Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

168. ØA21 - økonomiaftalen for kommunerne

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-19 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

ØA21 - økonomiaftalen for kommunerne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

KL og regeringen har den 29. maj 2020 indgået økonomiaftale for 2021. Hermed er den overordnede kommuneøkonomi for drift og anlæg m.v. aftalt på plads for kommunerne under et. Økonomiaftalen adresserer desuden også kommunernes udgifter til at håndtere coronakrisen.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har den 29. maj 2020 indgået økonomiaftale for 2021.

 

Økonomiaftalen etablerer den samlede økonomiske ramme for kommunerne under ét for drift og anlæg. Samt angiver den tilsvarende finansiering.

 

D R I F T

Den kommunale serviceramme løftes med 1,5 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2021 samlet set 267,2 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre 1,0 mia. kr. frem mod 2025, hvoraf 0,5 mia. kr. frigøres i 2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024. De frigjorte midler anvendes til at udvikle den borgernære velfærd

I tillæg hertil videreføres arbejdet med velfærdsprioriteringen, som i 2021 udgør 250 mio. kr.

 

A N L Æ G

Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer, 1,2 mia. kr. er egenfinansiering og lånepuljer udgør 650 mio. kr.

 

C O R O N A

Økonomiaftalen adresserer også kommunernes udgifter til at håndtere coronakrisen. Kommunerne har fx haft øgede udgifter til indkøb af værnemidler, ekstra rengøring.

 

KL og regeringen har med økonomiaftalen aftalt, at kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020. Pengene udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Kommunernes manglende indtægter til trafikselskaber mv. håndteres i et særskilt spor.

 

M I D T V E J S V U R D E R I N G

Regeringen og KL er yderligere enige om at foretage en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2020 på 3,4 mia. kr., hvoraf de 0,5 kommer af DUT.

Hertil kommer der en midtvejsregulering af udgifterne til de forsikrede ledige på 5,5 mia. kr.

Midtvejsvurdering af økonomien 2020 –pris-og lønskøn – minus 1 mia. kr.

 

Ø V R I G E  Ø K O N O M I S K E  F O R U D S Æ T N I N G E R

Kommunal medfinansiering (KMF). Fastfrysning af KMF fortsættes i 2021. Fastfrysning i 2020 justeres med PL, fordelingsnøgle fastholdes

Differentieret grundkapital for almene boliger KL noterer sig, at Grøn boligaftale 2020 viderefører den differentierede grundkapitalindskudsmodel i 2021-2026.

Ændringer i den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager

I forlængelse af overgangen til den nye ferielov er regeringen og KL enige om at afdække mulige veje til, at kommunerne kan overføre optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, herunder muligheden for låntagning.

  • Samlet værdi af indefrosne feriemidler ca. 18 mia. kr.
  • Skal senest afregnes, når den enkelte medarbejder forlader arbejdsmarkedet –altså løbende over de næste 40-50 år –men kan afregnes når som helst
  • Det giver i gennemsnit en årlig likviditetsvirkning på ca. 0,4 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i budgetterne og regnskaberne

  

 

Økonomi

Det er endnu for tidligt til, at det er muligt at regne i bund på betydningen af aftalen. Der er tale om et "regnestykke" med mange parametre.

Det vurderes selvsagt positivt at der er afsat ramme og flere midler til drift og anlæg. På finansieringssiden optræder det ekstraordinære finansieringstilskud. Hvad angår udskrivningsgrundlaget for 2021 vil der forventeligt blive regnet og vurderet på dette helt frem til beslutningstidspunktet.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved orienteringen. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.