Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

166. Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-19 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

Til almindelig orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.

 

Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Brev fra boligministeren til kommunalbestyrelsen.pdf
 • Notat til ØKE vedr. brandsikkerhed i plejeboliger.docx
 • Påbud_kommuner_restriktioner.pdf
 

167. Redegørelse fra MCH A/S om selskabets situation som følge af Covid-19

Sagsnr.: 24.00.01-G00-1-20 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Redegørelse fra MCH A/S om selskabets situation som følge af Covid-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

MCH A/S deltager med repræsentanter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde og fremlægger status for selskabet som følge af Covid-19. Selskabets planer fremadrettet som følge heraf fremlægges ligeledes.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at MCH A/S redegørelse tages til efterretning
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Fra MCH A/S deltog bestyrelsesformand Poul Sand og adm. direktør Georg Sørensen.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved præsentationen. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.

 

168. ØA21 - økonomiaftalen for kommunerne

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

ØA21 - økonomiaftalen for kommunerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL og regeringen har den 29. maj 2020 indgået økonomiaftale for 2021. Hermed er den overordnede kommuneøkonomi for drift og anlæg m.v. aftalt på plads for kommunerne under et. Økonomiaftalen adresserer desuden også kommunernes udgifter til at håndtere coronakrisen.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har den 29. maj 2020 indgået økonomiaftale for 2021.

 

Økonomiaftalen etablerer den samlede økonomiske ramme for kommunerne under ét for drift og anlæg. Samt angiver den tilsvarende finansiering.

 

D R I F T

Den kommunale serviceramme løftes med 1,5 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2021 samlet set 267,2 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre 1,0 mia. kr. frem mod 2025, hvoraf 0,5 mia. kr. frigøres i 2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024. De frigjorte midler anvendes til at udvikle den borgernære velfærd

I tillæg hertil videreføres arbejdet med velfærdsprioriteringen, som i 2021 udgør 250 mio. kr.

 

A N L Æ G

Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer, 1,2 mia. kr. er egenfinansiering og lånepuljer udgør 650 mio. kr.

 

C O R O N A

Økonomiaftalen adresserer også kommunernes udgifter til at håndtere coronakrisen. Kommunerne har fx haft øgede udgifter til indkøb af værnemidler, ekstra rengøring.

 

KL og regeringen har med økonomiaftalen aftalt, at kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020. Pengene udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Kommunernes manglende indtægter til trafikselskaber mv. håndteres i et særskilt spor.

 

M I D T V E J S V U R D E R I N G

Regeringen og KL er yderligere enige om at foretage en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2020 på 3,4 mia. kr., hvoraf de 0,5 kommer af DUT.

Hertil kommer der en midtvejsregulering af udgifterne til de forsikrede ledige på 5,5 mia. kr.

Midtvejsvurdering af økonomien 2020 –pris-og lønskøn – minus 1 mia. kr.

 

Ø V R I G E  Ø K O N O M I S K E  F O R U D S Æ T N I N G E R

Kommunal medfinansiering (KMF). Fastfrysning af KMF fortsættes i 2021. Fastfrysning i 2020 justeres med PL, fordelingsnøgle fastholdes

Differentieret grundkapital for almene boliger KL noterer sig, at Grøn boligaftale 2020 viderefører den differentierede grundkapitalindskudsmodel i 2021-2026.

Ændringer i den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager

I forlængelse af overgangen til den nye ferielov er regeringen og KL enige om at afdække mulige veje til, at kommunerne kan overføre optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, herunder muligheden for låntagning.

 • Samlet værdi af indefrosne feriemidler ca. 18 mia. kr.
 • Skal senest afregnes, når den enkelte medarbejder forlader arbejdsmarkedet –altså løbende over de næste 40-50 år –men kan afregnes når som helst
 • Det giver i gennemsnit en årlig likviditetsvirkning på ca. 0,4 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i budgetterne og regnskaberne

  

 

Økonomi

Det er endnu for tidligt til, at det er muligt at regne i bund på betydningen af aftalen. Der er tale om et "regnestykke" med mange parametre.

Det vurderes selvsagt positivt at der er afsat ramme og flere midler til drift og anlæg. På finansieringssiden optræder det ekstraordinære finansieringstilskud. Hvad angår udskrivningsgrundlaget for 2021 vil der forventeligt blive regnet og vurderet på dette helt frem til beslutningstidspunktet.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved orienteringen. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.

 

169. Godkendelse af vedtægter til lokalt bæredygtighedscenter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Godkendelse af vedtægter til lokalt bæredygtighedscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jørgen Krogh

Sagsresume

Ved budgetforliget for 2020 besluttede forligskredsen at afsætte kr. 20 mio. over fire år til arbejdet med bæredygtighed i Herning Kommune herunder etablering af et lokalt bæredygtighedscenter. Der blev i samme ombæring nedsat en politisk følgegruppe til at følge det bæredygtige arbejde samt udvikle og etablere bæredygtighedscenteret. Der er nu udarbejdet en række vedtægter for bæredygtighedscenteret, som forventes etableret i august. Vedtægterne har været behandlet og er godkendt i den politiske følgegruppe for bæredygtighed. Vedtægterne for Bæredygtighedscenter og retningslinjer for Bæredygtighedsråd indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

 I samarbejde med et eksternt advokatbureau er der udarbejdet en række vedtægter for det lokale bæredygtighedscenter, som skal danne grundlag for centerets etablering, organisering og virke.

 

Bæredygtighedscenteret etableres som et F.M.B A. (Forening med begrænset ansvar), lige som f.eks. det lokalt beliggende videnscenter DAMRC.

En sådan selskabsform defineres som en erhvervsdrivende forening, der fremmer medlemmernes økonomiske interesser, hvor ingen af medlemmerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning er det desuden en betingelse, at foreningen har flere medlemmer, at der er mulighed for vekslende deltagerantal, og at økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder ikke er baseret på medlemmernes andel af kapitalen.

 

Foreningens formål bliver at varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling - herunder iværksætteri - inden for området bæredygtighed ved bl.a. at virke for netværk og ideudvikling blandt de deltagende medlemmer samt deltage i samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v . Derudover bliver foreningens formål at lave folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed. Alt sammen inspireret af FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Sammenhæng mellem ledende organer

Der ansættes en leder af bæredygtighedscenteret i efteråret. Lederen har til opgave at varetage den daglige drift af centeret, herunder ansætte samt udvikle projekter og netværk i samskabelse med virksomheder, borgere og uddannelse og sikre samarbejder mellem centerets aktører samt ud mod verden. Således at centeret til alle tider får en efterspørgselsdrevet og agil karakter, hvor engangement er drivkraften.

 

En kontinuerlig, professionel bestyrelse med et fornødent netværk og viden inden for området skal sætte retning for bæredygtighedscenteret. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Det gælder, at 1 medlem, nemlig bestyrelsesformanden, tillige skal være formand for Bæredygtighedsrådet og skal vælges blandt erfarne og anerkendte lokale aktører, der har viden om og gerne erfaring med at arbejde med den bæredygtige dagsorden i erhvervssammenhænge, 1 medlem, herunder næstformanden, skal udpeges af Herning Byråd, 1 medlem skal vælges blandt nationale – og måske ligefrem internationale – ressourcer og skal have erfaring med og bredt netværk inden for arbejdet med bæredygtig omstilling, og 2 medlemmer skal vælges blandt repræsentanterne i Bæredygtighedsrådet. Medlemmerne sidder for 1 år ad gangen, det af Byrådet udpegede medlem sidder en byrådsperiode.

 

For at understøtte input til bestyrelsen dannes et bæredygtighedsråd, der fungerer som et advisory board, som centeret kan sparre væsentlige emner med, og som kan give råd.

Bæredygtighedsrådet består af 25 medlemmer, heraf 2 valgt af centrets medlemmer og 2 udpeget af Byrådet. De øvrige medlemmer skal repræsentere hhv. lokale uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, erhvervsliv samt øvrige relevante aktører. Det er væsentligt at sikre høj grad af diversitet i rådet. Medlemmerne udpeges ud fra deres viden og engagement i dagsordenen samt ud fra repræsentantskabstankegangen, fordi de repræsenterer en bestemt organisation, branche, gruppering, har en bestemt viden eller andre evner, der vil være nyttige. Alle rådets medlemmer - foruden de to valgt blandt centerets medlemmer - førstegangsudpeges af Herning Kommune.

 

Sekretariatsbetjening af de to organer sker fra Bæredygtighedscenteret.

 

Vedtægter og retningslinjer er drøftet og godkendt i den politiske følgegruppe for bæredygtighed.
 

Herning Kommune sætter igennem en resultatkontrakt rammerne for, ”hvad” der skal løses i bæredygtighedscenteret. Og ledelsen og bestyrelsen – under indflydelse fra bæredygtighedsrådet – beslutter ”hvordan”. Resultatkontrakten forventes at skulle genforhandles en gang om året, ligesom der mellem Bæredygtighedscenterets administration og forvaltningen laves løbende opfølgning. 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at vedtægterne for Bæredygtighedscenteret i Herning godkendes.
at retningslinjerne for Bæredygtighedsrådet godkendes.
Kommunaldirektøren indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved drøftelsen. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.

Bilag

 • Retningslinjer for bæredygtighedsråd
 • Vedtægter for bæredygtighedscenter
 • Formål og retning for bæredygtighedscenter
 

170. Udpegning til bestyrelse og Bæredygtighedsråd for lokalt bæredygtighedscenter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Udpegning til bestyrelse og Bæredygtighedsråd for lokalt bæredygtighedscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jørgen Krogh, Steen Dahl

Sagsresume

Som led i etablering af bæredygtighedscentereret samt den fortsatte ledelse heraf skal Herning Kommune udpege personer til at varetage poster i hhv. bestyrelse og Bæredygtighedsråd for det lokale Bæredygtighedscenter i Herning.

Sagsfremstilling

Til at bistå bestyrelsen med viden og et bredt, lokalt perspektiv dannes et Bæredygtighedsråd, der fungerer som et advisory board, som centeret kan sparre væsentlige emner med. Derfor skal sammensætningen af medlemmerne i Bæredygtighedsrådet have en høj grad af diversitet i forhold til kompetenceprofiler, alder, anciennitet og engagement i den bæredygtige dagsorden. Personerne i Bæredygtighedsrådet udpeges ud fra deres viden og engagement i dagsordenen samt ud fra repræsentantskabstankegangen, fordi de er aktive i en bestemt organisation, branche, gruppering, eller har en bestemt viden eller andre evner, der vil være nyttige.

 

Bæredygtighedsrådet består af 25 medlemmer. Heraf udpeges 2 medlemmer af Herning Byråd. Disse to følger byrådsperioden. Der udpeges 2 medlemmer af centerets medlemmer for 1 år ad gangen. Derudover består Bæredygtighedsrådet af 21 medlemmer, der førstegangsudpeges af Herning Kommune og sidder for 1 år ad gangen. Disse medlemmer skal primært bestå af i) lokale erhvervsfremmeaktører, for at sikre den nødvendige koordinering af erhvervsfremmeindsatser, herunder vidensdeling og synergier på tværs af den bæredygtige dagsorden, ii) repræsentanter fra virksomheder, som har en bred lokal brancherepræsentation, iii) repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, herunder studerende, samt iv) øvrige relevante aktører, herunder fra kulturinstitutioner.

 

Den politiske følgegruppe har behandlet en bruttoliste med medlemmer af rådet og godkendt fordelingen. Kandidaterne er i førstegangsudpegningen fordelt således, at 6 medlemmer er hhv. ansatte og studerende fra de tre videregående uddannelser i Herning, 1 medlem er aktiv i fagbevægelsen, 1 medlem er aktiv i en kulturinstitution, 5 medlemmer er aktive i lokale erhvervsfremmeorganisationer, og 12 medlemmer er erhvervsdrivende, der repræsenterer kommunens brancher bredt.

 

Til at sætte retning for bæredygtighedscenteret nedsættes en professionel bestyrelse på 5 medlemmer.
Her gælder, at
næstformanden udpeges af Byrådet og følger byråds-perioden. De resterende medlemmer sidder for 1 år ad gangen.

Formanden skal være identitsk med formanden for Bæredygtighedsrådet. 2 medlemmer skal vælges blandt repræsentanterne i Bæredygtighedsrådet på generalforsamling. 1 medlem skal vælges blandt nationale- og måske ligefrem internationale - ressourcer. Denne førstegangsudpeges af Herning Kommune.

 

Udpegningen sker efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 17, stk. 2 og har virkning for perioden 2020-2021.

 

Fordelingen af medlemmerne er drøftet og godkendt i den politiske følgegruppe for bæredygtighed.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at Herning Kommune udpeger Dorte West (V) og Rasmus Norup (K) til Bæredygtighedsrådet.
at Herning Kommune udpeger Rasmus Norup (K) til bestyrelsen for Bæredygtighedscenteret.
at administrationen bemyndiges til, efter udpegningsmetoden beskrevet i sagen, at færdiggøre besætningen af poster i Bæredygtighedsrådet.
at administrationen bemyndiges til, efter udpegningsmetoden beskrevet i sagen, at færdiggøre besætningen af poster i Bestyrelsen til Bæredygtighedscenteret.
Kommunaldirektøren indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvaget indstiller sagen til Byrådet.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved drøftelsen. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.

 

171. COVID-19s påvirkning af sport events i 2020

Sagsnr.: 18.20.04-G01-2-20 Sagsbehandler: Elo Christensen  

COVID-19s påvirkning af sport events i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Sagsresume

COVID-19 har påvirket sport events i 2020 med den effekt, at flere er blevet aflyst eller flyttet til 2021. I Herning er syv events i forskelligt omfang ændret. Ændringer medfører konsekvenser for Herning Kommunes medfinansiering, og det anslås at ca. 2.650.000 kr. kan tilbageføres til eventpuljen ved regnskabsårets afslutning.

Sagsfremstilling

COVID-19 har betydet, at alle sport events siden midten af marts er blevet aflyst eller flyttet til 2021.

 

I Herning kommune har det haft betydning for følgende sport events:

 

 • Icehorse Festival 2. - 5. april - Indendørs event i hal M, MCH for Islandsheste. vi har en 3- årig aftale med arrangørerne, og dette var år 2. Arrangementet vender tilbage i 2021 for foreløbigt sidste gang. Icehorse Festival søger om kompensation i den nationale hjælpepakke, og når det beløb kendes, tages der stilling til vores tilskud.

Her er det estimeret til 50.000 kr. ud af den samlede bevilling på 100.000 kr.

 • Grand Prix Herning 9. maj - Herning Cykle Klubs årlige endagsløb rundt i kommunen er aflyst i år. Grand Prix Herning er bevilget et tilskud på 400.000 kr., og har allerede haft udgifter for ca. 80.000 kr., som kan vise sig at være mindre, når det bliver endeligt opgjort. Tilskuddet på 400.000 kr. er endnu ikke overført til Kultur og Fritidsudvalgets budgetområde, og skal derfor ikke tilbageføres.

Grand Prix Herning køres igen i 2021.

 • Red Bull Drift Shifters 16. maj - Event på den nye eventplads, MCH, med verdens bedste driftere. Red Bull Drift Shifters var bevilget 500.000 kr. men var stadigvæk kun på planlægningsstadiet, så derfor ingen udgifter.

Det vides ikke endnu, om eventen gennemføres i 2021.

 • VM Taekwondo Poomsae 21. - 24. maj - VM for mange aldersklasser i KVIK Hockey Arena. VM Taekwondo Poomsae var bevilget 1.750.000 kr. og i gang med venue, markedsføring, hjemmeside, site-visits o.lign, som samlet betyder et forbrug på 225.000 kr.

Eventen bliver genforhandlet mellem Dansk Taekwondo Forbund, Sport Event Denmark og Herning Kommune før det besluttes om eventen skal gennemføres i 2021.

 • Garmin Challenge Herning Triatlon 13. juni. Garmin Challenge Herning Triatlon er bevilget 875.000 kr. og har indtil videre fået udbetalt 300.000 kr., til dækning af allerede afholdte udgifter. Eventen gennemføres næste år. Vi har fortløbende aftale med arrangørerne.
 • Lykkecup 6. juni - Håndboldfest for børn med udviklingshandicap i hal M, MCH. Lykkecup er bevilget 250.000 kr., som overføres til 2021.

Eventen gennemføres 12. juni 2021.

 • Spartan er udsat til gennemførsel 17.-18. april 2021. Eventen er bevilget 500.000 kr. til det første år og overføres til 2021. Vi har en 3-årig aftale med arrangørerne. 

 

Derudover håber vi at kunne gennemføre World Cup Herning, Dressur til oktober og EM Håndbold Damer 2020 til december. Vi kender endnu ikke mulighederne for en fornuftig gennemførelse af de to events.

 

Udover det ærgerlige i aflysningerne af events, er der store tab af omsætning hos specielt venues, hoteller, restauranter og barer i byen.

 

Se de direkte økonomiske konsekvenser for eventpuljen nedenfor.

 

 

Økonomi

 

 

Forvaltningen indstiller, at det anslåede beløb på 2.650.000 kr. tilbageføres til eventpuljen (ØKE) ved regnskabsårets afslutning, når man kender de endelige beløb.

 

Ovenstående midler er placeret på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, KFU, Eventområdet i henhold til de respektive sager og beslutninger.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at mindreforbruget på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, KFU, Eventområdet - tilbageføres til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE, Eventpuljen ved regnskabsårets afslutning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

172. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-20 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på Økonomi og Erhvervsudvalgets område.

 

Samlet set forventes i forhold til det korrigerede budget 2020 et mindreforbrug på 98,0 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

På de finansielle konti forventes mindreindtægter på i alt 5,6 mio. kr.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, der behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 22. juni 2020.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

I de nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 i forhold til det korrigerede budget 2020.

 

 

Driftsudgifter

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – drift 

 

Som det fremgår af tabel 1 forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 98,0 mio. kr.

 

Styringsmæssigt vedrører 96,6 mio. kr. af mindreforbruget områder indenfor rammestyring og 1,4 mio. kr. forskydninger mellem årene vedrørende projekter.

 

Der knytter sig følgende bemærkninger til afvigelserne:

 

Serviceområde 02 Jordforsyning

Forskydning på -0,121 mio. kr. som er midlertidig.

 

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Afvigelse på 1,415 mio. kr. som forventes overført til 2021 til fremtidige store idrætsevents. Området ses i et flerårigt perspektiv.

 

Serviceområde 15 Kultur

Afvigelse på 1,324 mio. kr. som forventes overført til 2021 til bymarkedsføring.

  

Serviceområde 20 Administration

Samlet set forventes et mindreforbrug på 95,394 mio. kr. under Serviceområde 20 Administration, som er specificeret nedenfor.

 

Tabel 2. Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 - afvigelser fordelt på funktionsniveau 

 

 

Afvigelsen på 95,394 mio. kr. skyldes primært den generelle reserve på 36 mio. kr. og at størstedelen af overførslerne fra 2019 på i alt ca. 30 mio. kr. ikke forventes forbrugt i 2020. Herudover forventes en række opsparinger og forskydninger vedrørende forsikringspuljer på ca. 10 mio. kr. og vedrørende erhvervs- og turismeområdet på i alt ca. 6 mio. kr. Den resterende afvigelse kan henføres til forventede afvigelser og opsparinger i administrationen til forskellige udviklingsprojekter, ombygninger på rådhuset m.v.

 

Det kan supplerende til sagen oplyses, at afvigelsen pr. 31. marts 2020 på 95,394 mio. kr. efterfølgende er reduceret med 4,738 mio. kr. til medfinansiering af renovering af Rådhuset i forbindelse med anlægsfremrykningerne til 2020 (BYR 5. maj 2020, pkt. 91).

 

Der vil frem mod næste budgetopfølgning blive taget bestik af, om der skal ske en tilpasning af budgettet for 2020, herunder om der er midler, der kan omdisponeres til udgifter i sammenhæng med Covid-19 samt udvikling.

  

 

Anlægsudgifter 

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – anlæg 

 

Som det fremgår af tabel 3, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 2,747 mio. kr.

 

Afvigelsen på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter er forskydninger på 0,464 mio. kr. Afvigelsen på Serviceområde 15 Kultur på i alt 2,283 mio. kr. er forskydninger vedrørende bl.a. renovering af Elia og Socialøkonomiske initiativer.

 

Bemærkninger til Serviceområde 01 Byggemodning – anlæg:

 

Tabel 4: Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget

 Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 78,353 mio. kr. i 2020. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde samt bl.a. salg af storparceller på Jordbærmarken i Tjørring og Taulundparken i Lind samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.

 

Forventet regnskab 2020 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 110,502 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Herning, Lind, Snejbjerg og Tjørring samt etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup og Mørupvej i Herning Syd. Desuden erhverves nye arealer til erhverv. Sidst er der igangsat nedrivning af Gjellerupskolen. Nedrivningen udføres indtil marts 2021.

