Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

192. Herning Vand A/S ønsker at deklarere et regnvandsbassin på kommunalt areal i Kibæk ved Vorgodvej

Sagsnr.: 06.03.00-G10-1-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at deklarere et regnvandsbassin på kommunalt areal i Kibæk ved Vorgodvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at anlægge et regnvandsbassin ved Vorgodvej i Kibæk.

 

Bassinet skal anvendes til opsamling af regnvand/overfladevand fra Kibæk By.

 

Forvaltningen anbefaler at bassinet tinglyses på ejendommen, da arealet hvor bassinet ønskes placeret er beliggende i byens park og er en del af et større offentligt grønt bælte gennem Kibæk.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere regnvandsbassin i kommunale arealer, som vist på vedhæftede kortbilag.

 

Det ønskede areal er på 6.339 m2.

 

Selskabet ønsker, at bassinet placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om at en køber skal respektere bassinets tilstedeværelse.

 

Forvaltningen bemærker, at det ikke har betydning for erstatningens størrelse, om arealet erhverves eller om bassinet tinglyses på arealet. En deklaration medfører, at Herning Kommune fortsat skal betale ejendomsskat på arealet, det betyder også, at Herning Kommune fortsat er ejer af arealet, og derfor kan bassinnet indgå naturligt i det grønne område ved Vorgodvej i Kibæk, til gavn for områdets borgere.

 

Arealet er beliggende i et område som ikke er lokalplanlagt, arealet er omfattet af kommuneplanramme 91.R1 som udlægger arealet som rekreativt grønt område.

 

Den berørte ejendom er:

matr. nr. 38sm Kibæk By, Assing 

 

Herning Vand A/S tilbyder en samlet erstatning for arealet på 67.847 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilbuddet accepteres, og at ledningen tillades deklareret.

 

Økonomi

Indtægt: 67.847 kr.

 

Udgift: Ingen da Herning Vand afholder alle udgifter.

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på

Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

det beskrevne bassin tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning.

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 67.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019

 

at

salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarationstinglysning,

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • oversigtskort vorgodvej
  • 1808452_E-rids_DKTM1.pdf