Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

188. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2019 på Økonomi og Erhvervsudvalgets område.

 

Samlet set forventes i forhold til det korrigerede budget 2019 et mindreforbrug på 39,5 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 33,1 mio. kr. vedrørende anlæg.


På de finansielle konti forventes mindreindtægter på i alt 26,3 mio. kr.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, der behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 25. juni 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2019.

 

I de nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 i forhold til det korrigerede budget 2019.

 

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – drift:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 39,5 mio. kr.

 

Styringsmæssigt vedrører 36,4 mio. kr. af mindreforbruget områder indenfor rammestyring og 3,1 mio. kr. forskydninger mellem årene vedrørende projekter.

 

Der knytter sig følgende bemærkninger til afvigelserne:

 

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Forskydning på 3,0 mio. kr. som forventes overført til fremtidige store idrætsevents. Området ses i et flerårigt perspektiv.

 

Serviceområde 15 Kultur

Afvigelse på 2,4 mio. kr. som forventes anvendt som delvis medfinansiering af hybridbane. Den resterende del forventes overført til bymarkedsføring.

 

Serviceområde 20 Administration

Samlet set forventes mindreforbrug på 34,2 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. Der er ikke konstateret væsentlige afvigelser i forhold til det oprindelige budget 2019, så den resterende del af afvigelsen kan henføres til ikke-forbrugte overførsler fra 2018.

 

 

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af ovenstående tabel forventes et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 33,1 mio. kr.

 

Afvigelsen på Serviceområde 20 Administration vedrører NIDO-projektet med 20 mio. kr., som ikke forventes udbetalt i 2019, samt opsparing til større renoveringsarbejder vedrørende administrationsbygninger. Herudover er der forskydninger på 4,2 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser samt forskydninger på i alt 6,8 mio. kr. vedrørende blandt andet Fremtidens MCH på Serviceområde 15 Kultur.

 

Bemærkninger til Serviceområde 01 Byggemodning – anlæg

Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget fremgår nedenfor:

 

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 60,128 mio. kr. i 2019. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde, salg af storparceller på Jordbærmarken og Bavnetoften i Tjørring samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.

 

Forventet regnskab 2019 for udgifter til arealerhvervelser og byggemodning (ØKE + TMU) udgør i alt 89,752 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Lind, Snejbjerg og Kibæk, og etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup påbegyndes.

 

 

Finansielle konti

 

Forventet regnskab 2019 – finansielle konti:

 

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug eller mindreindtægt

 

For de finansielle konti forventes en samlet mindreindtægt på 26,3 mio. kr., som er specificeret nedenfor:

 

Serviceområde 21 Renteindtægter

Forventningerne til renteindtægter er nedjusteret med 4 mio. kr. som følge af en lavere kassebeholdning i 2019 end forudsat. Dette skal ses i sammenhæng med forbruget af overførsler i 2018 på anlæg.

 

Serviceområde 28 Optagne lån

Optagne lån forventes at blive 11,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes, at lånoptagelsen i forbindelse med ældreboligbyggeriet Kildehøj udskydes til 2024.

 

Serviceområde 30 Skatter

På skatteområdet forventes en mindreindtægt på 11 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af ejendomsskat.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

 

  • Omplacering vedrørende etablering af pulje til projekter og initiativer, der fremmer erhvervsudvikling med udgangspunkt i cirkulær økonomi. Der omplaceres 1 mio. kr. fra de afsatte midler på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af menneskelige ressourcer samt Erhvervsservice og iværksætteri i 2019. Der afsættes 0,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til puljen. (ØKE 6/5-2019).
  • Omplacering vedrørende projekttilskud til Visit Herning til projektet "Konsolidering og mobilisering af en ny midtjysk destination". Der omplaceres 0,6 mio. kr. fra de til formålet afsatte midler på Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 i 2019. Der afsættes et beløb til projektet på 0,2 mio. kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021.(ØKE 6/5-2019).

 

  • For at koordinere indsatsen vedrørende projekt Riverfisher bedst muligt mellem Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner, ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune at overføre sit budget på 0,115 mio. kr. til Herning kommune. Det indstilles på denne baggrund, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,115 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af Å-turisme, og at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,115 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af Å-turisme.

 

  • I forbindelse med etablering af hybridbane indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 031076 Hybridbane, som finansieres fra Serviceområde 15 Kultur, ØKE og Serviceområde 11 Idræt og Fritid, KFU i 2019. (Punktet indgår ligeledes som en bevillingsmæssig ændring i budgetopfølgningen på Kultur og Fritidsudvalgets område på grund af delt finansiering (KFU 27/5-2019).

 

  • Tilpasning af indtægtsbudgetterne på Serviceområde 01 Byggemodning til de faktiske forventninger i 2019. Det indstilles, at rådighedsbeløb til indtægter på i alt 6,328 mio. kr. overføres til rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019. Beløbet er fordelt på følgende udstykningsområder: Stednr. 002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg med -1,027 mio. kr. Stednr. 002086 Tvedbækparken, Aulum med -2,533 mio. kr. Stednr. 003044 Åvænget, Herning med -2,768 mio. kr. Rådighedsbeløbet til indtægter forventes disponeret til salgsindtægter på andre udstykningsområder på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

  • På Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån er der en mindreudgift på 1,995 mio. kr. i 2019 vedrørende lån til ældreboliger. Afdrag på lån indgår i huslejeberegningen for ældreboliger, og mindreudgiften har derfor sammenhæng med en konstateret mindreindtægt vedrørende huslejeindtægter på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Budgettet vedrørende ældreboliger betragtes styringsmæssigt som værende uden for rammestyring. Med henblik på tilpasning af budgettet til faktiske forhold indstilles det, at der sker omplacering af 1,995 mio. kr. fra Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, indtægter vedrørende ældreboliger i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis på nærværende dagsorden og i Byrådet den 25. juni 2019.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.