 

Der er afsat rådighedsbeløb til større anlægsprojekter, som afventer grundsalg, herunder Fuglsang Holm i Tjørring, samt til betingede byggemodningsprojekter, som fx boligområderne Rind Å Engen i Arnborg, Solvang i Ørnhøj og erhvervsområdet Pugdalvej i Vildbjerg. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 10,0 mio. kr. fra 2020 til 2021.

 

 

Finansielle konti

 

Tabel 5: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – finansielle konti 

 Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug eller mindreindtægt

 

For de finansielle konti forventes en samlet mindreindtægt på -5,587 mio. kr., som er specificeret nedenfor:

 

Serviceområde 21 Renteindtægter

Forventningerne til renteindtægter er nedjusteret med 4,0 mio. kr. som følge af en kombination af nedsatte forventninger til afkastet på investerede midler, samt en lavere kassebeholdning i 2020 end forudsat. Herunder konsekvenserne af fremrykning af betaling til kreditorer.

 

Serviceområde 22 Renteudgifter

Der forventes en mindreudgift på 2,841 mio. kr. primært pga. et lavere renteniveau. Dette vedrører primært renter på ældreboliglån. Da disse boliger er finansieret via rentetilpasningslån stiger udgifterne til afdrag (Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån).

 

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Den forventede merudgift på 3,211 mio. kr. kan henføres til mindreudgifter på indskud i Landsbyggefonden og en merudgift til finansiering af indefrosset grundskyld.

 

Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån

Der forventes en merudgift på 2,116 mio. kr. på afdrag på lån. Dette vedrører primært ældreboliglån og modsvares af lavere renteudgifter til disse lån.

 

Serviceområde 29 Tilskud og Udligning

Merindtægten på 7,9 mio. kr. vedrører Herning Kommunes andel af den statslige pulje til øgede normeringer i daginstitutionerne i 2020, som var en del af Aftale om finansloven for 2020. Der anmodes i forbindelse med budgetopfølgningen om en indtægtsbevilling til beløbet. Der blev i marts 2020 meddelt udgiftsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud på et tilsvarende beløb under henvisning til denne indtægt (BYR 31. marts 2020, pkt. 86).

 

Serviceområde 30 Skatter

Der forventes en mindreindtægt på 7,0 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter, hvoraf 6,0 mio. kr. skyldes vurderingsændringer i forhold til grundskyld og 1,0 mio. kr. skyldes renter.

 

Supplerende til sagen er vedlagt bilag med oversigt over restancer pr. 31. marts 2020 (bilag 1).

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

 

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

  

 • Tilpasning af indtægtsbudgetterne på Serviceområde 01 Byggemodning til de faktiske forventninger i 2020. Det indstilles, at rådighedsbeløb til indtægter på i alt 2,583 mio. kr. netto overføres til rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002003 i 2020. Rådighedsbeløbet til indtægter er fordelt på følgende udstykningsområder: Stednr. 002014 Fuglsang Sø med -1,909 mio. kr. Stednr. 002016 Hjortehøj, Sinding med -1,104 mio. kr. Stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk med -0,800 mio. kr. Stednr. 002076 Hvæslundvej, Studsgaard med -0,371 mio. kr. Stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring med 12,369 mio. kr. Stednr. 002082 Helstrupvænget, Snejbjerg med -1,700 mio. kr. Stednr. 002087 Skolegrunden, Gjellerup med -5,300 mio. kr. Stednr. 003015 Mørupvej, Herning med -2,000 mio. kr. Stednr. 003033 Pugdalvej, Vildbjerg med -0,175 mio. kr. Stednr. 003034 HI Park 3. etape med -1,593 mio. kr. Rammerådighedsbeløbet til indtægter forventes disponeret til salgsindtægter på andre udstykningsområder på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 godkendt salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 23.913 mio. kr. med henholdsvis 7,992 på Serviceområde 01 Byggemodning og 15,921 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Desuden er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. december 2019 godkendt en merindtægt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på netto 0,183 mio. kr. fra 2020 og frem vedrørende salg af ejendom beliggende Sebbesandevej, som finansieres af de likvide aktiver.

 

 • På møde den 23. marts 2020, pkt. 98 bemyndigede Økonomi- og Erhvervsudvalget administrationen til at godkende deklarationserstatninger for forsyningsselskabers ledninger og bassiner samt private deklarationer. Der er indgået i alt 5 aftaler om deklarationer med Norlys og Herning Vand med en samlet erstatning på i alt 0,098 mio. kr. Der anmodes på denne baggrund om anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 0,098 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Salgsindtægten tilskrives de likvide midler i 2020. Fordeling af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter og stednumre fremgår af bilag 3. 

 

 • I forbindelse med overførselssagen blev direktionen anmodet om at foreslå, hvorledes de resterende 4,082 mio. kr. til finansiering af merforbruget i 2019 på Handicap og Psykiatri kunne finansieres (BYR 31. marts 2020, pkt. 63). Beløbet blev midlertidig reduceret på Direktionens dispositionspulje under Serviceområde 20 Administration og er dermed indarbejdet i budgetopfølgningen. Endelig finansiering foreslås at ske fra restpuljer på henholdsvis funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger med 0,916 mio. kr. og restpuljen til demografireguleringer i 2020 på funktion 06.52.70 Løn- og barselspuljer med 3,166 mio. kr.     

  

 • På Økonomi og Erhvervsudvalgets møde den 4. november 2019, pkt. 345 blev det besluttet at yde tilskud til julebelysning til såvel Herning City som fem centerbyer. Beløbet på 0,425 mio. kr. vedrørende 2020 foreslås finansieret fra funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Fællesudgifter og -indtægter. Beløbet fra 2021 og frem er indarbejdet i budgetforslaget for 2021-2024.

 

 • Jfr. sagsfremstillingen anmodes om indtægtsbevilling til den statslige pulje til øgede normeringer i daginstitutioner i 2020 på Serviceområde 29, Tilskud og Udligning på 7,9 mio. kr. i 2020. Indtægten tilskrives de likvide aktiver, idet der tidligere er meddelt udgiftsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn på samme beløb.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. afsnittet "Bevillingsmæssige ændringer" i sagsfremstillingen,

at

budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis på nærværende dagsorden og i Byrådet den 22. juni 2020.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - Restancer
 • Bilag 2 - Orientering om salg siden 04.11.19 (ØKE)
 • Bilag 3 - Orientering om deklarationer
 

173. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på det samlede kommunale område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 20 mio. kr. vedrørende drift ekskl. forsyningsvirksomhed og et mindreforbrug på 91,1 mio. kr. vedrørende anlæg. På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.

 

 

Driftsudgifter

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af tabel 1 forventes en samlet afvigelse vedrørende skattefinansieret drift på 20 mio. kr. I det korrigerede budget indgår genbevillinger og tillægsbevillinger på i alt 74,4 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug ift. det oprindelige budget på i alt 94,4 mio. kr.

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabel 2 nedenfor.

  

Tabel 2: Forventet afvigelse 2020 pr. 31. marts 2020, drift – styringsmæssig fordeling

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner/enheder eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbruget herunder på i alt 10,7 mio. kr. forbedrer således den totale afvigelse, men er disponeret og kan derfor principielt ikke indgå som finansieringskraft til merforbrugene på de øvrige områder.

 

Merforbruget på områderne udenfor rammestyring på 100 mio. kr. finansieres jfr. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens mindreforbruget på 74 mio. kr. på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2021.

 

 

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift

I nedenstående afsnit gennemgås afvigelserne overordnet for hvert fagudvalg. For yderligere specifikation af afvigelserne henvises til sagsfremstillingerne for de respektive fagudvalg, som er behandlet i maj og juni 2020.

 

Covid-19

Den overliggende forudsætning for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 har været "normaltilstande" efter sommerferien. Det har imidlertid været vanskeligt at skønne på både mer- og mindreudgifter på baggrund af tallene pr. 31. marts 2020. Der er således stadig usikkerheder om omfanget, som forventes at stå mere klart i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2020.

 

Jfr. Økonomiaftalen for 2021 kompenseres kommunerne under ét fuldt ud for ekstraordinære udgifter i relation til Covid-19:

 • Indkøb af værnemidler kompenseres direkte én-til-én via indkøb gennem Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVIk). Lokalt indkøb i kommunerne herudover kompenseres via bloktilskuddet.
 • Mindreindtægter vedrørende den kollektive trafik kompenseres fuldt ud.
 • Beskæftigelsesområdet reguleres via Midtvejsreguleringen i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 98 mio. kr. Mindreforbruget skal primært findes på Serviceområde 20 Administration, hvor der forventes et mindreforbrug på i alt 95,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært den generelle reserve på 36 mio. kr. og at størstedelen af overførslerne fra 2019 på i alt ca. 30 mio. kr. ikke forventes forbrugt i 2020. Herudover forventes en række opsparinger og forskydninger vedrørende løn- og forsikringspuljer på i alt ca. 10 mio. kr. og vedrørende erhvervs- og turismeområdet på i alt ca. 6 mio. kr. Den resterende afvigelse kan henføres til forventede opsparinger i administrationen til forskellige udviklingsprojekter, ombygninger på rådhuset m.v. Her kan 36 mio. kr. henføres til den generelle reserve, 30,7 mio. kr. vedrører løn- og udviklingspuljer samt ikke forbrugte overførsler fra 2019, 9,5 mio. kr. kan henføres til interne forsikringspuljer, 7,4 mio. kr. vedrører projekter og fremtidige investeringer, 3,8 mio. kr. kan henføres til driftsikring af boligbyggeri og 2,8 mio. kr. vedrører Bæredygtighedscentret.

 

Teknik- og Miljøudvalget

På området forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigning i ejendomsskatter, faldende lejeindtægter for udlejning af jord samt akkumuleret underskud vedr. vejafvandingsbidrag. I relation til ejendomsskatter er der iværksat korrigerende handlinger med henblik på at skabe balance. Dette fremlægges særskilt til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

 

I forbindelse med Covid-19 er/forventes der en faldende billetindtægt på busdrift.

 

Byplanudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 0,259 mio. kr.

 

Børne- og Familieudvalget

På udvalgets område forventes et mindreforbrug på i alt 10,7 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen foretages en række budgetkorrektioner, herunder flytning af SFO til skoleområdet samt en positiv demografiregulering vedrørende fri- og efterskoler, som vil korrigere mindreforbruget til 14,3 mio. kr.

 

Efter budgetkorrektioner vil mindreforbruget på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn udgøre 3 mio. kr. På dagtilbudsområdet vil der fortsat være fokus på stigende udgifter til privat pasning samt kapacitetstilpasning som følge af faldende antal børn i dagplejen.

 

På Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vil mindreforbruget efter budgetkorrektioner udgøre 13,4 mio. kr. På både dagtilbuds- og skoleområdet vil der i den kommende periode være fokus på dialog med de decentrale ledere om de løbende vurderinger af forventet regnskab.

 

På Serviceområde 16 Børn og Familie er der en udfordring på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet ved bl.a. Døgn og Familiestøtte. Der igangsættes derfor en proces med henblik på at skabe balance på området. 

 

Der har ikke på baggrund af tallene pr. 31. marts 2020 kunnet opgøres ekstraudgifter vedrørende Covid-19.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 21,4 mio. kr.

 

De primære årsager til merforbruget på 10,8 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri er udgifter vedrørende åbning af nye pladser ved Rosenholm, objektiv finansiering af det regionale tilbud Kofoedsminde samt særligt dyre enkeltsager. På Social- og Sundhedsudvalgets møde i januar er der udarbejdet en udviklingsplan for Handicap og Psykiatri med henblik på at skabe økonomisk balance på længere sigt.

 

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre vedrører merforbruget på ca. 10,6 mio. kr. primært hjælpemiddelområdet, vederlagsfri fysioterapi samt rekruttering på elevområdet.

 

Der er ikke indregnet ekstraudgifter ifm. Covid-19, men der vil være en række områder, hvor der potentielt kan genereres et merforbrug, bl.a. som følge af engangsudgifter.  

 

Beskæftigelsesudvalget

På området forventes et samlet merforbrug på 118,2 mio. kr. Heraf vedrører 92,6 mio. kr. merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskudsområdet) og 27,8 mio. kr. merudgifter på det budgetgaranterede område, som primært kan henføres til førtidspension og kontant- og uddannelseshjælp. På den del af budgettet, der er servicedriftsudgifter, forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr., som vedrører Hjemløseteamet, Bostøtten og STU.

 

Det forventede regnskab er under forudsætning af en række usikkerheder, herunder Covid-19-situationens påvirkning, effekterne af besparelserne på beskæftigelsesområdet samt refusionsreformen.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Af disse udgør 14,1 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler fra 2019. Den resterende del vedrører midler afsat til fremtidig vedligeholdelse af svømmehal samt midler vedrørende aflyste events.

 

Forebyggelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes periodisering af projekter under Sundhedsfremme og Forebyggelse.

 

Vedrørende den kommunale medfinansiering forventes der balance mellem budget 2020 og forbrug i 2020, som følge af at regeringen har fastfrosset acontobetalingerne. Dog er ikke medregnet en forventet efterregulering vedrørende 2019, idet omfanget endnu ikke ligger fast.

 

Tabel 3: Specifikation af forventet afvigelse 2020 pr. 31. marts 2020 – drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

I forhold til servicedriftsrammen, som i udgangspunktet er identisk med det oprindelige budget 2020 og som vil danne grundlag for en eventuel udmøntning af en regnskabssanktion, forventes aktuelt et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr.

 

På de øvrige udgiftsområder forventes et samlet merforbrug på 107,4 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser vedrører beskæftigelsesområdet (budgetgaranti, øvrige overførsler og forsikrede ledige).

 

Økonomiaftalen for 2021 indeholder en række punkter, som har konsekvens for 2020, herunder bl.a. nedkorrigering af servicedriftsrammen som følge af ændret pris- og lønsskøn, Covid-19-kompensation og Midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet. Konsekvenserne for Herning Kommune er aktuelt under afdækning.

 

 

Anlægsudgifter

 

Tabel 4: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – anlæg

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Bemærkninger til anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 91,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget, som vedrører følgende:

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som skyldes forskydninger.
 • Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til udgifter vedr. byggemodning, energimærkninger, nedrivninger samt forskydninger mellem årene.
 • Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 40,2 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydninger mellem årene.
 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en række mindre forskydninger.
 • Byplanudvalget forventer et mindreforbrug på ca. 8 mio. kr., som skyldes henholdsvis overførsler fra 2019 samt udskudte projekter eller forskydninger mellem årene.
 • Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. Dette kan henføres til udskudte projekter eller forskydninger vedr. flerårige projekter.

 

 

Finansielle konti

På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. De primære årsager er en nedjustering af renteindtægter på 4 mio. kr., mindreudgift vedrørende renteudgifter på 2,8 mio. kr., merudgift vedrørende langfristede tilgodehavender på 3,2 mio. kr., merudgift vedrørende afdrag på lån på 2,1 mio. kr., merindtægt på 7,9 mio. kr. vedrørende den statslige pulje til øgede normeringer i daginstitutioner i 2020 samt en mindreindtægt på 7,0 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, fremgår af nedenstående tabel. For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag vedlagt sagen.

 

Tabel 5: Tillægsbevillinger og omplaceringer , budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 5 i sagsfremstillingen godkendes,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 i øvrigt tages til efterretning og videresendes til godkendelse i Byrådet.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31032020
 • Bilag 2 - Orientering om salg siden 04.11.19
 • Bilag 3 - Orientering om deklarationer
 

174. Kommunal støtte til drift og indkøb af digitale skilte til centerbyerne

Sagsnr.: 05.14.07-G01-2-13 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Kommunal støtte til drift og indkøb af digitale skilte til centerbyerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Oplæg for digital skiltning i de fem centerbyer i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet d. 27/4, punkt 140 behandlede udvalget en ansøgning fra Sunds Borgerforening om støtte til indkøb af et digitalt skilt til byen. Efter behandling af ansøgningen, bad Økonomi- og Erhvervsudvalget om et oplæg for digital skiltning i de fem centerbyer, Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg, der belyser såvel engangsinvesteringer som driftsomkostninger.

 

Tanken har været at skiltene opsættes centralt i hver by, hvor der er stor trafik og kan medvirke til at give en fornemmelse af bycentrum med liv. Skiltene skal underbygge opfattelsen af, at der sker noget i byen og samtidigt reklamere for arrangementerne.

 

I nedenstående er det antaget:

 

•       at skiltene placeres på kommunal jord, eller placering hvor der ikke skal betales leje af jorden.

•       at borgerforeningerne eller anden lokal part i centerbyerne leverer lokalt tilpasset indhold til skiltene som færdigopsættes af administrationen, der varetages af forvaltningen i By, Erhverv og Kultur.

•       at skiltene overholder samme regler for indhold som indfaldsvejsskiltene til Herning. 

Økonomi

 

Anlæg

 

Indkøb af 5 dobbelt siddet LED-skilte med areal 3,75m2 á kr. 120.000 (ca. 5 års levetid)

600.000

Fundament, fremføring af strøm, internet, byggesag mv. kr. 35.000 pr. skilt (afhængig af afstand til el-tavle og internet)

175.000

 

 

Anlæg i alt

775.000

 

 

Drift (årligt):

 

Software á kr. 2.500

12.500

Strøm á kr. 10.000

50.000

Serviceaftaler á kr. 20.000

100.000

Administration, dialog med borgerforeninger, inkl. layout arbejde forventelig 7 timer pr. by

450.000

 

 

Årlig drift i alt

612.500

 

 

Støtte til indkøb af skiltet er tænkt finansieret ud fra Bymarkedsføringskontoen. Der vil fra denne konto ikke være råd til indkøb af 5 skilte på et år, men være et råderum til ét skilt pr. år. Derved vil der mangle finansiering, hvis alle skiltene skal sættes op i 2020. Dermed kan skiltene opsættes succesivt.

 

Der kan ikke anvises finansiering for driftsomkostninger, ligesom der ikke kan findes personalemæssig ressourcer til administration af skiltene indenfor eksisterende budget. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at skiltene indkøbes og opsættes løbende henover 5 år, finansieret af Serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bymarkedsføringskontoen,
at finansieringen af driftsomkostningerne drøftes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Sagen er udsat.

 

175. Budgetforslag 2021-2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Budgetforslag 2021-2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Budgetforslag vedrørende drift for perioden 2021-2024 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder, herunder målsætninger for 2021 fremsendes til godkendelse.

 

Forslaget er udarbejdet med afsæt i de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 27. april 2020, dog således at teknisk korrektion på 1,923 mio. kr. vedrørende valg på Serviceområde 20 Administration går tilbage til de likvide aktiver.

 

Sagsfremstilling

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har driftsbudget på følgende serviceområder: 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, 08 Driftsselskaber, 11 Idræt og Fritid, 15 Kultur og 20 Administration.

 

Budgetforslaget for 2021-2024 består af følgende dokumenter: Budgetbemærkninger, ændringsskemaer og målsætninger for 2021. Alle dokumenter er vedlagt som bilag til sagen.

 

De politiske målsætninger for 2021 har tidligere været forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til drøftelse på mødet den 27. april 2020 og forelægges nu til endelig godkendelse.

 

Budgetforslaget for 2021-2024 er udarbejdet med afsæt i de udmeldte budgetrammer jfr. rammeudmeldingen den 27. april 2020.

 

I budgetforslaget er foretaget en teknisk korrektion på Serviceområde 20 Administration vedrørende valg, således at der aktuelt er afsat budgetbeløb til valg i 2021, 2023 og 2024 (Kommunalvalg, Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg). Der var i rammen tillige afsat budgetbeløb i 2022 på 1,923 mio. kr., som er nulstillet og vil tilgå de likvide aktiver.  

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

budgetforslaget vedrørende drift for 2021-2024 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område godkendes.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Driftsbemærkninger - SO08 Driftsselskaber
 • Driftsbemærkninger - SO11 Idræt og Fritid
 • Driftsbemærkninger - SO15 Kultur
 • Driftsbemærkninger - SO20 Administrationen
 • Ændringsskemaer - SO08 Driftsselskaber
 • Ændringsskemaer - SO11 Idræt og Fritid
 • Ændringsskemaer - SO15 Kultur
 • Ændringsskemaer - SO20 Administrationen
 • SO 15 ØKE - målbeskrivelse 2021
 • SO 20 ØKE - mål beskrivelse 2021 - digitalisering
 • SO 20 ØKE - målbeskrivelse 2021
 

176. Ansøgning fra VisitHerning om medfinansiering af projekt vedr. bæredygtig genstart af turismeerhvervet

Sagsnr.: 24.05.10-P20-1-20 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Ansøgning fra VisitHerning om medfinansiering af projekt vedr. bæredygtig genstart af turismeerhvervet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbnede op for ansøgning af puljemidler til turismeudvikling den 16. april med ansøgningsfrist den 15. maj.

 

VisitHerning har i samarbejde med MCH Messecenter Herning, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune udarbejdet en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med det formål hurtigt at igangsætte aktiviteter, som kan støtte op om en genstart af områdets turisterhverv.

 

I ansøgningen er der fokus på at bidrage til en genstart af erhvervet ved at produktudvikle og fremtidssikre styrkepositionen indenfor erhvervs- og eventturisme samt udvikle nye forretningsområder og lokale stedbundne oplevelser ud fra et bæredygtigt perspektiv.

