Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

166. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

167. Redegørelse fra MCH A/S om selskabets situation som følge af Covid-19

168. ØA21 - økonomiaftalen for kommunerne

169. Godkendelse af vedtægter til lokalt bæredygtighedscenter

170. Udpegning til bestyrelse og Bæredygtighedsråd for lokalt bæredygtighedscenter

171. COVID-19s påvirkning af sport events i 2020

172. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

173. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

174. Kommunal støtte til drift og indkøb af digitale skilte til centerbyerne

175. Budgetforslag 2021-2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

176. Ansøgning fra VisitHerning om medfinansiering af projekt vedr. bæredygtig genstart af turismeerhvervet

177. Ansøgning fra VisitHerning om medfinansiering af projekt Kickstart efter Covid 19: Fokuseret indsats for mere robuste turismevirksomheder

178. Finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter hos Brintbranchen

179. Rammesætning af teknologiudnyttelse til det samfund vi ønsker

180. Ændring af projekt ved Hammerum Skole

181. Orientering om Markedsføring og branding af Herning Uddannelsesby

182. Etablering af MTB spor og frigivelse af anlægsbevilling i 2020

183. Ørnhøj Vandværk søger om kommunal garanti til finansiering af renovering af ledningsnet.

184. Drøftelse af helhedsplaner fremrykket som følge af covid-19

185. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer, Museumsgade, Herning

186. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener på Museumsgade, Herning

187. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

188. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

189. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

190. Foreløbig vedtagelse af kommunetillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

191. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning

192. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 106 for centerområde ved Dæmningen i Herning

193. Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

194. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

195. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

196. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken i Feldborg

197. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

198. Endelig vedagelse af Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Sønderager i Herning

199. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Sønderager i Herning

200. Frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af lejlighed, Vildbjerg

201. Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2020

202. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020

203. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

204. Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Sønderbæk og Rødding Å

205. Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Døvling Bæk og Pårup Bæk

206. Legalitetsgodkendelse af tilføjelse til Herning Vands takster for spildevand for 2020

207. Køb af gadelysanlæg i Kibæk

208. Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

209. Godkendelse af vejprojekt og køb af jord til vejformål - N.O. Hansens Vej til Ikast

210. Frigivelse af anlægsbevilling til cykelstier i Herning Kommune

211. Indsamling af Metal-Glas-Plast i ny renovationsordning

212. Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan - nyt boligområde ved Østergade, Vildbjerg

213. Grundvandsbeskyttelse nær vandværksboringer (BNBO)

214. Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. samt retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg

215. Forældrebetaling i dagtilbud og fritidsordninger ifm. Corona-krisen

216. Køb af ejerlejlighed i MCH Arena

217. Betinget skøde i handel

218. Offentlig udbud af areal i Vildbjerg.

219. Salg af ejendom

220. Fuglsang Holm

221. Salg af areal og køb af ret til opførelse af ejerlejlighed

222. Lejevilkår

223. Udbud på bybuskørsel i Herning by

224. Personalesag

225. Orientering om analysearbejde