Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

180. Ændring af projekt ved Hammerum Skole

Sagsnr.: 13.06.02-G01-78-18 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ændring af projekt ved Hammerum Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Administrationen er blevet kontaktet af køber af Hammerum Skole, som blev solgt ved beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. marts under punkt 126.

 

Det har vist sig, at projektets planlagte seniorbofællesskab har et endnu større potentiale end først antaget. Man ønsker derfor at udvidde dette projekt til hele den gamle skolebygning, der derfor bliver bevaret i sin helhed.

 

Projektet er stadig i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan for området, hvorfor det anbefales at godkende ændringen.

Sagsfremstilling

Hammerum Skole blevb solgt efter offentligt udbud ved Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 23. marts under punkt 126.

 

I forbindelse med udbuddet skulle tilbudsgiverne medsende skitser for det projekt man ville realisere på grunden. Projektet blev vægtet med 30% og prisen med 70%.

 

Købers tilbud var det eneste konditionsmæssige, idet de øvrige 3 tilbud afveg fra lokalplanens formåls og anvendelsesbestemmelser.

 

Købers projekt angav, at der ville blive opført ca. 40 rækkehuse i lokalplanens delområde I og II. I delområde III skulle der etableres seniorbofællesskab i den eksisterende bevaringsværdige del af Hammerum Skole. Derudover liberalt erhverv ud mod Hammerum Hovedgade.

 

Det har imidlertid vist sig, at der er et meget større potentiale for seniorbofælleskaber end først antaget. Køber ønsker derfor at fastholde hele bygningsmassen ved den tidligere Hammrum skole og ombygge denne til seniorbofællesskab. konkret betyder det, at de 13 rækkehuse i lokalplanens delområde II ikke opføres, men at skolebygningerne består med en udvendig bearbejdning.

 

Idet købers projekt var det eneste konditionsmæssige tilbud oprindeligt, kan det efterfølgende tillades, at projektet ændres, hvis det i øvrigt lever op til lokalplanens bestemmelser.

 

Overordnet set er det reviderede projekt i overensstemmelse med lokalplanen, og i overensstemmelse med lokalplanens §1 Formål og §3 Anvendelse.

I henhold til lokalplanen må delområde II anvendes til enten tæt/lav eller etagebebyggelse (boliger) samt offentlige formål, og delområde III må anvendes til liberalt erhverv og offentlige formål. Bevaringsværdig bebyggelse i delområde III kan desuden indrettes til boliger.  

 

Den skitserede vejadgang igennem det bevaringsværdige haveanlæg (med bevaringsværdige træer), vil kræve en dispensation til lokalplanen. Det skal i øvrigt bemærkes, at der skal etableres en nord/syd gående og øst/vestgående intern stiforbindelse i henhold til lokalplanen, som ikke umiddelbart fremgår af projektet.

Det vurderes i øvrigt, at der bør arbejdes med overgangen mellem tæt/lav boligerne i delområde I og den eksisterende bebyggelse (gymnastiksalen) i delområde II. Som det fremgår af planen på side 10 i det reviderede materiale, er der ikke meget plads mellem de to bebyggelser. 

 

Det anbefales derfor, at det ændrede projekt godkendes, således at administrationen bearbejder de i sagsfremstillingen nævnte punkter med  køber. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at det ny projekt fremsendt vedrørende den tidligere Hammerum Skole godkendes, således af administrationen bemyndiges til at bearbejde projektet med køber.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • 2020-06-01_7580_Hammerum Skole_Senior Bofællesskab