 

Projektet vil løbe i perioden 2020-2022 med opstart hurtigst muligt og en samlet projektøkonomi på 2,5 mio. kr., hvor Herning Kommunes andel er på 450.000 kr. fordelt over tre år. Erhvervsfremmestyrelsen søges om medfinansiering på 1,25 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Midt i april åbnede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for ansøgninger til en pulje på 25 mio. kr., der skal bidrage til at styrke danske turistdestinationer og gøre dem til attraktive destinationer for danske og udenlandske turister. Turismeerhvervet er hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19-pandemien, rigtig mange virksomheder har tabt omsætning, og det er usikkert, hvornår turisterne igen for alvor får lyst til at rejse. Formålet med puljen er at hjælpe erhvervet på fode igen og bidrage til, at de danske turistdestinationer står stærkt i den internationale konkurrence. Ud over puljen på 25 mio. kr. har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse øremærket midler til to nationale turismeinitiativer: et initiativ vedr. markedsføring og et initiativ med fokus på at kickstarte dansk turisme.

 

Ansøgningsfrist og behandlingstid er meget kort. Ansøgningsfristen var den 15. maj og der forventes svar fra Erhvervsstyrelsen i slutningen af juni.

 

VisitHerning har udarbejdet en projektansøgning i samarbejde med Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og MCH. Det er VisitHerning, som kan ansøge om midlerne hos Erhvervsfremmebestyrelsen.

 

Projektet har fået overskriften ”Projekt Genstart – Bæredygtig genstart af DK’s destination for møder mellem mennesker”. Formålet er at bidrage til en genstart af erhvervet ved at produktudvikle og fremtidssikre styrkepositionen indenfor erhvervs- og eventturisme samt produktudvikle nye bæredygtige forretningsområder og lokale stedbundne oplevelser. Ambitionen er at medvirke til at sikre både økonomisk, miljømæssig og sociokulturel bæredygtig forretningsudvikling af turismeerhvervet.

 

Projektet består af to indsatser:

·       Fremtidens kombinerede fysiske og digitale mødeformater

·       Bæredygtig udvikling af destination og stedbundne oplevelser

 

Fremtidens kombinerede fysiske og digitale mødeformater

Det er formålet med indsatsen at imødekomme efterspørgslen på nye mødeformater for business to business, så den midtjyske styrkeposition indenfor erhvervs- og eventturisme fastholdes gennem den nuværende krise i erhvervet og i de kommende år. Bæredygtighed tænkes ind som en del af udviklingsprocessen.

Eksempler på aktiviteter:

 

Udvikling og gennemførsel af behovsanalyse

 • Analyse af corona-betingede adfærdsændringer og behov omkring B2B møder, herunder afdækning af motiver bag behov for at mødes online og fysisk – og i kombination.
 • Test af forskellige løsningsmodeller og ideer.

 

Udvikling af prospekt og implementeringsplan

 • Udvikling og visualisering af fremtidens fysiske og virtuelle mødeformater og en mulig sammenkobling heraf med særligt fokus på bæredygtige løsninger.
 • Plan for implementering. Afklaring af forudsætninger, tidsplan og mulige samarbejdspartnere.

 

Bæredygtig udvikling af destinationen og stedbundne oplevelser

Med udgangspunkt i et fælles nyt afsæt funderet i FN’s 17 Verdensmål er formålet med indsatsen at udvikle services og produkter, som understøtter en bæredygtig udvikling af destinationen og dens oplevelser. Når nye metoder og redskaber udvikles, skal vi sikre, at det sker på en måde, som er bæredygtig. Der skal tages hensyn til både behovet for grøn omstilling, sæsonforlængelse og geografisk spredning, men også den økonomiske bæredygtighed, så vi udvikler oplevelser, som også er attraktive på længere sigt og som tilføjer nye oplevelsesdimensioner, bl.a. ved hjælp af teknologi. Destinationen og dens oplevelser skal gøres tilgængelige for alle, på alle tider, uanset geografi og sæson.

Eksempler på aktiviteter:

 

Nye bæredygtige forretningsmodeller og forretningsområder, herunder sæsonudvidelse og styrket adgang til oplevelser under åben himmel

 • Konceptualisering af en ny digital oplevelsesplatform, som skal gøre ”kolde skulpturer til levende historier”. Herunder indkøb og udvikling af softwareløsninger.
 • Produktion af fortællinger, tekster, musik samt film- og billedmateriale i samarbejde med lokale kulturaktører m.fl.
 • Udvikling af nye services med bæredygtig profil fx målrettet erhvervsgæster hos virksomheder.
 • Bæredygtig produktudvikling af eksisterende oplevelser under åben himmel i samarbejde med destinationens attraktioner og aktører. Eksempelvis Skovsnogen Deep forest art land - værdiskapelse i naturen og Udenfor og indenfor - kunstoplevelser i Birk samt lokal (turist)guideuddannelse.

 

Gør verdensmålene til virkelighed – udvikling af fælles udvikling- og ambitionsplan for shopping, byliv og turisme

 • Fælles udviklings- og ambitionsplan for arbejdet med FN’s 17 Verdensmål på destinationen.
 • Analyse af nye bæredygtige forretningsmuligheder for destinationen og dens aktører samt konkretisering af abstrakte målsætninger til egentlige mulige handlinger og ændringer.
 • Udvikling af ledelsesforløb for turismeerhvervet med fokus på grøn omstilling.
 • Ny og forbedret digital turistinformation som understøtter detailhandlen.
 • Udvikling af forretningsudviklingsforløb for detailhandel.

 

Revideret brandplatform og produktudvikling for tydeligere bæredygtig ambition og kommunikation

 • Udvikling af revideret destinationsprofil, som formidler de forandringer som igangsættes på hele destination ift. verdensmål, bæredygtighed, grøn omstilling m.m.
 • Udvikling af guide til afholdelse af grønne møder og events på destinationen, så det bliver nemmere for arrangører m.fl. at udvikle og afholde bæredygtige og grønne events.

 

Projektets overordnede projektledelse ligger hos VisitHerning, men projektet gennemføres i tæt samarbejde med Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Projektet løber i perioden 2020-2022 og igangsættes snarest muligt.

 

Generelt vil der i projektet være stort fokus på styrkede samarbejder. Der vil blive samarbejdet med Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Erhvervshus Midtjylland, MCH, City- og centerforeninger fra Herning, Brande og Ikast samt en lang række lokale turisme- og kulturaktører. VisitHerning vil ligeledes søge inspiration og samarbejder nationalt.

 

Den forventede effekt af projektet er at bidrage til at genetablere destinationens turismeomsætning, som før Corona-krisen var på 1,7 mia. kr. Der måles også på effekten gennem tilfredshedsundersøgelser blandt både lokale aktører samt erhvervs- og ferieturister. Derudover vil der komme et øget fokus på bæredygtig udvikling samt et øget kompetenceniveau.

Økonomi

Det samlede budget for projektet er på 2,5 mio. kr. som foreslås fordelt som vist i nedenstående skema.

 

VisitHerning

     650.000 kr.

Herning Kommune

     450.000 kr.

Ikast-Brande Kommune

     150.000 kr.

 

 

Erhvervsstyrelsen (50%)

  1.250.000 kr.

 

 

I alt

  2.500.000 kr.

 

Erhvervsstyrelsen kan maksimalt søges om 50% medfinansiering af den samlede projektsum. Efter et evt. tilsagn fra Erhvervsstyrelsen kan den samlede projektøkonomi tilpasses på baggrund af den lokale medfinansiering. Dog ikke mere end de foreslåede 2,5 mio. kr.

 

Herning Kommunes medfinansiering på 450.000 kr. foreslås finansieret af Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling, Projekter, diverse med 200.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 50.000 kr. 2022. Da det er vigtigt at igansætte aktiviteter hurtigt ligger størstedelen af projektaktiviteterne i 2020 og 2021 og dermed også den største andel af udgifterne.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Herning Kommune medfinansierer projektet med i alt 450.000 kr. fordelt med 200.000 i 2020 og 2021 samt 50.000 kr. i 2022

 

at udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling i henholdsvis 2020, 2021 og 2022

 

at Herning Kommunes medfinansiering betinges af, at den resterende medfinansiering fra VisitHerning, Ikast-Brande Kommune og Erhvervsstyrelsen tilvejebringes som beskrevet i ovenstående skema

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • VisitHerning_ansøgning
 

177. Ansøgning fra VisitHerning om medfinansiering af projekt Kickstart efter Covid 19: Fokuseret indsats for mere robuste turismevirksomheder

Sagsnr.: 24.05.10-P20-2-20 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Ansøgning fra VisitHerning om medfinansiering af projekt Kickstart efter Covid 19: Fokuseret indsats for mere robuste turismevirksomheder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I partnerskab med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande søger VisitHerning om medfinansiering til at gennemføre et spydspidsinitiativ målrettet 15 kriseramte turismevirksomheder. Initiativet vil være en del af det landsdækkende initiativ ”Kickstart dansk turisme 2020”, som er støttet af Erhvervsstyrelsen.

 

Hvor projektet vedr. genstart af turismeerhvervet (foregående punkt) handler om at genstarte og udvikle hele destinationen, har dette initiativ udelukkende fokus på målrettet forretningsudvikling af den enkelte virksomhed.

 

Initiativet opstartes hurtigst muligt og gennemføres frem til den 30. juni 2021. Den samlede økonomi for initiativet er på 410.000 kr. Herning Kommune søges om medfinansiering på 70.000 kr. i 2020. 

Sagsfremstilling

”Kickstart dansk turisme 2020” er et landsdækkende initiativ, som via decentrale initiativer skal stimulere turismeforbruget hos danske turismevirksomheder – med fokus på adfærd, tryghed og nye gæstetyper i en covid-19 kontekst. Indsatserne skal medvirke til at fremme gæsternes forbrug og skabe/fastholde jobs indenfor turismeerhvervet over hele landet og dermed konkret understøtte de danske destinationers mulighed for at kickstarte den decentrale turisme.

 

Erhvervsstyrelsen har øremærket 15 mio. kr. til Kickstart-initiativet, som gennemføres i et samarbejde mellem Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Wonderful Copenhagen.

 

I partnerskab med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande søger VisitHerning om medfinansiering til at gennemføre et decentralt spydspidsinitiativ målrettet kriseramte turismevirksomheder.

 

Hvor projektet vedr. genstart af turismeerhvervet (foregående punkt) handler om at genstarte og udvikle hele destinationen, har dette initiativ udelukkende fokus på målrettet forretningsudvikling af den enkelte virksomhed. Projekterne kan derfor gennemføres uafhængigt af hinanden.

 

Formålet med indsatsen er at skabe mere robuste turismevirksomheder, eks. hoteller, attraktioner, kulturinstitutioner, campingpladser, restauranter, kommercielle oplevelsestilbud osv. På grund af Corona-krisen står disse virksomheder overfor en udfordrende fremtid. Jo mere robuste virksomhederne er, jo bedre er de til at modstå forandringerne og skabe en god udviklingsproces generelt.

 

Indsatsen gennemføres som et spydspidsinitiativ, som tilbydes til ca. 10 turismevirksomheder i Herning Kommune og ca. 5 turismevirksomheder i Ikast-Brande Kommune. Initiativet gennemføres i et partnerskab mellem VisitHerning og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Det overordnede formål med indsatsen er:

 • At skabe robuste virksomheder - nyetablerede som erfarne - som kan imødegå fremtiens forandringer, så de udvikler sig og skaber flere arbejdspladser
 • At tilføre virksomhederne viden og kompetencer inden for generel virksomhedsudvikling med ekstra fokus på organisatorisk robusthed
 • At få udbygget virksomhedernes netværk, som giver adgang til ny viden/kompetencer/mulighed for forandring

 

Indsatsen gennemføres i fire faser:

 1. Screening - status 360 grader rundt om hver virksomhed

            Fokus på styrker og svagheder indenfor kunderelationer, virksomhedsdrift, organisation og forretningskoncept

 1. Netværk og udveksling af viden

Netværksgrupper dannes med afsæt i ensartede udfordringer/muligheder og konkurrencehensyn. Formålet er både erfaringsudveksling, gentænkning af forretningsmodeller som sikrer større robusthed, nye tiltag, serviceudvikling osv.

 1. Kompetenceudvikling

Sideløbende med netværksmøderne udvikles kompetenceforløb, som tager afsæt i præcis de behov, som screeningen har vist. Fokus vil dog være på "Forandring kræver robusthed" samt forretnings- og produktudvikling.

 1. Handlingsplan for fremadrettede aktiviteter

           Der udarbejdes en handlingsplan for hver enkelt virksomhed og der bliver fulgt op efter en aftalt periode.

   

Initiativet startes op hurtigst muligt og løber frem til 30. juni 2021.

Økonomi

Det samlede budget for initiativet er på 410.000 kr. som foreslås fordelt som vist i nedenstående skema.

 

Finansieringsbudget

 

Herning Kommune

70.000 kr.

Ikast-Brande Kommune

35.000 kr.

VisitHerning

50.000 kr.

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

50.000 kr.

Erhvervsstyrelsen (50%)

205.000 kr.

I alt

410.000 kr.

 

Erhvervsstyrelsen kan maksimalt søges om 50% medfinansiering af den samlede projektsum.

 

Herning Kommunes medfinansiering på 70.000 kr. foreslås finansieret af Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling, Projekter, diverse i 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Herning Kommune medfinansierer Kickstart-initiativet med 70.000 kr. i 2020.

 

at udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling i 2020.

 

at Herning Kommunes medfinansiering betinges af, at den resterende medfinansiering fra VisitHerning, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Ikast-Brande Kommune og Erhvervsstyrelsen tilvejebringes som beskrevet i ovenstående skema.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Fokuseret indsats for mere robuste turismevirksomheder
 

178. Finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter hos Brintbranchen

Sagsnr.: 24.10.05-P20-1-20 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter hos Brintbranchen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen, Kristina Gaardsted

Sagsresume

For at understøtte og styrke den spirende brintklynge kommunikativt i Herning kommune og knytte den spirende klynge tættere til nationale og internationale samarbejdspartnere, anbefales det at igangsætte et erhvervsserviceprojekt hos organisationen Brintbranchen. Konkret foreslås afsat 30.000 kr. til formålet.

Den spirende brintklynge i Herning har vækstet i antal medarbejdere årligt og har ca. 150 medarbejdere i dag. Den forventes stadig at være i vækst. Brinterhvervets underleverandørkæde er identisk med vindmølleindustrien. Ligeså er de kompetencer, som efterspørges, det samme, hvilket sammen med erhvervsjord blandt andet på Mørupvej gør området attraktivt for branchen. Det har særligt fokus for branchen, at der kan rekrutteres ingeniører med el, software og mekanik kompetencer - et arbejde som kommunen via uddannelsesstrategien også har fokus på. Herning er ikke længere alene om, at sætte fokus på brint - eksempelvis arbejder Skive og Mariagerfjord kommuner med flere hermed. Det kan nævnes, at organisationen Brintbranchen med succes har arbejdet tæt sammen med Skive Kommune om grundlaget for og opbygningen af satsningen på brint og Power to X i Greenlab.

Sagsfremstilling

Brintbranchen er vokset markant i antal medarbejdere de seneste fem år. Endnu er det en branche, der investeres i med henblik på et fremtidigt afkast. To væsentlige virksomheder inden for branchen er placeret i Herning Kommune. Nationalt kommer stadig flere aktører til inden for branchen. Senest er store danske virksomheder gået sammen om at etablere en brintfabrik der skal lave "grønt brændstof" til skibe, fly og lastbiler.

 

I Herning kommune har vi i godt ti år arbejdet for at styrke rammebetingelserne for erhvervet. Det har vi primært gjort ved at understøtte udviklingsaktiviteter i regi af Center for Energiteknologi på Aarhus Universitet. (tidligere brintvidencenter, men nu med et bredere energifokus). Center for Energiteknologi fokuserer på udvikling af nye og innovative energisystemer til virksomheder og forbrugere, primært inden for elektricitet, vedvarende energi, energieffektivitet og brint. Centret har i tre nye publikationer på brint området fokuseret på potentialet i lagringen af vindenergi og på behovet for et øget samarbejde inden for brintindustrien. Derudover gennemfører centret løbende udviklingsprojekter med lokale brintvirksomheder.

 

Klimaloven fra december 2019 har mål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050 og med 1,5 graders målsætningen. Udgangspunktet for loven er, at reduktionerne skal ske på dansk grund. Det betyder, at fx kvoteannulleringer i EU eller danske tiltag med international effekt, som f.eks. eksport af grøn strøm, ikke tæller med i 70 procentmålet. Der vil komme årlige handlingsplaner, som udmønter denne lov.

 

Klimaloven vil medføre, at blandt andet produktionssektoren og transportsektoren kommer til at omstille sig. Derfor er der et stort udviklingspotentiale på dette område. Blandt andet inden for brint og power to x (omdanne brint til andre gasformer og flydende brændstof) branchen.

 

Brintbranchens værdikæde kan, jvf. organisationen Brintbranchen opdeles i tre grupper:

 

 • Eksport af grøn Brint som drivmiddel og til industri
 • Forarbejdningskæde af den grønne brint - power to x. Læs mere herunder.
 • Brintteknologi til transport - "I Danmark er der en brint- og brændselscelle erhvervsklynge der bl.a. indbefatter brinttankstationer, brændselsceller til både brint og metanol, elektrolyse. Læs mere herunder.

 

Power to x

I ny rapport fra 19. maj 2020 fra Arbejdsbevægelsens Fællesråd og IDA (Ingeniørforeningen) beregnes beskæftigelseseffekter af Power to X teknologier til 22.000 jobs over 10 år givet en investernig på 30 mia. kr (se bilag). Der forventes 300 permanente jobs. Halvdelen af jobbene kommer fra vindmøller, herunder afledt produktion indenfor metalbranchen. Jobbene fordeler sig med 10.000 indenfor industri, 7.000 indenfor service og 5.000 inden for bygge og anlæg. I forhold til forskellige teknologier forventes 21.700 jobs, at fordele sig med 11.900 havvindjobs, 4.300 elektrolysejobs, 1.700 brintlagrejobs, 1.800 biomasseforgasningsjobs, 400 CO2-hydrogoneringsjobs og 1.600 biomassehydrogeneringsjobs.

 

Brintteknologi til transport

Det må det forventes at transportbranchen vil efterspørge flere mere miljøvenlige biler. Grundet prisen er efterspørgslen på personbilområdet størst i forhold til elbiler, selvom biler der anvender brintbatterier kan kører markant længere. Udviklingen i efterspørgslen vil afhænge af om, brintbiler bliver billigere og/eller elbiler kommer til at kører længere på en ladning (kilde interview - energistyrelsen, maj 2020) eller en kombination af dette. For lastbiler er potentialet for brint større.

  

En række danske virksomheder er verdensførende indenfor brændselsceller til både biler, busser, tog og den maritime sektor (brændselscelle er svarende til et batteri i en batteribil og det er den del der giver motoren kraft ved at omsætte brint/metanol og luftens ilt til elektricitet, varme og vand). Disse virksomheder har på nuværende tidspunkt et betragteligt europæiske og globalt eksportmarked. Der eksporteres således allerede bl.a. brinttankstationer fra Danmark til både Europa, USA og Korea og på brændselscelleområdet er eksporten ligeledes stigende og danske virksomheder blandt de førende i verden. Kilde, Brintbranchen, maj 2020".

 

Brintbranchen

Organisationen Brintbranchen vil kunne styrke den spirende lokale klynges sammenhæng til nationale og internationale aktører samt bibringe erhvervet ny viden og styrke den kommunikativt. Det foreslås derfor, at der gennem en resultatkontrakt entreres med Brintbranchen med det formål. Konkret foreslås afsat 30.000 kr. til formålet. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med organisationen givet, at bevillingen gives.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 30.000 kr. i 2020 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsservice til Brintbranchen til erhvervsudviklingsaktiviteter, og
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

179. Rammesætning af teknologiudnyttelse til det samfund vi ønsker

Sagsnr.: 85.13.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Rammesætning af teknologiudnyttelse til det samfund vi ønsker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

 

Sagen lægger op til godkendelse af rammesætning af for Herning Kommunes nye digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 (kommissorium).

 

Rammesætningen er godkendt af direktionen.   

Sagsfremstilling

Sagen lægger op til godkendelse af en rammesætning (kommissorium) for udnyttelse af de teknologiske muligheder gældende for de kommende 4 år.  

 

Den hidtidige digitaliseringsstrategi (2017-2020) har især bestået i en solid plan for gribning af en lang række udefrakommende større og mindre it-systemer. I de kommende 4 år vil opgaven i langt højere grad handle om, at vi med afsæt i det samfund vi ønsker, selv kan identificere borger- og virksomhedsbehov samt muligheder for teknologiudnyttelse lokalt. Derfor er rammesætningen også anderledes med oplæg til både mere politisk og direktionsmæssig forankring på den ene side, og på den anden side åbning til, at de ledere og medarbejdere, der er tættest på borgere og virksomheder deltager i arbejdet med at finde de ydelser eller møder med borgere og virksomheder, hvor teknologien vil kunne gøre en betydelig forskel.

