Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

194. Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger ved markedspladsen i Aulum

Sagsnr.: 06.01.00-G14-10-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger ved markedspladsen i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer ved Markedspladsen i Aulum.

 

Ledningernes placering er afstemt med de relevante afdelinger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler at ledningerne tillades placeret og erstatningsbeløbet accepteres.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer.

 

Selskabet ønsker, at ledningen placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om at en køber skal respekterer ledningens tilstedeværelse.

 

Den berørte ejendomme er:

 

matr.nr. 1la Kirkeby By, Avlum.

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledningen på et areal, der i alt er på 620 m2. Ud over de ønskede m2 deklarationsareal, så anmoder Herning Vand A/S om tilladelse til at placere 3 brønde i de kommunale arealer.

 

Der tilbydes erstatning i henhold til landsaftalen for spildevandsanlæg i dyrkede arealer, hvilket giver en samlet erstatning på 24.756 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og at ledningen samt de tilhørende brønde tillades deklareret. 

Økonomi

Indtægt: 24.756 kr.

 

Udgift: ingen da ansøger afholder alle udgifter.

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

de beskrevne ledninger, brønde og deklarationsbælter tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

at

der til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 25.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

at

salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

at

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • plot_tinglysningsrids_A3_1000 med foto.pdf
  • 2019.05.07 tinglysningsrids.pdf