Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 17. juni 2019
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

195. Herning Vand A/S anmoder om tilladelse til at placere ledninger på kommunale arealer

Sagsnr.: 06.01.00-G10-4-19 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Herning Vand A/S anmoder om tilladelse til at placere ledninger på kommunale arealer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Renseanlæggene i Sørvad, Feldborg og Haderup er ikke længere teknisk tidssvarende og driftsmæssig rentable. Der arbejdes derfor på, at de 3 nævnte rensningsanlæg skal nedlægges, og spildevandet skal pumpes til Aulum Renseanlæg.

 

I den forbindelse ønsker Herning Vand A/S at etablere ledningsanlæg som kan anvendes til at pumpe spildevandet. Herning Vand A/S har i tidligere sager anmodet Herning Kommune om at ekspropriere ledningsrettighederne til fordel for dem fra de lodsejere, som skal lægge jord til ledningsanlæggene. Sagen vedrørende ekspropriationsbeslutningen behandles på et senere punkt på dagsorden under punkter fra TMU.

 

Dette er et projekt, der tidligere har været behandlet i 2012, hvor det ikke blev gennemført på grund af uklarhed om økonomi og omfang.

 

Denne indstilling vedrører 4 arealer, hvor den omtalte ledning skal placeres, og hvor Herning Kommune er lodsejer.

 

Herning Vand A/S tilbyder en erstatning som er i tråd med den erstatning, som er tilbudt de øvrige lodsejere i sagen, erstatningen er beregnet efter "Landsaftalen for spildevandsanlæg i landbrugsjord".

 

Forvaltningen anbefaler at acceptere de fremsendte tilbud.

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S ønsker at placere ledninger i kommunale arealer.

 

Selskabet ønsker, at ledningen placeres som vist på vedhæftede kort, og at der tinglyses deklaration om, at en køber skal respekterer ledningens tilstedeværelse.

 

De berørte ejendomme er:

matr. nr. 1d Haderup By, Haderup.

matr. nr. 5ak Haderup By, Haderup.

matr. nr. 2h Lergrav Hgd, Avlum.

matr. nr. 1ty Lundgård, Avlum.

 

Herning Vand A/S ønsker at tinglyse ledningen på et deklarationsareal, der sammenlagt for de 4 ejendomme er på 1.395 m2.

 

Der tilbydes en samlet erstatning for de 4 berørte ledningsstræk på 23.333 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at de fremsendte tilbud accepteres og ledningen tillades deklareret. 

Økonomi

Indtægt: 23.333 kr.

 

Udgift: Ingen da alle omkostninger afholdes af ansøger.

 

Salgsindtægten tilskrives de likvide aktiver, idet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2019.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

atde beskrevne ledninger og deklarationsbælte tillades anlagt og tinglyst imod betaling af den beskrevne erstatning,

 

atder til erstatningsbeløbet meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 23.000 kr. i 2019 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 05 Handler med Herning Vand 2019,

 

atsalgsindtægten tilskrives de likvide aktiver,

 

atHerning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

atde bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Ekspropriationsplan-extra vedr. kommuneejendom 1.pdf
  • Ekspropriationsplan 22_0.pdf
  • Ekspropriationsplan 15_1.pdf
  • Ekspropriationsplan 1_1.pdf