 

Én af bevæggrundene for den nye kurs, er den såkaldte digitaliseringspagt, som er indgået i 2019 mellem tidligere regering og hhv. KL og regioner (oprindeligt med afsæt i sammenhængsreformen 2018 og indskærpet i økonomiaftalen for 2020). Et eksempel herfra er, at vi med mit overblik og mine data på borger.dk nu kan begynde med at give borgere adgang til egne sager og data omkring ledighed.

 

Digitaliseringspagten har på tværs af den offentlige sektor dertil defineret et nærmest ultimativt krav om større sammenhæng. For især borgere og virksomheder. Og herunder for især udsatte borgere.

 

Endelig skaber de nævnte aftaler en fortsat forventning om effektiviseringsmuligheder via IT-systemer på offentlige arbejdspladser. Systemer skal tale bedre sammen og tunge administrative arbejdsprocesser skal undersstøttes af nye teknologier.

 

Dertil har KL i foråret 2019 formuleret mål og milepæle på vegne af alle kommuner, som samtidigt også afspejler en tæt kobling til de nationale intentioner på dette område. Et kursskifte kalder KL det, og henviser bl.a. til, at de kommende versioner af digitaliseringsstrategier i kommunerne i høj grad kommer til at handle om at udnytte allerede modne teknologier, og hvor vi i langt højere grad selv skal identificere behov, skabe muligheder og prioritere, hvor vi bedst understøtter borgeres og virksomheders behov og ikke mindst oplevelse af sammenhæng i den offentlige service.

 

Et helt centralt punkt i kommissoriet er en forståelse af, at ledere og medarbejdere tæt på borgere og virksomheder kan bidrage til den kommende udvikling. Det er der, man har service- eller kvalitetsmål, og kan have indsigt i, hvad der kan være mere effektivt eller kan være helt nye svar på borger- eller virksomhedsoplevede behov.  

 

Bilag: Direktionens ramme for Herning Kommunes digitalisering og teknologiudnyttelse for årene 2020-2024 (kommissorium - kort version) 

Økonomi

Som udgangspunkt skal financieringen skabes inden for det enkelte serviceområde. Evt. kan der være tale om, at to eller flere serviceområder går sammen, hvis der er tale om teknologiudnyttelse, der går på tværs af serviceområder.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender rammen (kommissoriet) for Herning Kommunes digitaliseringsstrategi i de kommende 4 år  
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag - Kommissorium - Digitaliseringsstrategi, ØKE - juni 2020
 

180. Ændring af projekt ved Hammerum Skole

Sagsnr.: 13.06.02-G01-78-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ændring af projekt ved Hammerum Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Administrationen er blevet kontaktet af køber af Hammerum Skole, som blev solgt ved beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. marts under punkt 126.

 

Det har vist sig, at projektets planlagte seniorbofællesskab har et endnu større potentiale end først antaget. Man ønsker derfor at udvidde dette projekt til hele den gamle skolebygning, der derfor bliver bevaret i sin helhed.

 

Projektet er stadig i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan for området, hvorfor det anbefales at godkende ændringen.

Sagsfremstilling

Hammerum Skole blevb solgt efter offentligt udbud ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 23. marts under punkt 126.

 

I forbindelse med udbuddet skulle tilbudsgiverne medsende skitser for det projekt man ville realisere på grunden. Projektet blev vægtet med 30% og prisen med 70%.

 

Købers tilbud var det eneste konditionsmæssige, idet de øvrige 3 tilbud afveg fra lokalplanens formåls og anvendelsesbestemmelser.

 

Købers projekt angav, at der ville blive opført ca. 40 rækkehuse i lokalplanens delområde I og II. I delområde III skulle der etableres seniorbofællesskab i den eksisterende bevaringsværdige del af Hammerum Skole. Derudover liberalt erhverv ud mod Hammerum Hovedgade.

 

Det har imidlertid vist sig, at der er et meget større potentiale for seniorbofælleskaber end først antaget. Køber ønsker derfor at fastholde hele bygningsmassen ved den tidligere Hammrum skole og ombygge denne til seniorbofællesskab. konkret betyder det, at de 13 rækkehuse i lokalplanens delområde II ikke opføres, men at skolebygningerne består med en udvendig bearbejdning.

 

Idet købers projekt var det eneste konditionsmæssige tilbud oprindeligt, kan det efterfølgende tillades, at projektet ændres, hvis det i øvrigt lever op til lokalplanens bestemmelser.

 

Overordnet set er det reviderede projekt i overensstemmelse med lokalplanen, og i overensstemmelse med lokalplanens §1 Formål og §3 Anvendelse.

I henhold til lokalplanen må delområde II anvendes til enten tæt/lav eller etagebebyggelse (boliger) samt offentlige formål, og delområde III må anvendes til liberalt erhverv og offentlige formål. Bevaringsværdig bebyggelse i delområde III kan desuden indrettes til boliger.  

 

Den skitserede vejadgang igennem det bevaringsværdige haveanlæg (med bevaringsværdige træer), vil kræve en dispensation til lokalplanen. Det skal i øvrigt bemærkes, at der skal etableres en nord/syd gående og øst/vestgående intern stiforbindelse i henhold til lokalplanen, som ikke umiddelbart fremgår af projektet.

Det vurderes i øvrigt, at der bør arbejdes med overgangen mellem tæt/lav boligerne i delområde I og den eksisterende bebyggelse (gymnastiksalen) i delområde II. Som det fremgår af planen på side 10 i det reviderede materiale, er der ikke meget plads mellem de to bebyggelser. 

 

Det anbefales derfor, at det ændrede projekt godkendes, således at administrationen bearbejder de i sagsfremstillingen nævnte punkter med  køber. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at det ny projekt fremsendt vedrørende den tidligere Hammerum Skole godkendes, således af administrationen bemyndiges til at bearbejde projektet med køber.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • 2020-06-01_7580_Hammerum Skole_Senior Bofællesskab
 

181. Orientering om Markedsføring og branding af Herning Uddannelsesby

Sagsnr.: 54.00.00-A50-1-19 Sagsbehandler: Lajla Johansen  

Orientering om Markedsføring og branding af Herning Uddannelsesby

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Klarskov Hebel

Sagsresume

På møde den 30. september 2019 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der blev afsat 1 mio. kr. til en toårig markedsførings- og brandingkampagne af Herning som uddannelsesby.
Kampagnen er igangsat, og udvalget modtager en orientering om valg af bureau, kampagnens form og indhold samt økonomi.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes byråd vedtog på møde den 17.12.2019 en ambitiøs uddannelsesstrategi, der består af fire mål. Første mål er, at Herning skal være en tiltrækkende uddannelsesby, og et fokuspunkt er at øge markedsføringen og brandingen af Herning som uddannelsesby. Økonomi- og Erhvervsudvalget har således på møde den 30.9.2019 afsat 1 mio. kr. til en toårig markedsføringsindsats, der dette forår er blevet aktiveret.

 

Branding- og markedsføringsindsatsen står ikke alene, men understøtter og synliggør en række andre initiativer, der under uddannelsesstrategiens første mål er iværksat for at styrke byens omdømme som uddannelsesby og de studerendes oplevelse af at læse i byen - fx:

 1. Fokuserede indsatser for at styrke rekrutteringen til uddannelserne, herunder at styrke brobygning mellem ungdomsuddannelserne til erhvervs- og videregående uddannelser samt at etablere en fælles åbent hus-dag, hvor potentielle studerende og forældre kan besøge samtlige uddannelser i Herning
 2. At styrke de studerendes oplevelse af Herning som uddannelsesby, herunder at skabe bedre muligheder for fællesskab, sociale/sportsaktiviteter og udnytte byens foreningsliv og faciliteter
 3. At inddrage de studerende i udviklingen af Herning som uddannelsesby.

 

Koncept og bureau

Herning Kommune har blandt tre bureauer valgt bureauet CompanYoung til at udvikle og eksekvere kampagnen. CompanYoung har specialiseret sig i at hjælpe virksomheder, uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer med at tiltrække og rekruttere unge, og de har således solid viden om uddannelsesområdet og målgruppen.

 

CompanYoung har målgruppetestet fire konceptretninger. Det valgte koncept, der vakte størst genklang hos målgruppen, baserer sig på:

 1. Faktuelle budskaber som overordnet fortæller, at Herning ”byder på mere, end man skulle tro”. Kampagnen fortæller således, at der er over 60 uddannelser i Herning, at det er nemt at finde en god og billig studiebolig i Herning, at der hvert år starter over 2000 nye studerende i Herning osv.
 2. Case-historier, hvor studerende og virksomheder i små filmklip fortæller, hvorfor Herning er en spændende studieby.
 3. Karrieremulighederne og det tætte samarbejde med erhvervslivet i Herning.
 4. Personaer, der taler til forskellige typer af unge. Udover et generelt spor er der således annoncer, der taler mere indgående til:
  1. Den uddannelsesorienterede/fagligt fokuserede unge
  2. Den sociale/fællesskabssøgende unge
  3. Den praktiske unge, der skal sikre sig, at økonomien og boligsituation er god, hvis man vælger at læse i Herning.
  4. Den tekniske/ingeniørinteresserede unge:
   Udover at udbrede kendskab til Herning som uddannelsesby generelt, kører sideløbende et spor som fokuserer på rekruttering af ingeniørstuderende til de syv ingeniøruddannelser på hhv. VIA University College og de to institutter, der er repræsenteret på Aarhus Universitet i Herning.

 

Danmarks 4. bedste studieby

I starten af maj høstede Herning sin første offentlige, landsdækkende anerkendelse af det vedholdende arbejde for at styrke Herning som uddannelsesby. Det digitale uddannelsesmedium Studentum kårede til Danmarks 4. bedste studieby - kun overgået af København, Aarhus og Aalborg. Herning er således godt på vej og er pt. den højest placerede mellemstore by på listen over bedste studiebyer.

Direkte adspurgt af CompanYoung svarer op mod en tredjedel af nye potentielle studerende, at de vil foretrække at læse i en mellemstor by som Herning, Silkeborg eller Roskilde (7% vil foretrække at læse i hovedstaden, og 53% i en storby). Byens størrelse kombineret med den fine placering kan derfor være et aktiv og vil derfor også indgå i markedsføringen.

 

Medier og eksekvering
Den største del af Hernings 60 erhvervs- og videregående uddannelser kan læses flere steder i landet, men Herning byder imidlertid også på unikke design- og ingeniøruddannelser, der udelukkende kan læses i Herning.
Medieplanen forholder sig intelligent til ovenstående og fokuserer primært på Hernings naturlige rekrutteringsområde (Region Midt og Jylland), men tager også hensyn til, at der er unikke uddannelser i Herning, og at ca. en tredjedel unge foretrækker at læse i en mellemstor by. Derfor brandes Herning også i resten af landet, dog i mindre omfang og fokuseret på udvalgte målgrupper.

 

Kampagnen eksekveres primært online og består blandt andet af facebookannoncer, googleannoncer, stories (små annoncevideoer, hvor studerende og repræsentanter fra virksomheder kommer med statements), redesign af websitet osv. (se eksempler på annoncer, redesign etc. i bilag 1).

 

Kampagnen har tre spor:

 1. Generelt fokus på Herning som uddannelsesby
 2. Bliv ingeniør i Herning
 3. Ledige pladser/efteroptag: I Herning er der typisk ledige pladser på næsten alle uddannelserne efter endt optagelsesrunde. Flere af uddannelsesstederne har et stort efteroptag, og til eksempel optages op til 20% af samtlige nye studerende på Erhvervsakademi MidtVest via ”ledige pladser”. Derfor har det tredje spor dette fokus.

 

De to første spor blev aktiveret i slutningen af maj og kører frem mod ansøgningsfristen for optagelse på de videregående uddannelser via kvote 1 (den 5. juli). Det tredje spor aktiveres den 28. juli, hvor ansøgerne har fået svar på deres ansøgning om optagelse, og – i fald de har modtaget et afslag – skal se sig om efter en alternativ uddannelse.

 

Derudover har der lokalt henover foråret været et særskilt fokus på at synliggøre, at Herning i år byder velkommen til nye uddannelser (finansbachelor, sygeplejerske og cand.it.) samt at slå endnu et slag for ingeniøruddannelserne i Herning, der på trods af stor arbejdsmarkedsefterspørgsel har haft svært ved at rekruttere nok studerende og få solidt fodfæste i Herning. Denne særskilte lokale indsats består blandt andet af reklamer på bybusserne og plakater ved fx busstoppestederne og i byrummet i Herning.

 

Kampagnen og COVID-19

Kampagnen blev søsat den 28. maj. Den blev ca. halvanden måned forsinket pga. COVID-19, da planlagte optagelser til youtube og andre sociale medier måtte skrinlægges på grund af nedlukning. I stedet er en plan B med små annoncevideoer optaget af virksomheder og studerende selv blevet iværksat.

 

Derudover har Herning Kommune ifm. COVID-19 indgået ekstraordinære sponsorater med FC Midtjylland, Herning Blue Fox, HC Midtjylland og Herning-Ikast Håndbold. Som en del af det er der aftalt eksponering på fx bander og skærme til Uddannelsesby Herning samt gratis lounge-arrangementer, studiebilletter og lignende for studerende. De første elementer blev skudt i gang ved FCMs drive-in fodboldkamp den 1. juni (se bilag 1). Øvrige elementer vil indgå i sæson 2020/21. 

Økonomi

Økonomien til branding og markedsføring afholdes inden for de afsatte midler (1 mio.) på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 30. september 2019.
Den ekstraordinære branding, som sponsoraterne tilfører kampagnen, er ikke en del af dette budget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at orientering om markedsføring og branding af Uddannelsesby Herning tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • UddannelsesbyHerning_lancering af kampagne260520 (002)
 

182. Etablering af MTB spor og frigivelse af anlægsbevilling i 2020

Sagsnr.: 18.20.00-A08-1-20 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Etablering af MTB spor og frigivelse af anlægsbevilling i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Skærbæk, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Ideoplægget til det videre arbejde med etablering af MTB spor i Herning kommune præsenteres til udvalgets godkendelse.

 

Der anmodes om frigivelse af 1 mio. kr. i 2020 til de første etaper af projektet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2019-2022 og 2020-2023 er der afsat samlet 3 mio. kr. fordelt over årene 2020-2022 til etablering af nye mountainbikespor i og omkring Herning samt videreudvikling af MTB spor i andre dele af kommunen.

Formålet er at gøre det nemmere for nye ryttere og motionister i alle aldre at komme i gang med at cykle mountainbike, samt at gøre det mere attraktivt og udfordrende for de personer, der allerede benytter MTB som motionsredskab. På den måde er ønsket at skabe attraktive MTB spor på flere niveauer.

 

Administrationen har i samarbejde med forskellige interessenter som NGO, MTB ryttere, foreninger og kommende sporlaug (frivillige der skal være med til at etablere og vedligeholde MTB sporene) og Herning Cykler udarbejdet forslag til 6 projekter. Projekterne er på meget forskellige stadier, og der ønskes nu en politisk tilkendegivelse af, om projekterne peger i den rigtige retning, inden andre instanser og interessenter i øvrigt præsenteres for forslagene, som er:

1)      MTB/cykel rute rundt om Herning by med elementer af MTB spor.

2)      Nyt MTB spor ved Løvbakkerne i området nord for Gullestrup

3)      Nyt MTB spor ved Feldborg/Haderup

4)      MTB ”kravlegård” ved Lind eller Løvbakke sporet

5)      Forbedring af MTB spor ved Sinding

6)      Forbedring af MTB spor ved Lind

 

1) Rundt om Herning

Der er i vid udstrækning allerede en sti rundt om Herning, som det er muligt at køre på cykel. Med skiltning og små forbedringer undervejs, blandt andet sikkerhedsmæssige foranstaltninger, er det tanken, at stien rundt om Herning bliver et hovedelement i MTB-planen. Meningen er, at når man er på stien, så skiltes der til enkeltstående single track-spor (smalle stier i kuperet terræn, som er egnet til mountainbike-kørsel), hvor nogle er etableret og andre er på vej. I planlægningen af ruten vægtes trafiksikkerhed højt.

 

En forudsætning for, at ruten kan gennemføres er, at der kan indgås lodsejeraftaler idet Herning Kommune ikke ejer alle de arealer der sættes i spil.

 

Forslag til ruten er vedlagt som bilag.

 

2) Løvbakkesporet
I samarbejde med det kommende spor-laug for Løvbakkesporet er der allerede tegnet på en mulig rute. Sporet kommer til at ligge på den østlige side af Trælundvej – lige nord for Gullestrup ud til motortrafikvejen. Dette område bruges ikke af andre og ligger langt fra dyrehaven i Løvbakkerne. Der er en lille hundeskov, men den vil ikke blive berørt af det nye spor. Planen er at sporet laves som et langt spor, men delt i 3 sektioner med hver deres sværhedsgrad. Så kan brugerne vælge at køre enten alle 3 sektioner, 2 sektioner eller 1 sektion. Herning Kommune er lodsejer på det pågældende areal.

 

3) Feldborg/Haderup sporet
Der er indledt dialog med lokale mountain-bikere i Feldborg/Haderup-området, og netop nu pågår der dialog om mulighederne for at etablere et spor i den del af kommunen. Det vurderes, at der er mange egnede områder til et single-track, og der er også stor lokal opbakning til projektet.

 

4) MTB kravlegård/teknik-bane
Mange steder i landet har man haft succes med at etablere en MTB-kravlegård/teknik-bane. Formålet er både, at nye mountainbike-ryttere kan afprøve teknik og få en fornemmelse af hvad det vil sige, at køre mountainbike i trygge omgivelser, men også at mere øvede ryttere kan forfine og øve ny teknik. Samtidig vil en sådan bane kunne understøtte, at der kan etableres egentlig træning i at køre mountainbike. Det foreslås, at etableringen af sporet sker i nærheden af et etableret spor, enten ved det eksisterende Lind-spor eller det kommende Løvbakke-spor.

 

5 og 6) Forbedring af eksisterende spor
De to eksisterende spor i Lind og Sinding er begge velfungerende, men dialog med de frivillige omkring sporene afslører, at man med en økonomisk håndsrækning vil kunne forbedre og udvikle sporene endnu mere. Det vil betyde, at der kan tilbydes et stort og flot udvalg af MTB spor i Herning Kommune, således at alle MTB rytterne kan finde afvekslende udfordringer på alle niveauer. Der er desuden et MTB spor ved Haunstrup Brunkulsleje, som er etableret i statskovsareal på naturstyrelsens område.

 

Vedligehold

Generelt for alle projekter gælder det, at der i årene frem vil være behov for vedligeholdelse af sporene, hvis de skal forblive attraktive for brugerne. Derfor er det fordelagtigt at etablere sporene så vedligeholdelsesfri som muligt. Der er stor forskel på hvordan spor kan bygges og hvilke materialer der benyttes. Så for at få det optimale ud af sporene – både lige efter etableringen og i fremtiden, vil der blive benyttet følgende fremgangsmåde:

 

 • Der etableres spor-laug eller samarbejde med eksisterende klubber. Det vigtige er, at sikre forankring hos lokale ildsjæle, som det er tilfældet ved de to spor i Lind og Sinding. Ved Løvbakke sporet og ved Haderup er der allerede etableret kontakt til kommende spor-laug, som har udvist meget stor interesse i projekterne.
 • Udvalgte personer fra spor-laug eller foreninger tilbydes et IMPAC kursus i sporbygning
 • Der etableres samarbejde med en professionel sporbygger, som skal hjælpe med at kvalificere designet af sporene.
 • Der sikres vidensdeling mellem nye og eksisterende spor-laug og foreninger

 

MTB stien omkring Herning vil ikke have tilknyttet et spor-laug, hvilket betyder at Herning Kommune skal foretage driften og vedligeholdelsen af denne strækning.

 

Fælles for alle single track-strækninger er, at der søges samarbejde med On Trail, som er den officielle danske guide over mountainbikespor udarbejdet af DGI og DCU. Via samarbejdet promoveres sporene for allerede interesserede, og skiltningen på sporene lever op til de kendte standarder for skiltning på mountainbikespor.

 

Samarbejde med Bevæg Dig For Livet

Ud over selv mountainbikesporet rundt om Herning, så er der i arbejdet med tilrettelæggelsen tænkt en del tanker om, hvordan sporet kan blive en gevinst for flere. Som tidligere nævnt, så findes der i vid udstrækning allerede en uskiltet rute rundt om Herning. Langt hovedparten af ruten kan også køres på en almindelig cykel, og det er tanken, at man i Bevæg Dig For Livet regi kan opmærke evt. alternative ruter, for at sikre en hel sammenhængene cykelrute rundt om Herning, som kan bruges af alle.

 

Samtidig arbejdes der i Bevæg Dig For Livet regi i at tilrettelægge en række bevægelseszoner langs ruten rundt om Herning, så der bliver en række nedslag på turen rundt om byen, hvor man kan dyrke forskellige former for bevægelse. Det Blå Rum ved Fuglsang Sø bliver et naturligt element på turen, ligesom der også allerede nu er oplagte muligheder omkring Terminalen og flere andre steder på ruten. Økonomien til disse elementer er ikke en del af økonomien i denne sag.

