Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

177. Ansøgning fra VisitHerning om medfinansiering af projekt Kickstart efter Covid 19: Fokuseret indsats for mere robuste turismevirksomheder

Sagsnr.: 24.05.10-P20-2-20 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Ansøgning fra VisitHerning om medfinansiering af projekt Kickstart efter Covid 19: Fokuseret indsats for mere robuste turismevirksomheder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I partnerskab med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande søger VisitHerning om medfinansiering til at gennemføre et spydspidsinitiativ målrettet 15 kriseramte turismevirksomheder. Initiativet vil være en del af det landsdækkende initiativ ”Kickstart dansk turisme 2020”, som er støttet af Erhvervsstyrelsen.

 

Hvor projektet vedr. genstart af turismeerhvervet (foregående punkt) handler om at genstarte og udvikle hele destinationen, har dette initiativ udelukkende fokus på målrettet forretningsudvikling af den enkelte virksomhed.

 

Initiativet opstartes hurtigst muligt og gennemføres frem til den 30. juni 2021. Den samlede økonomi for initiativet er på 410.000 kr. Herning Kommune søges om medfinansiering på 70.000 kr. i 2020. 

Sagsfremstilling

”Kickstart dansk turisme 2020” er et landsdækkende initiativ, som via decentrale initiativer skal stimulere turismeforbruget hos danske turismevirksomheder – med fokus på adfærd, tryghed og nye gæstetyper i en covid-19 kontekst. Indsatserne skal medvirke til at fremme gæsternes forbrug og skabe/fastholde jobs indenfor turismeerhvervet over hele landet og dermed konkret understøtte de danske destinationers mulighed for at kickstarte den decentrale turisme.

 

Erhvervsstyrelsen har øremærket 15 mio. kr. til Kickstart-initiativet, som gennemføres i et samarbejde mellem Danske Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme og Wonderful Copenhagen.

 

I partnerskab med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande søger VisitHerning om medfinansiering til at gennemføre et decentralt spydspidsinitiativ målrettet kriseramte turismevirksomheder.

 

Hvor projektet vedr. genstart af turismeerhvervet (foregående punkt) handler om at genstarte og udvikle hele destinationen, har dette initiativ udelukkende fokus på målrettet forretningsudvikling af den enkelte virksomhed. Projekterne kan derfor gennemføres uafhængigt af hinanden.

 

Formålet med indsatsen er at skabe mere robuste turismevirksomheder, eks. hoteller, attraktioner, kulturinstitutioner, campingpladser, restauranter, kommercielle oplevelsestilbud osv. På grund af Corona-krisen står disse virksomheder overfor en udfordrende fremtid. Jo mere robuste virksomhederne er, jo bedre er de til at modstå forandringerne og skabe en god udviklingsproces generelt.

 

Indsatsen gennemføres som et spydspidsinitiativ, som tilbydes til ca. 10 turismevirksomheder i Herning Kommune og ca. 5 turismevirksomheder i Ikast-Brande Kommune. Initiativet gennemføres i et partnerskab mellem VisitHerning og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Det overordnede formål med indsatsen er:

  • At skabe robuste virksomheder - nyetablerede som erfarne - som kan imødegå fremtiens forandringer, så de udvikler sig og skaber flere arbejdspladser
  • At tilføre virksomhederne viden og kompetencer inden for generel virksomhedsudvikling med ekstra fokus på organisatorisk robusthed
  • At få udbygget virksomhedernes netværk, som giver adgang til ny viden/kompetencer/mulighed for forandring

 

Indsatsen gennemføres i fire faser:

  1. Screening - status 360 grader rundt om hver virksomhed

            Fokus på styrker og svagheder indenfor kunderelationer, virksomhedsdrift, organisation og forretningskoncept

  1. Netværk og udveksling af viden

Netværksgrupper dannes med afsæt i ensartede udfordringer/muligheder og konkurrencehensyn. Formålet er både erfaringsudveksling, gentænkning af forretningsmodeller som sikrer større robusthed, nye tiltag, serviceudvikling osv.

  1. Kompetenceudvikling

Sideløbende med netværksmøderne udvikles kompetenceforløb, som tager afsæt i præcis de behov, som screeningen har vist. Fokus vil dog være på "Forandring kræver robusthed" samt forretnings- og produktudvikling.

  1. Handlingsplan for fremadrettede aktiviteter

           Der udarbejdes en handlingsplan for hver enkelt virksomhed og der bliver fulgt op efter en aftalt periode.

   

Initiativet startes op hurtigst muligt og løber frem til 30. juni 2021.

Økonomi

Det samlede budget for initiativet er på 410.000 kr. som foreslås fordelt som vist i nedenstående skema.

 

Finansieringsbudget

 

Herning Kommune

70.000 kr.

Ikast-Brande Kommune

35.000 kr.

VisitHerning

50.000 kr.

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

50.000 kr.

Erhvervsstyrelsen (50%)

205.000 kr.

I alt

410.000 kr.

 

Erhvervsstyrelsen kan maksimalt søges om 50% medfinansiering af den samlede projektsum.

 

Herning Kommunes medfinansiering på 70.000 kr. foreslås finansieret af Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling, Projekter, diverse i 2020.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Herning Kommune medfinansierer Kickstart-initiativet med 70.000 kr. i 2020.

 

at udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling i 2020.

 

at Herning Kommunes medfinansiering betinges af, at den resterende medfinansiering fra VisitHerning, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Ikast-Brande Kommune og Erhvervsstyrelsen tilvejebringes som beskrevet i ovenstående skema.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Fokuseret indsats for mere robuste turismevirksomheder