fremgik af rammeudmeldingssagen fra 8. april 2019, er der en ændring vedrørende SFO. Den foreløbige beregning var foretaget på baggrund af de opdaterede børnetal, men med de hidtidige enhedstakster, herunder den hidtige forældrebetaling. Den endelige beregning er primært korrigeret i forhold til den fremtidige enhedstakst, som er lavere som følge af en højere forældrebetaling. I og med at der skal reguleres i nedadgående retning bliver reduktionen pr. år således ca. 1,3 mio. kr. lavere pr. år end i den foreløbige beregning.

 

Demografireguleringen på skoleomådet afventer som vanligt elevtallet pr. 5. september 2019 og indregnes som en teknisk korrektion inden 2. behandling af budgettet. Dette

gælder således også ændringen vedrørende 10. klasse.

 

Som der blev orienteret om på 1. budgetkonference den 8. april 2019 er der igangsat et arbejde med revision af demografireguleringsmodellerne, som forventes forelagt til politisk godkendelse i efteråret 2019 til ikrafttræden fra og med budget 2021.

 

Forberedelse af alternativ budgetproces for budget 2020-2023

KL har umiddelbart før pinse orienteret kommunerne om, at økonomiforhandlingerne for 2020 endnu ikke påbegyndt, og at dette først kan ske, når en ny regering er på plads.

 

Alt efter hvor hurtigt regeringsdannelsen sker, kan der blive tale om forskellige scenarier for forhandlinger og efterfølgende udmelding til kommunerne om økonomien i det kommende år på henholdsvis den ene og den anden side af sommerferien.

 

Konsekvensen af den aktuelle situation kan blive, at der skal justeres i tids- og procesplanen for budget 2020, hvilket administrationen aktuelt forbereder sig på.

 

Situationen følges nøje, og der vil ske orientering af såvel det administrative som det politiske niveau, så snart der er klarhed over den endelige budgetproces.

 

Det er forventningen p.t., at den planlagte 2. budgetkonference den 26. og 27. august 2019 gennemføres uanset status på økonomiaftalen. I tilfælde af en sen økonomiaftale tilpasses programmet for konferencen således, at økonomidelen udskydes til en "3. budgetkonference", hvortil der indkaldes særskilt, når revideret tids- og procesplan foreligger.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at budgetrammerne for henholdsvis Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre vedrørende ældreboliger tilpasses for 2020 og frem jfr. beskrevet i sagsfremstillingen,

 

at budgetrammerne under henholdsvis Børne- og Familieudvalgets, Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder tilpasses de besluttede organisationsændringer og flytning af opgaver for 2020 og frem jfr. beskrevet i sagsfremstillingen,

 

at der foretages demografiregulering for budget 2020-2023 jfr. beskrevet i sagsfremstillingen,

 

at orienteringen om en eventuel revideret tids- og procesplan for budget 2020-2023 tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.