 

Økonomi

Der er samlet afsat 3 millioner til projektet. Rådighedsbeløbet er placeret med 1 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022 på Serviceområde 11, Idræt og fritid, stednr. 031099 07.

 

Detaljerne på de enkelte projekter er af naturlige årsager ikke på plads endnu. Derfor kan et nøjagtigt budget ikke fremlægges på nuværende tidspunkt. Administrationen foreslår, at der bevilges følgende rammebevilling til de enkelte projekter, hvor der efterfølgende kan justeres mellem projekterne indenfor den overordnede ramme på 3 millioner kr.

 

 

I 2020 er det planen at starte op med etablering af sporet i Løvbakkerne og opstart på enten kravlegård eller MTB-spor rundt om Herning. Desuden lægges der op til, at forvaltningen går i yderligere dialog med folkene omkring sporene i Lind og Sinding med henblik på at kvalificere og beskrive ønskerne til udvidelsen af sporene yderligere. Projektforslagene behandles af Kultur- og Fritidsudvalget inden arbejdet igangsættes. Der anmodes derfor om frigivelse af 1 mio. kr. i 2020 til dette formål.

 

Det foreslås også, at driften på de nye spor i de første tre år afholdes inden for anlægsrammen. Det anslås, at der skal afsættes 10.000 kr. om året til drift af de fem spor i Lind, Sinding, Løvbakkerne og Haderup/Feldborg og ca. samme beløb til drift en af kravlegård/teknik-bane. Ruten rundt om Herning skal vedligeholdes af professionelle, hvorfor dette anslås at koste 50.000 kr. om året. Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. om året til drift af MTB spor finansieret fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål fra 2023 og frem.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at idéoplægget og den tilhørende økonomi godkendes,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften på 1 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 07,
at der fra 2023 og frem afsættes 100.000 kr. årligt til drift af MTB spor på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål,
at udgiften på 100.000 kr. årligt finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål fra 2023 og frem.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ikke finder sagen ordentligt belyst og ønsker Momhøje indtænkt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Kort Herning MTB sti
 

183. Ørnhøj Vandværk søger om kommunal garanti til finansiering af renovering af ledningsnet.

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Ørnhøj Vandværk søger om kommunal garanti til finansiering af renovering af ledningsnet.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Ørnhøj Vandværk har fremsendt en anmodning til Herning Kommune om kommunal garantistillelse til optagelse en byggekredit på 1 mio. kr. i KommuneKredit.

Efter udløb af byggekreditten konverteres byggekreditten til et lån, der afdrages over 5 år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangværende kloakseparering i Ørnhøj by, har Ørnhøj Vandværk valgt at følge med og renovere store dele af deres ledningsnet.

Der er budgetteret med investeringer på 2,6 mio. kr., hvoraf 1,6 egenfinansieres.

 

Der ansøges således om en kommunegaranti på en byggekredit på op til 1 mio. kr., der i 2022 omlægges til et lån med løbetid på 5 år.

 

Herning Kommunes garantistillelse for lånet er reguleret i Lånebekendtgørelsen samt lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Jf. Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forholds § 16, kan Herning Kommune meddele garanti for de angivne investeringer, så længe lånet kan indregnes i vandprisen.

Herudover er det i Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, angivet, at garantien ikke belaster kommunens låneramme grundet investeringens formål.
Garantien medfører ikke deponering. Herning Kommune garanterer ikke i forvejen for lån for Ørnhøj Vandværk.

 

Det anbefales, at Herning Kommune giver tilsagn om kommunegaranti for en byggekredit/lån på 1 mio. kr. til Ørnhøj Vandværk.
Værket vil blive opkrævet garantiprovision af Herning Kommune på 1% af hovedstolen i stiftelsesprovision samt en årlig provision på 0,5% af restgælden ultimo året.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der gives tilsagn om kommunegaranti for byggelån/lån på 1 mio. kr. til Ørnhøj Vandværk.
at der opkræves en stiftelsesprovision svarende til 1% af lånets hovedstol, samt 0,5% af restgælden ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 21 Renteindtægter, funktion 07 58 79.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Lars Krarup deltog ikke i sagens behandling.

 

184. Drøftelse af helhedsplaner fremrykket som følge af covid-19

Sagsnr.: 03.11.00-K08-2-20 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Drøftelse af helhedsplaner fremrykket som følge af covid-19

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Peter Vallentin, Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

Et bredt politisk flertal i folketinget har indgået aftale om at afsætte 30,2 mia. kroner til grøn renovering af boliger i den almene sektor frem mod 2026. Med aftalen afsættes der 18,4 mia. kr. i 2020 og 2021 til en ekstraordinær fremrykning af renoveringsindsatsen, så Landsbyggefondens (LBF) venteliste kan blive afviklet. Afviklingen af ventelisten skal holde gang i dansk økonomi og sikre beskæftigelsen i kølvandet på coronakrisen.

 

I forbindelse med aktivering af venteliste-køen er det prioriteret at sikre, at der i tilknytning til renoveringerne gennemføres yderligere grønne tiltag, der oplagt kan indpasses og supplere renoveringerne. Boligorganisationen skal således foretage en grøn screening af alle helhedsplanerne, der skal afdække, om der med totaløkonomisk langsigtet balance kan arbejdes med supplerende energi tiltag. Der skal foretages en grøn screening af alle projekter. Forslagene til yderligere grønne tiltag forudsættes indarbejdet i projektet indenfor de retningslinjer, som LBF fastsætter. Tiltagene kan som udgangspunkt maksimalt øge anskaffelsessummen med ca. 5%. De max 5 % vil være støttede midler, hvorfor det ikke vil få betydning for den kommende husleje i afdelingen.

 

I forbindelse med forhandlingerne om den politiske aftale tog LFB kontakt til Fællesbo i forhold til en vurdering af om fem konkrete helhedsplaner kunne klargøres til skema A godkendelse med kort varsel. På den baggrund har Fællesbo klargjort sagerne og anmodet kommunen om at behandle ansøgninger om godkendelse af Skema A på fem helhedsplaner. LBF har efterfølgende kontaktet Fællesbo og oplyst, at yderligere to helhedsplaner kan tildeles midler i denne omgang, hvis de kan gøres klar til skema A godkendelse med kort varsel. Fællesbo har på den baggrund oplyst kommunen om, at de forventer, at sende disse to sager om godkendelse af Skema A efter sommerferien. 

 

LBF har tilkendegivet, at såfremt der opnås kommunal godkendelse af helhedsplanerne i indeværende år, så er disse sikret midler.

 

Fire af de i alt syv helhedsplaner er klar til politisk behandling nu. Der er tale om et stort antal sager, der ekstraordinært fremrykkes i kølvandet på coronakrisen, hvorfor der på nuværende tidspunkt lægges op til en samlet drøftelse heraf frem for konkret behandling af konkrete ansøgninger. Hensigten med denne sag er således at give en overordnet orientering med henblik på en drøftelse af helhedsplanerne med udgangspunkt i de oplysninger vi har på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling

Fællesbo har sendt ansøgninger om godkendelse af Skema A på fem helhedsplaner. Ansøgningerne blev sendt til behandling hos LBF i 2013 og blev samtidig sendt til orientering til Herning Kommune. Økonomi- og Erhvervsudvalget blev senest orienteret om igangværende og forventede helhedsplaner på mødet den 11. juni 2018 under pkt. 183, hvor disse fem helhedsplaner fremgik. Alle fem helhedsplaner forventedes på det tidspunkt at skulle behandles politisk i løbet af 2019-2021.

 

Idet der indsendes ansøgninger for et langt højere beløb end det som LBF har lov til at anvende, så går der typisk mange år fra ansøgning, til en afdeling bevilges penge. Boligselskabet har på grund af aftalen i folketinget, hvorefter ventelisten i LBF skal afvikles i 2020 og 2021, fået mulighed for at kunne få tilkendt midlerne nu.  

 

Ansøgningerne indsendt nu vedrører følgende 5 afdelinger beliggende i Herning:

 • Afd. 16 - Sjællandsparken
 • Afd. 19 - Mindeparken
 • Afd. 21 - Gormsvej
 • Afd. 24 - Valdemarsvej/Thyrasvej
 • Afd. 107 - Porshøj

 

De sager , hvor vi endnu ikke har modtaget ansøgningerne vedrører:

 • Afd. 104 - Fredhøj
 • Afd. 106 - Sønderager

 

Nedenfor beskrives renoveringsbehov og økonomi med udgangspunkt i de fem helhedsplaner, hvor der er modtaget ansøgning om skema A godkendelse.

 

Renoveringsbehov og huslejeniveau

Fælles for helhedsplanerne er, at de omfatter gamle afdelinger, der i dag står med ufravigelige renoveringsbehov, som skal udbedres. Det bemærkes i den forbindelse, at det således ikke er muligt at lade afdelingerne fortsætte med de nuværende forhold og huslejeniveau. Hvis man ikke gennemfører helhedsplanerne, så er afdelingerne således nødsaget til at udføre de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder over driften, hvilket betyder, at huslejen stiger, uden at boligkvaliteten øges i samme grad. Renoveringen ville i så fald skulle finansieres af afdelingerne selv via henlæggelser og almindelige realkreditlån uden nogen form for tilskud eller støtte fra LBF. Det vil betyde, at afdelingerne vil få ”mindre for mere” – altså færre renoveringsarbejder i afdelingerne for flere midler.

 

Renoveringens betydning for boligmassen

I forbindelse med de planlagte helhedsplaner vil afdelingernes boliger ændre sig i størrelse og indretning. For de fem nævnte helhedsplaner vil der samlet set blive nedlagt 9 boliger i en enkelt af afdelingerne i forbindelse med renoveringen.

 

Oversigt med antallet af boliger fordelt på antal rum inden og efter renoveringen samlet for de fem afdelinger:

 

 

Antal boliger i dag

Antal boliger efter renovering

1-værelses

63

24

2-værelses

155

460

3-værelses

627

456

4-værelses

216

151

5-værelses

54

15

ungdomsboliger

18

18

I alt

1133

1124

Heraf boliger med tilgængelighed

0

365

 

 Økonomiske nøgletal

 

Afd.

Antal boliger

Samlet anlægssum

Kr. inkl. moms

1/5-dels ordning

Samlet/kr.

 

1/5-dels ordning

Kommunal andel/kr.

 

Kommunal garantiramme

Brutto/kr.

Kommunal garantiramme netto* (efter LBF regaranti)/kr.

16

89

106.300.854

750.000

150.000

53.507.020

30.188.510

19

210

255.336.579

750.000

150.000

150.485.239

84.577.620

21

123

170.634.676

750.000

150.000

96.419.399

51.069.096

24

270

373.756.447

1.250.000

250.000

219.743.624

109.933.230

107

441

481.700.104

1.500.000

300.000

268.777.511

152.758.756

I alt

1133

1.387.728.660

5.000.000

1.000.000

788.932.793

428.527.212

 *LBF regaranterer for 50 % af de støttede lån, hvorfor kommunen reelt kun garanterer for de resterende 50 %. Derudover har Realkredit Danmark bedt kommunen garantere for en procentdel (konkret vurderet og fastsat for hver afdeling) af de ustøttede lån.

 

Støttet og ustøttet arbejde

Begrebet støttet arbejde er lovbestemt og omfatter renoveringstiltag, der har karakter af genopretning, miljøforbedring, sammenlægning/ombygning og tilgængelighedstiltag. Støttet arbejde finansieres med støttede lån, hvor kommunen garanterer for 100 % af de støttede lån og LBF regaranterer for 50 %. Støttede lån er billigere for afdelingerne og dermed postive for huslejeniveauet end andre lån.

 

Renovering, der betragtes som egentlig modernisering og vedligeholdelse er ikke støttet arbejde og skal derfor finansieres på andre og dyrere lånevilkår. LBF arbejder med en fordelingsnøgle mellem støttet og ustøttet arbejde. Fx. er etablering af elevatorer 100 % tilgængelighed (= støttet arbejde). Ombygning af den enkelte bolig som konsekvens af, at der etableres en elevator fordeles med 2/3 støttet arbejde og 1/3 ustøttet arbejde (modernisering). Hvis der ikke blev etableret elevator, så skulle opgangen alene moderniseres og finansieres 100 % som ustøttet arbejde. Udskiftning af tag, køkken og bad betragtes som vedligeholdelse (= ustøttet arbejde).

 

Prioritering

Administrationen har bedt Fællesbo udarbejde en prioritering af de fem fremsendte helhedsplaner.

 

En politisk godkendelse af Skema A er ikke ensbetydende med, at alle sager igangsættes samtidig. Sagerne forventes at blive igangsat således, at den første renoveringssag igangsættes fysisk i foråret 2021. Efterfølgende igangsættes sagerne én efter én med mellem et halvt til et helt års interval. Hvornår de respektive sager igangsættes afhænger af markedet samt den endelige plan, som udarbejdes i forbindelse med projekteringen af de respektive sager og på en måde, hvor der vil blive taget hensyn til at undgå en eventuel overophedning af markedet.

 

Fællesbo har på baggrund af den, på nuværende tidspunkt, forventede rækkefølge på igangsætning af renoveringssagerne foretaget følgende prioritering af sagerne:

 

1. Afd.24 Valdemarsvej/Thyrasvej

2. Afd.16 Sjællandsparken

3. Afd.107 Porshøj

4. Afd.21 Gormsvej

5. Afd. 19 Mindeparken

 

LBF har tilkendegivet, at de forventer at ovenstående fem afdelinger samt ydlerligere 2 afdelinger er sikret midler fra LBF, hvis der foreligger et godkendt Skema A i indeværende år. Efterfølgende er det op til Fællesbo at vurdere, hvornår de enkelte sager skal igangsættes fysisk. Der er i relation hertil ikke noget krav om, at der foreligger et Skema B i et bestemt tidsinterval efter Skema A i renoveringssager.

 

Økonomi

Hvis alle fem helhedsplaner godkendes, vil det samlet set betyde en garantiforpligtigelse på (netto) 428.527.212 kr. og en udgift til kapitaltilførsel på 1.000.000 kr for Herning Kommune.

 

Administrationen bemærker at garantistillelsen ikke påvirker den kommunale låneramme.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at udvalget drøfter de helhedsplaner, der er på vej.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at helhedsplaner vedrørende afdeling 24 og afdeling 21, som er beliggende på Holtbjerg, fremlægges til politisk behandling af skema A på førstkommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Forinden den politiske behandling af helhedsplanerne i Økonomi- og Erhvervsudvalget skal Fællesbo høre medlemsdemokratiet.

 

De øvrige helhedsplaner indgår i budgetprocessen i efteråret 2020.

 

185. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer, Museumsgade, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-2-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer, Museumsgade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer i afdeling 402, Museumsgade, Herning.

Sagsfremstilling

Lejerbo vil gerne have udskiftet vinduer på Museumsgade, Herning.

 

Afdelingen er opført i 1991 og består af 10 ungdomsboliger. Boligerne er centralt beliggende i Herning by, og er indrettet med eget te-køkken og bad.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde den 20. november 2019 besluttet at udskifte vinduer.

 

Den samlede anlægssum beløber sig til 397.031 kr. der ønskes finansieret ved lån af egne midler på 197.031 kr. samt tilskud fra dispositionsfonden på 200.000 kr.

  

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør henholdsvis 140 kr. pr. måned, 190 kr. pr. måned samt 201 kr. pr. måned. Huslejen udgør herefter 2.759 kr., 3742 kr. samt 3.969 kr. svarende til en huslejestigning på 5,34%. Huslejestigning over 5 % kræver kommunal godkendelse.  

Økonomi

Der er ikke ansøgt om kommunegaranti.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at finansieringen godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

186. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener på Museumsgade, Herning

Sagsnr.: 00.34.05-S00-1-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener på Museumsgade, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Sagsresume

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af køkkener ved kollektiv råderet i afdeling 402, Museumsgade, Herning.

Sagsfremstilling

Lejerbo vil gerne have udskiftet køkkener ved kollektiv råderet på Museumsgade, Herning. Ved kollektiv råderet kan lejer selv afgøre, om man ønsker at få udskiftet køkkenet.

 

Afdelingen er opført i 1991 og består af 10 ungdomsboliger. Boligerne er centralt beliggende i Herning by, og er indrettet med eget te-køkken og bad.

 

Afdelingen har på et afdelingsmøde den 20. november 2019 besluttet at udskifte køkkener ved kollektiv råderet.

 

Den samlede anlægssum beløber sig til 415.852 kr. der ønskes finansieret ved lån af egne midler på 315.852 kr. samt tilskud fra dispositionsfonden på 100.000 kr.

  

Den nødvendige huslejestigning til dækning af låneydelsen udgør fra 263 kr. pr. måned hvorefter huslejerne udgør henholdsvis 2.826 kr. 3.738 kr. samt 3.950 kr., svarende til en huslejestigning mellem 7,14% og 10,27%. Huslejestigning over 5 % kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der er ikke ansøgt om kommunegaranti.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at finansieringen godkendes,

 

at huslejestigningen godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

187. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-20 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Herning Byråd vedtog i 2016 lokalplan 15.C2.2 for et centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup. Denne lokalplan giver blandt andet mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.000 m². Da der efterspørges mulighed for at bygge butikker på op til 1.500 m² har Byplanudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området.

 

Lokalplanen omfatter også den tidligere Gullestrup skole på Løvbakkevej. Da ejererne af denne ejendom ikke ønsker at udnytte den nuværende lokalplans mulighed for at opføre flere nye boliger, er der ikke mulighed for det i lokalplanforslaget.

 

Siden lokalplan 15.C2.2 blev vedtaget er størstedelen af lokalplanområdet blevet solgt og bebygget med rækkehuse. Det nye lokalplanforslag afspejler det nye projekts bebyggelsesstruktur, brug af materialer med mere.

 

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter et område på cirka 27.000 m² i det centrale Gullestrup. Lokalplanområdet ligger mellem den nuværende Løvbakkevej og den nye Løvbakkevej, der har et sydligere forløb. Vest for området ligger Gullestrup Kirke. Mod øst afgrænses området af et nord-sydgående skovbånd.

 

 

Lokalplanens formål og anvendelse

I lokalplanforslaget udlægges området til centerformål med mulighed for butikker, caféer, liberale erhverv, kulturelle formål og boliger. Området er inddelt i tre delområder med hver deres anvendelsesmulighed.

 

Delområde I er det sydligste område. Det kommer til at ligge med facade mod den nye Løvbakkevej. Området er på nuværende tidspunkt ubebygget. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre nye bebyggelser til butikker, liberale erhverv, café/restaurant, fælleslokaler og kulturelle funktioner. Der kan opføres i alt 2.300 m² bebyggelse til butikker. Den enkelte dagligvarebutik må have et areal på op til 1.500 m². Øvrige butikker må have et areal på op til 700 m².

 

Delområde II er det midterste og største område. Det må bruges til boliger i form af rækkehuse. Området er solgt til en privat bygherre, der er i gang med at færddiggøre et projekt med 52 boliger. En del af boligerne er taget i brug.

 

Delområde III ligger i områdets nordøstlige hjørne. Det er den gamle Gullestrup skole, der i dag er indrettet til én bolig med tilhørende have og udhuse. Området må fortsat anvendes til bolig og i lokalplanforslaget fastlægges, at ejendommen ikke kan udstykkes.

 

Bebyggelse

Inden for delområde I kan der opføres bebyggelse i én etage og 7 meters højde. Lokalplanområdet falder fra syd mod nord, og ved at sætte en begrænsning på bygningshøjden på det sydlige område på 7 meter, vil der fortsat være mulighed for udsigt over ådalen syd for området fra den nordligste del af lokalplanområdet.

 

Inden for delområde II og III må bebyggelsen have en højde på 2 etager og 8,5 meter.

 

Bebyggelsen skal have lyse facader i form af hvide eller lysegrå tegl eller hvid, pudset mur. Tage med ensidig taghældning eller saddeltage skal udføres med zink eller som tagpap, skiffer eller mørke tagsten. Det får bebyggelsen til at passe sammen med Gullestrup kirke, der ligger umiddelbart vest for lokalplanområdet.

 

Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer for at give variation i facaderne. Lokalplanforslaget fastlægger desuden, at facader på butikker m.m. inden for delområde I, ved hjælp af vindues- og dørhuller, fremspring, tilbagetrækninger, variation i materialer, detaljering i murværket eller lignende, skal fremstå varierede.

 

Veje, stier og parkering

Delområde I og II får vejadgang fra syd med en tilslutning til den nye Løvbakkevej. Den gamle skole inden for delområde III skal fortsat have vejadgang fra den nuværende Løvbakkevej. Lokalplanområdet skal have stiforbindelse til hovedstien øst for området, både fra boligområdet og butiksområdet.

 

Der kan anlægges større, sammenhængende parkeringsarealer inden for delområde I til betjening af butikker m.m. Ved boligerne foregår parkering i forbindelse med den enkelte bolig.

