Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

208. Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

Sagsnr.: 13.06.04-P19-13-06 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Køb af jord til vejformål - Rundkørsel Dr. Boulevard/Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af Mørupvejs forlængelse til Dr. Boulevard er der behov for at erhverve areal til vejprojektet.

 

Det anfales, at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure med henblik på, at erhverve de nødvendige arealer.

Sagsfremstilling

Som en del af erhvervsbyggemodningen syd for Mørupvej i Herning skal Mørupvej forlænges og tilsluttes Dr. Boulevard via en ny rundkørsel som vist på oversigtsplanen herunder.

 

 

For at realisere projektet er det nødvendigt, at erhverve følgende landbrugsarealer ved Dr. Boulevard således at rundkørslen kan etableres:

 

  • Matr. nr. 35b Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Keld Dickmann - ca.13 m2
  • Matr. nr. 35t Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Keld Dickmann - ca. 213 m2
  • Matr. nr. 31l Snejbjerg by, Snejbjerg. Ejer: Bjarne Rohde - ca. 900 m2

 

Arealernes nærmere placering er vist på vedlagte bilag.

 

Forvaltning anmoder om bemyndigelse til, efter Vejlovens kapitel 10, at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovennævnte matrikler.

 

Det skal bemærkes, at de berørte grundejere har tilkendegivet at være positivt indstillet på at afstå arealerne.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at indlede ekspropriationsprocedure vedrørende ovenstående matrikler.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Arealerhvervelse