 

Beplantning og friarealer

I lokalplanforslaget stilles krav om etablering af friarealer og beplantning. Beplantningen skal sikre en grøn ramme omkring bebyggelse og anlæg og skabe sammenhæng med den overordnede grønne struktur i Gullestrup.

 

Mod vest, nord og øst skal delområde I afgrænses af grønne arealer. Langs vejen i den vestlige del af delområdet skal der plantes træer, ligesom også skal plantes træer på parkeringspladsen.

 

Inden for delområde II har hver bolig sin egen private have. Derudover er der fælles friarealer langs vejen nord-syd gennem området og langs områdets østlige afgrænsning.

 

Ved den gamle skole i delområde III er der en stor have.

 

Bevaring af bebyggelse og beplantning

Den gamle skole på Løvbakkevej 1 er i Herning Kommuneatlas fra 1992 vurderet til at have høj bevaringsværdi. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der foretaget en vurdering af bygningen. På grund af ombygninger m.m. vurderer forvaltningen, at bygningen nu har middel bevaringsværdi. Lokalplanforslaget giver derfor mulighed for, at bebyggelsen kan nedrives, hvis der er ønske om det.

 

Der er udpeget en række bevaringsværdige træer inden for lokalplanens område. De er både med til at sikre biodiversitet og karakter til friarealerne. Hvis et træ fældes på grund af sygdom eller lignende skal det erstattes af et træ, der kan opnå samme værdi og kvalitet.

 

Støj

For at sikre boligerne inden for delområde II mod støj fra varelevering, parkering m.m. inden for delområde I, stilles der i lokalplanen krav om et støjhegn mellem delområde I og II. Det skal være et fast hegn, der begrønnes med planter.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 15.C2.3 for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup foreløbigt vedtages

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • 15.C2.3_foreløbig vedtagelse
 

188. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 104 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. september 2019, at der kan udarbejdes lokalplan for en udstykning til åben-lav boligbebyggelse ved Østergade i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 104 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

For at give mulighed for at der kan opføres boligbebyggelse nord for Østergade i Vildbjerg udarbejdes der et kommuneplantillæg for området, da en del af området ikke er med i den nuværende kommuneplan.

 

Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af kommuneplanramme 81.B5 og der sker en mindre justering i rammeområde 81.B11.

 

Med kommuneplantillæg nr. 104 fastholdes de bygningsregulerende bestemmelser. Det vil sige, at der er mulighed for boliger i op til to etager og en bygningshøjde på op til 8,5 meter.

 

Kommuneplantillæg nr. 104 ledsages af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg.

 

Ny afgrænsning for kommuneplanramme

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 104 for Boligområde ved Soldalen og Tranholm Bæk i Vildbjerg foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Kommuneplanforslag nr. 104
 

189. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. september 2019, at der kan udarbejdes lokalplan for en udstykning til åben-lav boligbebyggelse ved Østergade i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 81.B5.1 for et boligområde nord for Østergade i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Vildbjerg nord for hovedindfaldsvejen Østergade. Området er ca. 2,6 ha og giver mulighed for 11 grunde til åben-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Delområde I giver mulighed for etablering af åben-lav boligbebyggelse. Delområde II omfatter en eksisterende ejendom, hvor boligerne i delområde I udstykkes fra. Delområde II kan ikke udstykkes.

 

Lokalplankort

 

Bebyggelse kan opføres i op til to etager og med en bebyggelsesprocent på 30. Bygningshøjden er maksimum 8,5 meter.

 

Der er inden for lokalplanområdets delområde I, udlagt areal til regnvandsbassin for området.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Østergade via eksisterende vejadgang.

 

Der er flere bevaringsværdige diger inden for lokalplanområdet. Digerne er indarbejdet i lokalplanen som grønne elementer, og mod nord udgør et dige afgrænsningen mod det åbne land.

 

Lokalplan 81.B5.1 ledsages af kommuneplantillæg nr. 104 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Vejnavn:

Det anbefales, at lokalplanområdet får et nyt gadenavn. Gården, som området udstykkes fra, har ikke et navn. På nordsiden af Østergade ligger en række boligområder, som alle har adgang fra Østergade. De hedder Rugvænget, Hvedevænget og Havrevænget. Det foreslås at gaden kan hedde Bygvænget (findes også i Herning), Majsvænget eller Boghvedevænget. Et anden vejnavn kunne være Østerbyvænget, som knytter sig til Østergade og Østervang tæt på.  

 


 

Beslutningen om vejnavn afventer endelig vedtagelse af lokalplanen. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 81.B5.1 for Boligområde nord for Østergade i Vildbjerg foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplanforslag 81.B5.1
 

190. Foreløbig vedtagelse af kommunetillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommunetillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 93 er udarbejdet for, at forslag til lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Kommuneplantillægget har følgende ændringer for rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen

 • Bygningshøjden øges fra 2 til 4 etager samt fra 8,5 m til 16 m
 • Der kan etableres vejadgang fra både Sjællandsgade, Holbækvej og Kalundborgvej
 • Der skal minimum etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal
 • Muligheden for at opføre en pedelbolig fjernes

 

Desuden overføres boligen på Sjællandsgade 82 fra det offentlige område 12.OF9 til boligområde 12.B21.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til etageantal, bebyggelsehøjde og vejadgang, er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget omfatter rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen og rammeområde 12.B21 for boligområde ved Sjællandsgade / Holbækvej

 

Kommuneplanramme 12.OF9 muliggør, at området fortsat kan anvendes til offentlige formål som skole, institutioner samt fritids- og idrætsfaciliteter. Det maksimale etageantal ændres fra 2 etager til 4 etager, og den maksimale bebyggelseshøjde ændres fra 8,5 m til 16 m. Bebyggelsens fjerde etage må kun anvendes til tagterrasse herunder boldbane, legeareal og lignende. Det vurderes, at højere byggeri i op til 4 etager vil kunne indpasses i den eksisterende bymæssige kontekst uden væsentlige påvirkninger af den omkringliggende bebyggelse og omgivelserne i øvrigt. Bebyggelsesprocenten fastholdes på 40%, så der bliver ikke mulighed for mere byggeri end med den nuværende kommuneplanramme.

 

Vejadgang til og fra området kan ske via eksisterende adgange fra Holbækvej og Kalundborgvej samt Sjællandsgade. Det vil give bedre adgangsforhold til området og en mindre trafikbelastning af boligområdet syd for skolen.

 

I den nuværende kommuneplanramme er der ikke stillet krav om et minimum antal parkeringspladser. Det tilføjes derfor til kommuneplanrammen, at der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Det er halvt så mange parkeringspladser som normalt ved offentligt byggeri, men ud fra den eksisterende parkeringssitaution vurderes det at kunne dække behovet for parkering ved en større midtbyskole.

 

I rammeområde 12.OF9 er der mulighed for at bygge en pedelbolig. Den oprindelige pedelbolig er nedrevet, og der er ikke i forbindelse med nyt byggeri til skolen behov for at opføre en pedelbolig. Mulighed for etablering af en pedelbolig fjernes derfor i rammebestemmelserne for området.

 

Afgrænsningen mellem rammeområde 12.B21 til boligområde ved Sjællandsgade / Holbækvej og rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen flyttes, så den eksisterende bolig på matr. 1xx Herningsholm, Herning Jorder (Sjællandsgade 82) kommer til at ligge inden for boligområdet, i stedet for i det offentlige område. Desuden tilføjes det til rammerne for boligområde 12.B21, at matr. nr. 1xx kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse med de sædvanlige rammer for højde, bebyggelsesprocent, parkering og friareal. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Kommuneplantillæg 93 for Herningsholmskolen
 

191. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Herning Byråd har gennem en årrække prioriteret folkeskoleområdet, herunder skolebyggeriet, og ved budgetforliget for 2019 blev det besluttet at afsætte penge til en ny Herningsholmskole. Herningsholmskolen er opført i 1954 som en såkaldt funktionsopdelt skole. Den nuværende skolebygning er utidssvarende, og der ønskes derfor en ny og moderne midtbyskole med nutidige læringsmiljøer.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning. Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge en ny skole i op til 4 etager og 16 meters højde. Adgang til området for biler kan både ske fra Sjællandsgade samt Holbækvej og Kalundborgvej. Lokalplanforslaget sikrer bevaring af eksisterende beplantning samt udlæg af friarealer og ny beplantning.  

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger på Sjællandsgade i den østlige del af Herning. Området er omgivet af parcelhuse, der ligger ud til de omkringliggende veje, Sjællandsgade mod vest, Holbækvej og Kalundborgvej mod syd, Jakob Knudsens Vej mod øst og Jeppe Aakjærs Vej mod nord.

 

Lokalplanområdet er ca. 47.000 m².

 

Området benyttes i dag til Herningsholmskolen, herunder idrætshal og indskolingshus samt dertil hørende fri- og opholdsarealer. Der er ingen bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet.

 

Luftfoto fra 2019. Lokalplanens afgrænsning er markeret med hvid priksignatur.

 

 

Lokalplankort.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for at bygge en ny Herningsholmskole. Områdets skal fortsat anvendes til offentlige formål som skole, institutioner samt idræts- og fritidsfaciliteter. Lokalplanen skal give mulighed for hel eller delvis nedrivning af den eksisterende skolebygning samt sikre at ny bebyggelse og anlæg indpasses i det eksisterende bymiljø. Endvidere skal lokalplanen muliggøre, at der etableres vejadgang til af- og pålæsning på Sjællandsgade, samtidig med at de eksisterende vejadgange fra Kalundborgvej og Holbækvej opretholdes.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er disponeret med ankomst- og parkeringsareal i forlængelse af områdets nye vejadgang, der skal etableres fra Sjællandsgade. Der udlægges to sammenhængende byggefelter, som dækker størstedelen af lokalplanområdet, og som giver mulighed for bebyggelse i op til henholdsvis to og fire etager. Inden for byggefelt 1 kan der bygges i op til 2 etager, og inden for byggefelt 2 kan der bygges i op til 4 etager. Bebyggelsens fjerde etage må kun anvendes til tagterrasse, herunder boldbane, legeareal og lignende. Området afgrænses mod øst af et eksisterende beplantningsbælte med skovlignende karakter, der anvendes til leg og ophold. Beplantningsbæltet skal bevares. De enkeltstående træer inden for lokalplanens område kan bevares.

 

Der må inden for området opføres et samlet etageareal på 15.000 m2. Bebyggelse skal placeres inden for de udlagte byggefelter. I den nordlige og vestlige del af området er der udlagt et byggefelt, som giver mulighed for bebyggelse i op til to etager med en maksimal bygningshøjde på 9 m. På størstedelen af den resterende del af grunden er der udlagt et byggefelt, som giver mulighed for bebyggelse i op til fire etager med en maksimal bygningshøjde på 16 m.

  

Området skal vejbetjenes fra Sjællandsgade samt Holbækvej og Kalundborgvej. Af- og pålæsning skal ske med adgang fra Sjællandsgade, mens øvrige parkeringspladser har adgang fra Holbækvej og Kalundborgvej. Lokalplanen stiller krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal og 3 cykelparkeringspladser pr. parkeringsplads. Parkeringsnormen for byggeri til offentlige formål er normalt 1 parkeringsplads pr. 50 m². Ud fra de nuværende parkeringsforhold vurderes det, at en større midtbyskole som Herningsholmskolen kun har behov for én parkeringsplads pr. 100 m² byggeri. Området skal have stiforbindelse til de omkringliggende veje og stier mod nord, syd og øst.

 

Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 100 % af bruttoetagearealet. Udendørs opholdsarealer samt boldbaner kan etableres på terræn samt på plateauer, tagterrasser og lignende, når de er placeret og indrettet til formålet.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplanforslag 12.OF9.1 for Herningsholmskolen
 

192. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 106 for centerområde ved Dæmningen i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 106 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 16. december 2019 at igangsætte ny planlægning for center- og erhvervsområdet ved Dæmningen i Herning. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning, er der udarbejdet et tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 106 Centerområde ved Dæmningen i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår butiksstørrelse til detailhandel med dagligvarer, etageantal og bygningshøjde.

 

Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag1).

 

Redegørelse for ændringer 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 106 sammenlægger rammeområde 14.C3, rammeområde 14.E20 og en mindre del af rammeområde 14.C2.

 

Bestemmelserne for butiksstørrelse til detailhandel med dagligvarehandel ændres fra nuværende 1.200 m² til fremtidige 1.500 m², og hoteldrift og boliger fjernes som anvendelsesmuligheder.

 

De nuværende bestemmelser, om at bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter, ændres, så der fremover kan planlægges for enkelte punkthuse til liberalt erhverv i op til 5 etager og maksimalt 20 meters højde.

 

Samtidig udgår rammeområde 14.E20 og bestemmelserne om, at der kan etableres detailhandel med særligt pladskrævende varer. 

  

Formålet med ændringerne

Formålet med ændringerne er at give mulighed for en mindre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik i rammeområde 14.C3 og få opdateret områdeafgrænsningerne og anvendelsesbestemmelserne, så de passer til de faktiske forhold i området.

 

Den fremtidige mulighed for enkelte punkthuse til liberalt erhverv i op til 5 etager og 20 meters højde, har til formål at opnå en bedre udnyttelse af den tilbageværende byggemulighed i området og en bedre indpasning i det planlagte bymiljø med etageboliger i op til 6 etager på naboejendommen. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 106
 

193. Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 16. december 2019 at igangsætte ny planlægning for center- og erhvervsområdet ved Dæmningen i Herning.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 er udarbejdet for at give mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.200 m2 til 1.500 m2.

 

Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter en eksisterende dagligvarebutik, et selvbetjent tankanlæg med tilhørende vaskehal, en nyopført dyrlægeklinik og en enkelt tilbageværende byggegrund.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik, og for at sikre en bedre udnyttelse af den tilbageværende byggemulighed i området.

 

Lokalplanen ledsages af Tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Området

Lokalplanområdet er en del af detailhandelscenteret i bydelscenter Herning SV. Området afgrænses mod nordvest af Dæmningen, mod sydøst af Herning-Skjern jernbanen, mod nordøst af en eksisterende dagligvarebutik (den anden del af detailhandelscenteret) og mod sydvest af et planlagt boligområde med etageboliger. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,86 ha.

 

Luftfoto

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget udlægger arealet til centerformål og præciserer, at der ikke må etableres nogen form for boliger indenfor lokalplanområdet.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.200 m2 til 1.500 m2.

 

Lokalplanforslaget giver samtidig mulighed for, at der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i op til 5 etager og 20 meters højde (mod 3 etager og 12 meter på resten af arealet) på den tilbageværende byggegrund i områdets sydvestlige hjørne. Formålet med at hæve etageantallet og bebyggelseshøjden her, er at kunne udnytte byggeretten bedre og indpasse bebyggelsen i det planlagte bymiljø med etageboligbebyggelse i 6 etagers højde på naboejendommen mod sydvest.

 

Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om udlæg af veje, stier, parkeringsarealer og beplantning, som skal sikre mere funktionelle trafikale forhold i området, og skabe en sammenhængende, overskuelig struktur i området, som fremstår meget fragmenteret i dag.

 

Bestemmelserne om beplantning skal endvidere være med til at skabe et mere imødekommende indtryk af området, som er adgangsvej til den planlagte etageboligbebyggelse.

 

Kortbilag 2. Lokalplankort

 


 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplanforslag 14.C3.3
 

194. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 41.B20.1 for Boligområde ved Gavnøvej i Tjørring.

Planforslagene er en del af ny planlægning for et centerområde og boligområde som del af en samlet plan, for udvikling af Lundgårdcenterets arealer.

 

Forslag til tillæg nr. 103 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af Kommuneplanramme 41.C2 Centerområde ved Holstebrovej. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til områdets anvendelse, ledsages den af tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget har til formål, at en del af rammeområde 41.C2 udgår og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 41.B20 Boligområde ved Gavnøvej.

 

 

Fremtidig kommuneplanramme

 

Med kommuneplantillæg nr.103 foreslås følgende anvendelse for området:

Området skal anvendes til boliger i form af tæt-lav, rækkehuse med lodret lejlighedsskel, som townhouses, eller som etageboligbebyggelse.

 

Bebyggelsesforhold:

·       Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 60

·       Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.

·       Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 14 m.

 

Infrastruktur:

Parkeringspladser: Mindst 1 p-plads pr. bolig

 

Miljøforhold:

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

 

Opholdsarealer:

Mindst 50% af boligetagearealet.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg 103
 

195. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 16. september 2019, sag om igangsætning af ny planlægning for et centerområde og boligområde som en del af en samlet plan for udvikling af Lundgårdcenterets arealer.

 

Hermed sendes forslag til lokalplan nr. 41.B20.1 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet der omfatter et areal på ca. 9.500 m2, er beliggende i den sydlige del af Tjørring som en del af et større erhvervs- og boligområde med bilforhandler, dagligvarebutikker og kontorbygninger. Der er stiforbindelser til et større rekreativt grønt område ved og omkring Fuglsang sø.

 

 

Lokalplankort med Lokalplanområdets afgrænsning

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af boligbebyggelse som tæt-lav, rækkehuse med lodret lejlighedsskel (Townhouses), eller etagebebyggelse i op til 3 etager.

Bebyggelsen kan opføres med en maksimal højde på 14 meter, og bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er fastsat til 60.

Bebyggelsen skal opføres indenfor fastsatte byggefelter.

 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Knuthenborgvej. For at undgå gennemkørsel i lokalplanområdet, lukkes vejforbindelsen fra nord, via Gavnøvej, og der skal etableres stiforbindelse af hensyn til de bløde trafikanters adgang til centerområdet og dagligvarebutikkerne mod nordvest.

Indenfor lokalplanområdet disponeres stiforløbene således, at der er taget højde for adgang til de øvrige stisystemer der fører til skole og rekreative områder. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 41.B20.1 for Boligområde ved Gavnøvej i Tjørring foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplanforslag 41.B20.1
 

196. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 108 for centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019, pkt. 183, godkendt, at der igangsættes ny planlægning for detailhandel ved Vestparken og Langgade i Feldborg.

 

Derfor udarbejdes forslag til lokalplan 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg. Samtidig udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 108 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbig vedtages.  

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg, som har til formål at muliggøre etablering af en dagligvarebutik med vaskehal og tankstander, opholdsareal og område til trafikafvikling.

 

Den største del af lokalplanområdet er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028. En mindre del af lokalplanområdet er dog hverken lokalplanlagt eller kommuneplanrammelagt. Desuden er cirka halvdelen af lokalplanområdet i landzone.

 

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, udarbejdes nærværende kommuneplantillæg nr. 108. Tillægget udvider den eksisterende kommuneplanramme 03.B3 - Boligområde ved Højmosevej og ændrer dens geografiske afgrænsning. Derudover tilføjer tillægget bestemmelser om opholdsarealer samt parkering.

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 108 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for centerområde ved Vestparken i Feldborg foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr.108
 

197. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019, pkt. 183, godkendt, at der igangsættes ny planlægning for detailhandel ved Vestparken og Langgade i Feldborg.

 

I den forbindelse udarbejdes forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg samt kommuneplantillæg nr. 108 for samme område. Planerne har til formål at sikre lokalplanområdets anvendelse til centerområde, herunder dagligvarebutik med vaskehal og tankstander, opholdsareal samt areal til trafikafvikling.

 

Derudover har lokalplanen til formål at sikre grønne friarealer, bevare den eksisterende beplantning, samt skabe en harmonisk overgang i forhold til omgivelserne. Lokalplanen har endvidere til formål at overføre en del i planområdet der er i landzone, til byzone.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg foreløbig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3900 m2 og er beliggende centralt i Feldborg. Mod syd afgrænses det af Vestparken og mod øst af Langgade. Mod nord og vest afgrænses lokalplanområdet af landbrugslodder. Mod nordøst, syd og øst er lokalplanområdet omkranset af boligbebyggelse. Da en del af lokalplanområdet ligger i landzone, skal den med lokalplanen overføres til byzone.

 

Lokalplanområdets afgrænsning og placering ved Vestparken / Langgade i Feldborg samt kortlægning af byzone

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at opføre en dagligvarebutik på cirka 550 m2 med et tilhørende opholdsareal ved Vestparken i Feldborg. Derudover er der et ønske om mulighed for at kunne udvide butikken til 800 m2, samt på tidspunkt at etablere en vaskehal og en tankstander inden for området.

 

Lokalplanområdet disponeres med tre delområder som følgende:

- Delområde I - dagligvarebutik og tilhørende parkering samt opholdsareal;

- Delområde II - tankstander og vaskehal;

- Delområde III - areal til trafikafvikling.

 

Lokalplanområdets opdeling i delområder I, II og III, byggefelt til dagligvarebutik samt opholdsareal

 

Delområde I disponeres med et byggefelt langs Vestparken i den østlige del af lokalplanområdet, hvor der kan etableres en dagligvarebutik på maksimum 800 m2. Parkeringen foreslås etableret parallelt med butikkens langside. Mod øst, langs butikkens bredde, foreslås etableret opholdsareal til gavn for butikkens gæster samt byens borgere. Opholdsarealet foreslås etableret i sammenhæng med de nære elementer inden for delområde III, såsom eksisterende busstoppested, busholdeplads, beplantning, o.l., så de sammen kan skabe et holistisk rum og et rart sted at være i.

 

Vaskehal og tankstander foreslås etableret inden for delområde II, hvor der samlet må bygges maksimum 200 m2. For at reducere risikoen for støj- og lugtgener friholder delområde II en afstand på minimum 20 meter fra nærmeste boliger.

 

Arealet inden for delområde III er blevet inddraget i lokalplanafgrænsningen med henblik på at sikre en god trafikafvikling i området, samt skabe sammenhæng mellem eksisterende busholdeplads og fremtidig opholdsareal ved butikken. Derudover må der inden for delområde III etableres busholdeplads/busskur samt parkeringspladser og cykelparkering, så der er afsætning/hentningsmulighed tæt på bussen.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplanforslag 03.E4.1 centerområde ved Vestparken i Feldborg
 

198. Endelig vedagelse af Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Sønderager i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedagelse af Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 3. marts 2020 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028, og lokalplan 13.B7.1 for Boligbebyggelse ved Sønderager i Herning.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. marts 2020, til og med den 9. april 2020, og der er kommet fire indsigelser til planforslagene.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til kommuneplantillæg nr 94 endeligt vedtages uden ændringer.

 

Der henvises til lokalplansagen for så vidt angår indsigelserne.

Sagsfremstilling

Lokalplan 13.B7.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2018, i forhold til områdets anvendelse, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget har til formål, at rammeområde 13.OF11 udgår og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 13.B7 Boligområde ved ”Komponistkvarteret”.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 13.B7 ændres ikke.


Fremtidig kommuneplanramme


 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Kommuneplantillæg 90 - Sønderager
 

199. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Sønderager i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 3. marts 2020 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning og Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. marts 2020, til og med den 9. april 2020, og der er kommet fire indsigelser til planforslagene. Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke medfører ændring i lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet tog ved budgetforhandlingerne for 2019 beslutning om at bygge en ny talentskole ved Holing, og at arealerne ved Sønderager Skole skulle omdannes og sælges som boliggrunde til åben-lav bebyggelse. Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 6,4 ha og er ejet af Herning Kommune.

 

Lokalplanen er inddelt i to delområder.

 

Delområde I: må kun anvendes til åben-lav bebyggelse, veje, stier, parkering og grønne arealer.

Delområde II: må kun anvendes til åben-lav bebyggelse.

For begge delområder må bebyggelsen opføres i op til to etager.

 

Området skal vejbetjenes fra Sønderagervej, dog skal delområde II vejbetjenes fra Tjaikofskisvej.

Lokalplanforslaget skal sikre, at beplantningsbælterne mod øst og vest bevares som omkransende beplantning. Her er det træerne der skal bevares, underbeplantningen kan udskiftes og med tiden skal beplantningen fremstå som en række solitære træer. Ligeledes skal der plantes bøgehæk på egen grund på de grunde der vender ud mod lokalplanområdets afgrænsning, henholdsvis mod nord, øst og vest.

 

Offentlig høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 12. marts 2020 til 9. april 2020, og der er i denne periode indkommet 4 indsigelser til planforslaget.

 

Indsigelserne omfatter følgende:

 

1.og 2.  Grundejere på Tjaikofskisvej. Indsigelserne er samstemmende og vedrører bekymring om en mulig forøget trafikmæssig belastning af Sønderagervej, som bliver adgangsvejen til lokalplanområdet. Der ønskes ikke, at der gives mulighed for parkeringsområde i lokalplanområdets sydvestlige hjørne, til benyttelse af kolonihaveområdet, der er beliggende vest for lokalplanområdet. Det begrundes med, at der for nuværende er ulovlig parkering af lastbiler i området. Der er ligeledes indsigelse mod bebyggelsens omfang og placering, i forhold til bebyggelseshøjde og placering af garage/carport for delområde II. Der ønskes en ligelig behandling af bebyggelsen på begge sider af Tjaikofskisvej, således at bebyggelseshøjden for delområdet sænkes til at være i én etage og samme højde som den nuværende bebyggelse på vejen, samt placering af carport/garage.

 

3.  Ejer af ejendommen nord for lokalplanområdet, hvilken udgør delområde III i lokalplan nr. 13.B19.1 for Boligområde ved Brændgårdvej i Herning. Indsiger sammenligner bestemmelser i lokalplan 13.B19.1 med bestemmelser i nærværende lokalplanforslag og bemærker, at der er tale om to helt ens situationer, men ikke reel ligestilling i forhold til den tilladte udnyttelse af grundene, alt efter om det er et kommunalt ejet eller et privat ejet areal. Indsiger ønsker samme muligheder for udnyttelse af arealerne til boligbyggeri indenfor delområde III i lokalplan nr. 13.B19.1 som i forslag til lokalplan nr. 13.B7.1.

             

4. Grundejer på Emil Reesens Vej. Indsiger bemærker at det planlagte byggeri er lagt helt op ad det eksisterende grønne bælte mod øst, og derved giver mindre luft og karakteristika. Indsiger bemærker at kompaktheden i det planlagte byggeri, fratager områdets nuværende beboere deres adgang til de rekreative grønne områder. Det bemærkes at Sønderagerstien indsnævres ved de sidste fem huse på Emil Reesens Vej, mod Holing hvor den, efter indsigers opfattelse, i stedet burde åbne op mod nord.

 

I det vedhæftede indsigelsesnotat er der en nærmere redegørelse for de indkomne indsigelser.

 

Ad 1. og 2.: Det er forvaltningens vurdering, at der ikke vil ske en øget trafikmæssig belastning af Sønderagervej, da et boligområde ikke genererer en trafikmængde som er markant anderledes end den, den tidligere skole gav anledning til.

Antallet af ulovligt parkerede biler vil næppe være anderledes end da der var skole i området. Til indsigelsen vedrørende boligbebyggelsens omfang og højde samt placering af carport/garage indenfor delområde II, set i forhold til at den eksisterende bebyggelse, bemærkes, at bebyggelse syd for lokalplanområdet er planlagt ud fra en Byplanvedtægt fra 1966. Situationerne er derfor ret forskellig, bl.a. fordi byggeriernes udfromning, arkitektur og behovene har ændret sig over årene, således at det ikke længere er relevant med lidentiske planmæssig bestemmelser på begge sider af Tjaikofskisvej.

Forvaltningen vurderer dermed, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. 

 

Ad 3.: Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om to helt forskellige lokalplanområder, som er planlagt med nogle års mellemrum, som derfor afspejler forskellige tiders forskellige ønsker og behov for udstykningens- og byggeriernes udformning.

Nærværende lokalplanforslag henvender sig mod syd, til det eksisterende boligområde, ”Komponistkvarteret”, og skaber i forhold hertil en sammenhæng, i form af åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet mod nord, er planmæssigt disponeret efter at skabe en varieret og tættere bebyggelse, hvor der gives mulighed for både at opføre boliger som åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Der er derfor ikke saglige eller ligeretsmæssige argumenter for en identisk behandling byggemulighederne da forskellene i de byggeretsgivende bestemmelser er begrundet i planlægningsmæssige hensyn.

Dermed vurderes det at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Ad 4.: Det er forvaltningens vurdering, at der i lokalplanforslaget er sikret fastholdelse af det eksisterende grønne bælte, ved bestemmelser om bevaring af dette, samt etablering af bøgehække ud mod lokalplanområdets afgrænsning mod nord, øst og vest. Der er ikke ændret på de eksisterende forhold vedrørende Sønderagerstiens bredde og sammenhængen til øvrige stiforbindelser der fører til de grønne rekreative områder, nordvest for lokalplanområdet.

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning endelig vedtages uden ændringer. 
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Indsigelsesnotat-Boligområde ved Sønderager i Herning
 • Lokalplan 13.B7.1
 

200. Frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af lejlighed, Vildbjerg

Sagsnr.: 82.07.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af lejlighed, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Vibeke Tolderlund, Michael Kamp og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til istandsættelse af ejendommen Kirkegade 7, 1. sal i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til diverse anlægsarbejder i forbindelse med renovering af bygninger.

 

Beløbet anbefales anvendt til istandsættelse af ejendommen Kirkegade 7, 1.sal, Vildbjerg (beliggende ovenpå biblioteket), så den fremover kan anvendes til udlejning.

 

Der er tale om en lejlighed, der grundet fejlkonstruktion har stået tom i flere år, og hvor der i den forgangne periode har været afsøgt flere løsningsmuligheder. Det har bl.a. været undersøgt, hvorvidt der kunne ske en udskillelse af lejligheden til ejerlejlighed, så den kunne sælges. Dette er ikke juridisk muligt, og biblioteket kan ej heller finde anvendelse af lejemålet. I forbindelse med den kontinuerlige gennemgang af kommunens ejendomme, er det derfor undersøgt, hvorvidt det er rentabelt at foretage en istandsættelse til 2 selvstændige lejemål til boligformål.

 

Økonomi

En istandsættelse er beløbsmæssigt vurderet til at være ca. tilsvarende afsat rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 diverse anlægsarbejder.

 

Der er derudover foretaget en vurdering af en mulig lejeindtægt for 2 lejemål á ca. 65 m2. Ud fra de nuværende markedsvilkår forventes der at være årlige lejeindtægter på ca. 85.000 kr. samt tilhørende udgifter vedrørende lejemålene på ca. 15.000 kr., svarende til en nettoindtægt på ca. 70.000 kr. årligt. Det giver både en tilfredsstillende tilbagebetalingstid, samtidig med at ejendommen fremadrettet bliver et aktiv for Herning Kommune.

 

Lejemålet har tidligere været udlejet for år tilbage, hvorfor der i de forgangne år har været tomgangsudgifter, der nu opvejes af fremtidige lejeindtægter.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives. Lejeindtægter og tilhørende driftsudgifter afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling d. 4. maj 2020 blev huslejeniveauet på de ca. 650 kr./m2 årligt blev drøftet og efterfølgende har administrationen vurderet huslejeniveauet på ny. Administrationen vurderer, at vi via den nævnte istandsættelse, kan opnå et huslejeniveau på 700 kr./m2 år. Det endelige huslejeniveau fastlægges ud fra markedslejen, når lejlighederne er klar til udlejning. En ændring fra 650 kr./m2 til 700 kr./m2 vil betyde en merindtægt i forhold til det tidligere nævnte på 6.500 kr. årligt ved fuld udlejning.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 Diverse anlægsarbejder

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

201. Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2020

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 572.000 kr. til trafiksikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 572.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje.

 

Forvaltningen og Herning Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg anbefaler, at der gennemføres følgende projekter:

 

Arnborg Skole

I samarbejde med skolen og borgerforeningen er der udarbejdet forslag til tiltag på Skjernvej, som sikrer bedre krydsningsmuligheder for skolebørnene, både ved det signalregulerede kryds i form at et bump og ved bumpet i svinget tæt på Brugsen, hvor der hen over bumpet etableres et fodgængerfelt med behørig skiltning og belysning.       

  

Aulum - Hodsager Skole, Aulum

Markedspladsen er under ombygning, og der er behov for at få lavet nogle tiltag, der sikrer en bedre opdeling af de forskellige trafikantgrupper, som ankommer til skolen, primært i morgentimerne.

Planlægning af tiltag er igangsat med inddragelse af skoleledelse og skolebestyrelse. 

 

Højgårdskolen, Lind

I forbindelse med etablering af en ny parkeringsplads vest for Højgårdskolen er der planlagt en ny vejtilslutning til Vesterlindvej. På Vesterlindvej bliver opgaven derfor at sikre gode krydsningsforhold over til Vesterdamsvænget i form af en hævet flade, synlig afmærkning og god belysning.   

 

Kibæk

I forlængelse af det koordinerede vej- og kloakprojektet 2019 er der behov for at komme i mål med de sidste mindre projekter på Møllegårdsvej og Velhustedvej. Det drejer sig om etablering af de sidste hastighedsdæmpere på de to vejstrækninger.

 

Økonomi

Udgifterne til sikring af skoleveje fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Arnborg Skole

100.000 kr.

Aulum-Hodsager Skole, Aulum

172.000 kr.

Højgårdskolen, Lind

200.000 kr.

Kibæk

100.000 kr.

Udgifter i alt

572.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Sikre skoleveje 2020

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 "Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

202. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 520.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2020, herunder trafiksikkerhedskampagner samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 520.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der skal bidrage til at antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter nedbringes.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Trafiksikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

 

Følgende kampagner gennemføres i 2020:

 • Skolestart
 • Sprit
 • Uopmærksomhed
 • Tilskud til bilistkursus for ældre på køreteknisk anlæg
 • 112 dag
 • Færdselskontaktlærerdag

 

Rumlestriber i åbent land

For at undgå potentielle mødeuheld etableres der rumlestriber for at øge trafikanternes opmærksomhed, hvis køretøjet imod hensigten skulle komme til at bevæge sig over i modsatte kørebane. Mødeulykker er den mest alvorlige uheldsforekomst i Midt- og Vestjyllands politikreds. Rumlestriber er et simpelt værktøj til at forhindre dem.

 

Der etableres rumlestriber på Trehøjevej. Her er der tale om en vejstrækning, hvor hastigheden er høj, og hvor der er sandsynlighed for alvorlige mødeulykker. 

 

Skarrild

I samarbejde med borgerforeningen i Skarrild er der udarbejdet forslag til sikring af en lavere hastighed igennem hovedgaden og på Skjernvej. Der etableres byporte ved den nordlige og sydlige bytavle. På Skjernvej etableres der byzonetavler på hver side af rundkørslen, så den tilladte hastighed her bliver 50km/t fra 60km/t i dag og gadelyset føres med ud, så der skabes større karakter af bymæssigbebyggelse. Der etableres ligeledes en adskillelse af biler og blødetrafikanter hen over broen ved skjern Å, i form af en asfaltforhøjning med tydelig hvid afstribning.

Økonomi

Udgifterne til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Trafiksikkerhedskampagner

140.000 kr.

Rumlestriber

230.000 kr.

Skarrild

150.000 kr.

Udgift i alt

520.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 520.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 520.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed 2020

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 520.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 "Trafiksikkerhedsfremmende tiltag".
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

203. Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

Sagsnr.: 06.02.11-K08-11-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske indsatser i henholdsvis Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk i form af etablering af okkeranlæg for at begrænse okkerbelastningen i vandløbene.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse at iværksætte forundersøgelser ved Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk med henblik på at få afklaret mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Forundersøgelserne er fuldt finansieret via statens tilskudsordning for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanerne. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 254.720 kr. til forundersøgelsen i Hodsager Lilleå og i alt 177.730 kr. til forundersøgelsen i Ronnum Bæk. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af forundersøgelserne ved Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk.

Sagsfremstilling

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter. For Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk omfatter indsatsen etablering af okkeranlæg for at begrænse okkerbelastningen til vandløbene.

 

Vandløbsrestaureringsprojekterne skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Forud for gennemførelsen af vandløbsrestaureringsprojekterne skal der laves forundersøgelser med henblik på at få afklaret mulighederne for gennemførelse af projekterne.

 

Kommunen kan søge tilskud til forundersøgelserne samt gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, herunder detailprojektering samt udbud og kontrahering med entreprenør. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Forundersøgelse Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk

Herning Kommune ønsker at gennemføre teknisk- og ejendomsmæssige forundersøgelser, med henblik på at afklare muligheden for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojektet i Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk samt belyse, hvorvidt projekterne er omkostningseffektive jf. Fiskeristyrelsens kriterier for tilskud til kommunal vandløbsrestaurering.

 

Forundersøgelserne skal beskrive projekterne, herunder hvordan projekterne bidrager til at fremme formålet med restaureringen: at opnå god økologisk tilstand i vandområderne.

 

Forundersøgelserne opdeles i to faser. I første fase gennemføres de tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelser, herunder foretages jern- og vandføringsmålinger i vandløbene samt opmåling af terrænet i områderne. Resultaterne af dette arbejde skal danne grundlag for optimering af placering og dimensionering af okkeranlæggerne samt vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser af projekterne. Såfremt projekterne viser sig at være omkostningseffektive fortsættes til fase 2 med detailprojektering og udbud og kontrahering med entreprenør.

 

Projektområdet ved Hodsager Lilleå ligger i den nordlige del af Herning Kommune ved Hodsager (se nedenstående kort). Hodsager Lilleå er et tilløb til Storå, der afvander til Nissum Fjord.

 

 

Projektområdet ved Ronnum Bæk ligger i den sydlige del af Herning Kommune ved Karstoft (se nedenstående kort). Ronnum Bæk er et tilløb til Kaerstoft Å, der via Skjern Å afvander til Ringkøbing Fjord.

 

  

 

Økonomi

Hodsager Lilleå

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgen på i alt 254.720 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Hodsager Lilleå. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 255.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Hodsager Lilleå.

 

Ronnum Bæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgen på i alt 177.730 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Ronnum Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 178.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Ronnum Bæk.

 

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddene ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2021.

 

Der må forventes afledte driftomkostninger til vedligeholdelse af okkeranlæggene ved Hodsager Lilleå og Ronnum Bæk.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Hodsager Lilleå meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Hodsager Lilleå, forundersøgelse

 

at der til projektet i Hodsager Lilleå meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 255.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Hodsager Lilleå, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Ronnum Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 178.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Ronnum Bæk, forundersøgelse

 

at der til projektet i Ronnum Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 178.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Ronnum Bæk, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

204. Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Sønderbæk og Rødding Å

Sagsnr.: 06.02.03-P20-24-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Sønderbæk og Rødding Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske indsatser med hensyn til vandløbsrestaurering i henholdsvis Sønderbæk og Rødding Å i form af udlægning af groft materiale (grus og skjulesten) i vandløbene, samt en mindre genslyning i Sønderbæk.

 

Herning Kommune har udarbejdet en forundersøgelse til projekterne, og der er udarbejdet en detailbeskrivelse af projekterne. Projekterne ønskes nu gennemført efter beskrivelsen i forundersøgelserne.

 

Anlægsarbejdet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 353.900 kr. til anlægsarbejdet i Sønderbæk og i alt 462.752 kr. til anlægsarbejdet i Rødding Å i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når projekterne efter planen er gennemført senest ultimo 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 354.000 kr. til anlægsarbejdet i Sønderbæk og 463.000 kr. til anlægsarbejdet i Rødding Å i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojekterne.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter.

 

Vandløbsrestaureringsindsatserne skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Kommunen kan søge tilskud til udgifter til anlægsarbejde i forbindelse med gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projektets anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Projektområderne ved Sønderbæk og Rødding Å er beliggende vest for Vildbjerg (se nedenstående kort). Sønderbæk er et tilløb til Rødding Å, der via Vorgod Å/Skjern Å afvander til Ringkøbing Fjord.

 

 

Vandløbsrestaureringsprojekterne i Sønderbæk og Rødding Å omfatter udlægning af en række gydebanker og skjulesten i vandløbene for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og dermed skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna og sikre fortsat vandføringsevne.

 

Økonomi

Sønderbæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 353.900 kr. til udgifter til anlægsarbejdet i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet i Sønderbæk.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på 354.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Sønderbæk - anlæg

 

Rødding Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 462.752 kr. til udgifter til anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet i Rødding Å.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på 463.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Rødding Å - anlæg

 

Udgifterne til projekterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddene ved Miljø- og Fødevareministeriet, når projekterne efter planen er gennemført ultimo 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 354.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Sønderbæk - anlæg

 

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 354.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Sønderbæk - anlæg. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Rødding Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 463.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Rødding Å - anlæg

 

at der til projektet i Rødding Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 463.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Rødding Å - anlæg. Udgiften finansieres af tilskuddet.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

205. Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Døvling Bæk og Pårup Bæk

Sagsnr.: 06.02.11-K08-10-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Døvling Bæk og Pårup Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske indsatser med vandløbsrestaurering i form af etablering af okkeranlæg, genslyngning af vandløbet m.m. i henholdsvis Døvling Bæk og Pårup Bæk.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse af iværksætte forundersøgelser ved Døvling Bæk og Pårup bæk, med henblik på at få afklaret mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Forundersøgelserne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 641.830 kr. til forundersøgelsen i Døvling Bæk og på ialt 456.444 kr. i Pårup Bæk. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når forundersøgelserne efter planen er gennemført medio 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af forundersøgelserne ved Døvling Bæk og Pårup Bæk.

Sagsfremstilling

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter. For Døvling Bæk omfatter indsatsen genslyngning af vandløbet, etablering af okkeranlæg og udlægning af groft materiale (grus og skjulsten), mens indsatsen for Pårup Bæk omfatter genslyngning og etablering af okkeranlæg i vandløbet.

 

Vandløbsrestaureringsprojekterne skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Forud for gennemførelsen af vandløbsrestaureringsprojekterne skal der laves en forundersøgelse med henblik på at få afklaret mulighederne for gennemførelse af projekterne.

 

Kommunen kan søge tilskud til forundersøgelserne samt gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, herunder detailprojektering samt udbud og kontrahering med entreprenør. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Forundersøgelse Døvling Bæk og Pårup Bæk

Herning Kommune ønsker at gennemføre en teknisk- og ejendomsmæssige forundersøgelse, med henblik på at afklare muligheden for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojektet i Døvling Bæk samt belyse, hvorvidt projektet er omkostningseffektivt jf. Fiskeristyrelsens kriterier for tilskud til kommunal vandløbsrestaurering.

 

Forundersøgelsen skal beskrive projektet, herunder hvordan projektet bidrager til at fremme formålet med restaureringen: God økologisk tilstand i vandområdet.

 

Forundersøgelsen opdeles i to faser. I første fase gennemføres den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse. Såfremt projektet viser sig at være omkostningseffektivt fortsættes til fase 2 med detailprojektering og udbud og kontrahering med entreprenør.

 

Projektområdet ved Døvling Bæk ligger i den sydlige del af Herning Kommune ved Karstoft (se nedenstående kort). Døvling Bæk er et tilløb til Skjern Å, der afvander til Ringkøbing Fjord.

 

 

Projektområdet ved Pårup Bæk ligger i den sydlige del af Herning Kommune vest for Assing (se nedenstående kort). Pårup Bæk er et tilløb til Von Å, der via Vorgod Å/Skjern Å afvander til Ringkøbing Fjord.

 

 

 

Økonomi

Døvling Bæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelsen på i alt 641.830 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Døvling Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 642.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Døvling Bæk.

 

Pårup Bæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelsen på i alt 456.444 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Pårup Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 456.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Pårup Bæk.

 

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddene ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

 

Der må forventes afledte driftomkostninger til vedligeholdelse af okkeranlæggene ved Døvling Bæk og Pårup Bæk.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Døvling Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 642.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Døvling Bæk, forundersøgelse

 

at der til projektet i Døvling Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 642.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Døvling Bæk, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Pårup Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 456.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Pårup Bæk, forundersøgelse

 

at der til projektet i Pårup Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 456.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Pårup Bæk, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet. 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

206. Legalitetsgodkendelse af tilføjelse til Herning Vands takster for spildevand for 2020

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Legalitetsgodkendelse af tilføjelse til Herning Vands takster for spildevand for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Herning Vand A/S har den 4. marts 2020 bedt Herning Kommune om at godkende en tilføjelse til selskabets takster for afledning og rensning af spildevand for 2020. Tilføjelsen omfatter nye takster for afledning af drænvand og afledning af forurenet tag- og overfladevand.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilføjelsen til taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Som følge af Lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber skal Herning Kommune godkende selskabets takster.

 

Godkendelsen er en såkaldt legalitetsgodkendelse, dvs. kommunen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er i denne forbindelse Betalingsloven og Vandsektorloven. 

 

Herning Kommune har på byrådsmøde den 3. marts 2020 (punkt nr. 52) godkendt selskabets takster for afledning og rensning af spildevand for 2020. Efterfølgende har Herning Vand A/S bedt kommunen om at godkende følgende:

 

 • en ny lavere takst for afledning af forurenet tag- og overfladevand, der skal ledes til spildevandskloak/fælleskloak.
 • en ny takst for afledning af drænvand fra markdræn, havedræn og lignende, der efter aftale med Herning Vand A/S er koblet på Herning Vands kloaksystem.

 

I forbindelse med godkendelsen har Herning Vand A/S tilsendt et opdateret takstblad med tilføjelse af de nye takster, der fremgår af side 2 i vedlagte bilag.

 

Konkret skal følgende overholdes:

at

økonomien i spildevandsforsyningen hviler-i-sig-selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere over en årrække i forsyningsselskabets regnskaber

 

at

taksten ikke overskrider de "økonomiske rammer", fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Med "økonomiske rammer" fastsættes en indtægtsramme for forsyningsselskabet og en øvre grænse for selskabets indtægter fra den primære drift i 2020. De "økonomiske rammer" fastsættes i kr. pr. m³.

 

Forvaltningen vurderede i forbindelse med legalitetsgodkendelsen af Herning Vands takster vedr. spildevand for 2020, at Herning Vand A/S overholder indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Nærværende ændringer forventes ikke at påvirke det.

 

Ny takst for afledning af forurenet tag- og overfladevand

Frem til 2019 har Herning Vand A/S, på baggrund af oplysninger fra tilslutningstilladelser meddelt af Herning Kommune, opkrævet et variabelt vandafledningsbidrag pr. m3 forurenet tag- og overflade vand. Det variable vandafledningsbidrag var i 2019 fastsat til 27,50 kr. pr. m3. Gældende fra den 1. januar 2020, ønsker Herning Vand A/S at ændre det variable vandafledningsbidrag pr. m3 for forurenet tag- og overfladevand til 5,00 kr. pr. m3.

 

Den nye takst vil være gældende for afledning af forurenet tag- og overfladevand fra f.eks. oplagspladser, skrotpladser, genbrugsstationer, landsskuepladsen, tankningspladser og vaskepladser. Det er Herning Kommune, der som myndighed vurderer, om tag- og overfladevand er forurenet.

 

Ny takst for afledning af drænvand

Som noget nyt har Herning Vand A/S for 2020 fastsat en takst for afledning af drænvand fra markdræn, havedræn og lignende, der efter aftale med Herning Vand A/S er koblet på Herning Vands kloaksystem.

 

Den nye takst gælder for markdræn, havedræn og lignende, som normalt ikke vil være koblet på Herning Vands kloaksystem, men hvor Herning Vand vurderer, at der er kapacitet nu og på sigt i systemet til at modtage drænvandet. Taksten gælder ikke for øvrige tilsluttede omfangsdræn.

 

Taksten for drænvand ført til Herning Vands fælleskloakkeret system er fastsat til 5,00 kr. pr. m3. Taksten for drænvand ført til Herning Vands regnvandssystem er fastsat til 1,00 kr. pr. m3.

  

Forvaltningen finder, at fastsættelse af taksterne er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. at hvile-i-sig-selv princippet og indtægtsrammen forventes overholdt.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at taksterne for afledning af forurenet tag- og overfladevand og drænvand for 2020 godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1. Revideret Takstblad for 2020
 

207. Køb af gadelysanlæg i Kibæk

Sagsnr.: 05.01.12-G01-1-19 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Køb af gadelysanlæg i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Frandsen, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Kibæk Gadelys ApS tilbyder et salg af gadelysanlægget i Kibæk til Herning Kommune for 100.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Kibæk.

Sagsfremstilling

Kibæk Gadelys ApS har tilkendegivet et ønske om at sælge gadelysanlægget i Kibæk til Herning Kommune for 100.000 kr.

 

Gadelysanlægget omfatter ca. 1.000 lampesteder, som generelt er i god stand og hvoraf ca. 50 % er LED-lamper.

 

Såfremt Herning Kommune overtager gadelyset, vil anlægget komme til at indgå i drifts- og renoveringsaftalen med Verdo, som omfatter ca. 22.000 enheder, og dermed vil gadelysanlægget i Kibæk få samme serviceniveau, som det øvrige gadelys i Herning Kommune.

 

Overdragelsen forventes at være gældende fra 1. juli 2020. 

 

Økonomi

Udgiften til købet kan afholdes inden for det nuværende budget til drift af gadelys.

 

Overdragelsen af gadelysanlægget forventes at give en mindre driftsbesparelse på grund af stordriftsfordel.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Kibæk for 100.000 kr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

208. Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

Sagsnr.: 13.06.04-P19-13-06 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af Mørupvejs forlængelse til Dr. Boulevard er der behov for at erhverve areal til vejprojektet.

 

Det anfales, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve de nødvendige arealer.

Sagsfremstilling

Som en del af erhvervsbyggemodningen syd for Mørupvej i Herning skal Mørupvej forlænges og tilsluttes Dr. Boulevard via en ny rundkørsel som vist på oversigtsplanen herunder.

 

 

For at realisere projektet er det nødvendigt, at erhverve følgende landbrugsarealer ved Dr. Boulevard således at rundkørslen kan etableres:

 

 • Matr. nr. 35b Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Keld Dickmann - ca.13 m2
 • Matr. nr. 35t Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Keld Dickmann - ca. 213 m2
 • Matr. nr. 31l Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Bjarne Rohde - ca. 900 m2

 

Arealernes nærmere placering er vist på vedlagte bilag.

 

Forvaltning anmoder om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte matrikler.

 

Det skal bemærkes, at de berørte grundejere har tilkendegivet at være positivt indstillet på at afstå arealerne.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikler.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Arealerhvervelse
 

209. Godkendelse af vejprojekt og køb af jord til vejformål - N.O. Hansens Vej til Ikast

Sagsnr.: 05.01.02-P20-10-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Godkendelse af vejprojekt og køb af jord til vejformål - N.O. Hansens Vej til Ikast

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger projekt for ny vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé, som krydser kommunegrænsen mellem Herning og Ikast-Brande kommuner. Projektet medfører, at der skal erhverves et areal til den del af vejen, der er beliggende i Herning Kommune.

 

Det anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve det nødvendige areal til vejen.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune er blevet enige om at anlægge en ny 1 km lang vej, som krydser kommunegrænsen og skaber en vejforbindelse mellem N.O. Hansens Vej og O. Vestergaard-Poulsens Allé. Ca. 250 m af vejen forløber i Herning Kommune

 

Vejen anlægges med 3,25 m kørespor, en kantbane på 0,5 m samt en yderrabat på 1,5 m. Vejstrækningen belyses. Tværprofil er vedlagt som bilag.

 

Vejprojektet medfører, at der skal erhverves et landbrugsareal på ca. 2.860 m2 på matr. nr. 1r Skovby By, Gjellerup i Herning Kommune. Vejen er vist med rødt på nedenstående oversigtskort.

 

 

 

Forvaltningen anmoder hermed om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende del af den ovennævnte matrikel. 

 

Økonomi

Udgiften finansieres af anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222092 Ny vejforbindelse mellem HI Park og Ikast.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikel

 

at udvalget godkender vejprojektet mellem HI Park og Ikast.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Tværsnit
 

210. Frigivelse af anlægsbevilling til cykelstier i Herning Kommune

Sagsnr.: 05.01.02-P20-11-20 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til cykelstier i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. til cykelstier samt 0,762 mio. kr. til renovering af cykelstier.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 til cykelstier. Der er desuden afsat 0,762 mio. kr. i 2020 til renovering af cykelstier, hvoraf 0,620 mio. kr. anvendes til nedenstående formål.

 

På Byrådets møde den 5. maj 2020, pkt. 91, blev det besluttet at fremrykke rådighedsbeløb afsat til renovering af cykelstier i årene 2021-2023, i alt 2,286 mio. kr. til 2020 samt frigive beløbet.

 

Følgende cykelstier vil blive renoveret med nye asfaltbelægninger:

 • Bjergstien, Snejbjerg
 • Sti langs Trehøjevej
 • Birkestien, Sdr. Felding
 • Nordre kirkegårdstien, Herning
 • Stier langs Ringkøbingvej mellem Snejbjerg og Herning
 • Stier langs Silkeborgvej mellem Hammerum og Birk (Fremrykkede midler 2021-2023)
 • Sti langs Lergravvej, Aulum - erstatter Søndermarkstien da fjernvarmerørene i stien skal udskiftes. (Fremrykkede midler 2021-2023)

 

Der vil blive etableret belysningsanlæg på følgende cykelstier:

 • Gjellerup-Lundstien
 • Stier ved Ålholmvej og Tranekærvej, Herning
 • Sti langs H.P. Hansens Vej, Herning (Fremrykkede midler 2021-2023)

 

Derudover vil der blive anlagt en ny cykelsti mellem klubhuset og Skalmejevej i Sunds.

 

FN- verdensmål

Sagen har relation til bæredygtighed i forhold til FNs verdensmål nr. 3 Sundhed og Trivsel, nr. 9 Industri, innovation og infrastruktur og nr. 11 Bæredygtige byer.

Ved at vedligeholde og forbedre bæredygtige transportsystemer, øges fremkommelighed, komfort og tilgængelighed på cykelstierne. Derved øger vi også fastholdelsen af cyklister og motiverer dem til at bruge stierne mere, samtidig øges motivationen til at cykle for nye cyklister.

 

Det øger sundheden i befolkningen og nedbringer mængden af CO2, lokal trafikstøj og luftforurening.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222029 til cykelstier samt 0,620 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 til renovering af eksisterende cykelstier. De resterende 0,142 mio. kr. frigives til færdiggørelse af igangværende renovering af cykelstier på stednr. 222091 cykelstier.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,548 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222029 til cykelstier

 

at anlægsudgiften på 2,548 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,548 mio. kr. i 2020 på samme stednr.

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,620 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223089 til renovering af eksisterende cykelstier

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,142 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 cykelstier

 

at anlægsudgiften på i alt 0,762 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 0,762 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222091 cykelstier.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Stiprojekter 2020
 

211. Indsamling af Metal-Glas-Plast i ny renovationsordning

Sagsnr.: 07.18.06-P00-1-18 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Indsamling af Metal-Glas-Plast i ny renovationsordning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det er besluttet, at der i Herning Kommune fra januar 2021 skal husstandsindsamles i fire affaldsfraktioner fordelt i to 2-delte affaldsbeholdere.

 

Den ene fraktion skulle bestå af metal, glas og hård plast (MGP). Miljøstyrelsen er kommet med en ny anbefaling om, at glas ikke indsamles sammen med plast. Det anbefales derfor at ændre fraktionen til at bestå af metal og alt plastaffald, mens glas fortsat skal afleveres i glasstationerne.

 

Forvaltningen anbefaler, at den nye kommende renovationsordning ændres, således Miljøstyrelsens anbefaling indarbejdes fra starten.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte på mødet den 5. marts 2019 indstillingen til en ny affaldssortering i Herning Kommune, som følger AFLDs anbefaling om indsamling i følgende fire fraktioner: papir/pap, metal/glas/hård plast (MGP), madaffald og restaffald. Affaldet skal indsamles i to 2-delte affaldsbeholdere ved husstandene. Den nye ordning igangsættes fra januar 2021.

 

Der er i øjeblikket 22 kommuner, som har indført indsamling af MGP.

 

Miljøstyrelsen anbefaler en udfasning af affaldsfraktionen MGP (metal/glas/plast) i løbet af 5 år, således denne udfases i 2025. Anbefalingen sker på baggrund af den seneste rapport fra Rambøll, som konkluderer, at MGP-fraktionen ikke kan leve op til samme kvalitet, som ved særskilt indsamling. Det er glasset i MGP, der medfører en dårligere kvalitet af det sorterede affald i forhold til kildesorteret affald, mens der ikke er udfordringer med en sammenblanding af metal og plast.

 

På baggrund af Miljøstyrelsens anbefaling, foreslås affaldssorteringen i Herning Kommune ændret, således der i stedet for metal/glas/plast fraktionen indsamles i en fraktion bestående af metal/plast. Ved en metal/plast fraktion vil det være muligt at medtage blød plast, således at borgeren ikke skal skelne mellem forskellige plasttyper, men kan aflevere alt rent plast i samme affaldsbeholder.

 

Metal/plast fraktionen kan måske senere udvides med indsamling af mad- og drikkekartoner. Dette afventer en udmelding fra Miljøstyrelsen..

 

Glas anbefales fortsat indsamlet husstandsnært i de eksisterende glasstationerne. Flere af glasstationerne står overfor renovering eller fornyelse, hvorfor der skal laves en plan for dette.

 

Ændringen betyder, at der fortsat skal ske husstandsindsamling i to 2-delte affaldsbeholdere.

 

Forslaget til ændringen har været drøftet med AFLD, som havde anbefalet MGP-fraktionen, men som nu bakker op om en metal/plast fraktion.

 

Udgifterne til husstandsindsamlingen forventes uændret i forhold til det oprindelige forslag. Der vil være samme antal tømninger.

 

Ændringen vil medføre, at der fortsat vil være en årlig driftsudgift til særskilt indsamling af glasfraktionen. I 2019 var driftsudgiften i alt kr. 1,2 mio. kr. (indsamling/behandling + grundleje). Hertil kommer varierende udgifter til renovering, udskiftning og tilskud til glasstationerne.

 

Udgifterne til drift af den nye renovationsordning indgår i den endelige beregning af de nye renovationsgebyrer.

 

Sagen har relation til FNs Verdensmål nr.12 Ansvarligt forbrug og produktion og nr. 13 om om Klimaindsats, da vi ved at begrænse mængden af affald og affaldssortere kan nedbringe ressourceforbruget og begrænse affaldsforbrændingen.

 

Økonomi

Ændringen medfører en ekstra årlig driftsudgift på ca. kr. 1,2 mio. kr. samt udgifter til renovering, udskiftning og tilskud til glasstationerne.

 

Driftsudgifterne ved en ny renovationsordning afholdes indenfor budgetrammen på Serviceområde 07 Renovation.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at affaldssorteringen ændres, således der fra januar 2021 i stedet for metal/glas/hård plast indsamles metal/plast ved alle husstande. Affaldsindsamlingen sker stadig i to 2-delte affaldsbeholdere

 

at glas fortsat fremover indsamles husstandsnært i glasstationerne, og der udarbejdes en plan for renovering eller udskiftning af glasstationerne.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

212. Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan - nyt boligområde ved Østergade, Vildbjerg

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan - nyt boligområde ved Østergade, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 29 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på grund af ny lokalplan for et boligområde ved Østergade i Vildbjerg. Desuden fordi Herning Vand ønsker, at der indføres et bassin i spildevandsplanen i forbindelse med opland V50V.P i Vildbjerg (boligområde ved Solsikkevej).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 29 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

En ny lokalplan (nr. 81.B5.1) for et boligområdet nord for Østergade i Vildbjerg betyder, at der skal laves et tillæg til spildevandsplanen. Området indføres i spildevandsplanen som opland V43V.P. I oplandet skal der etableres et regnvandsbassin. Herning Vand foreslår, at vandet fra bassinet skal afledes via en åben grøft. Grøften optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg. Grøften forventes at blive omtrent 1 m bred og ca. 400 m lang (se kortudsnit og bilag).

 

Alt spildevand fra boliger i det nye opland V43V.P ledes til Vildbjerg Renseanlæg.

 

Desuden indføres et nyt bassin i spildevandsplanen. Herning Vand foreslår, at bassinet placeres på matr. 12an, Burgård, Vildbjerg (se kortudsnit og bilag). Bassinet skal på sigt betjene opland V50V.P, som i nuværende spildevandsplan ikke har et bassin tilknyttet. Afledningen til bassinet vil ske via rør eller evt. åben grøft, omtrent 1 m bred.

 

  

Recipient for regnvand

Regnvand fra det nye opland V43V.P (Østergade) og fra opland V50V.P (Solsikkevej) vil blive ledt til bassiner med udløb til Tranholm Bæk via et mindre vandløb syd for Kærvænget. Fra opland V43V.P foreslår Herning Vand som nævnt ovenfor, at der anlægges en åben grøft til afledning af vandet fra bassinet i oplandet. Grøften bliver et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde.

 

Vandløbet syd for Kærvænget er et privat vandløb, som blev anlagt i 2016 bl.a. for at afhjælpe oversvømmelser af omkringliggende haver. Vandløbet er ikke målsat. Vandløbet har et åbent og let snoet forløb. Inden der gives tilladelse til udledning fra de to bassiner, vil det være nødvendigt at lave en nærmere vurdering af kapaciteten både i selve vandløbet og i rørunderføringen under cykelstien.

 

Tranholm Bæk er hydraulisk belastet, og den aktuelle tilstand er ”ringe økologisk tilstand”. Miljømålet for Tranholm Bæk er ”god økologisk tilstand”.

 

Etablering af nye boligområder i henholdsvis opland V43V.P og V50V.P vil medføre en øget udledning af regnvand til vandløbet syd for Kærvænget, som løber ud i Tranholm Bæk. Opland V50V.P forventes ikke bebygget foreløbig. I opland V43V.P forventes bygget ca. 8 nye boliger. Den forøgede udledning af regnvand er dermed begrænset og forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af Tranholm Bæk eller det private vandløb, fordi der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. Regnvandet fra V43V.P vil desuden i nogen grad blive forsinket og evt. nedsivet i den ca. 400 m lange åbne grøft. Den kommende tilledning af regnvand til Tranholm Bæk via det private vandløb vurderes derfor at være acceptabel. Der skal dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Tranholm Bæk, inden der gives tilladelse til udledning af regnvand.

 

For at realisere planerne i dette tillæg, skal der meddeles tilladelse til udledning af regnvand fra de to nye bassiner. Der vil blive stillet specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af både grøften og de nye bassiner. Der vil også blive stillet vilkår vedrørende indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår vedrørende afløbsvandføring.  

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 29 foreløbig vedtages.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1.3 Udløbsskema Vildbjerg
 • Bilag 1.2 Oplandsskema Vildbjerg
 • Bilag 1.1 Kortbilag Vildbjerg
 • Bilag 1 Tillæg 29 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Vildbjerg
 

213. Grundvandsbeskyttelse nær vandværksboringer (BNBO)

Sagsnr.: 09.08.24-P16-1-19 Sagsbehandler: Trine Koch Jakobsen  

Grundvandsbeskyttelse nær vandværksboringer (BNBO)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR