Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

199. Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Sønderager i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Sønderager i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 3. marts 2020 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning og Tillæg nr. 94 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 12. marts 2020, til og med den 9. april 2020, og der er kommet fire indsigelser til planforslagene. Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke medfører ændring i lokalplanforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet tog ved budgetforhandlingerne for 2019 beslutning om at bygge en ny talentskole ved Holing, og at arealerne ved Sønderager Skole skulle omdannes og sælges som boliggrunde til åben-lav bebyggelse. Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 6,4 ha og er ejet af Herning Kommune.

 

Lokalplanen er inddelt i to delområder.

 

Delområde I: må kun anvendes til åben-lav bebyggelse, veje, stier, parkering og grønne arealer.

Delområde II: må kun anvendes til åben-lav bebyggelse.

For begge delområder må bebyggelsen opføres i op til to etager.

 

Området skal vejbetjenes fra Sønderagervej, dog skal delområde II vejbetjenes fra Tjaikofskisvej.

Lokalplanforslaget skal sikre, at beplantningsbælterne mod øst og vest bevares som omkransende beplantning. Her er det træerne der skal bevares, underbeplantningen kan udskiftes og med tiden skal beplantningen fremstå som en række solitære træer. Ligeledes skal der plantes bøgehæk på egen grund på de grunde der vender ud mod lokalplanområdets afgrænsning, henholdsvis mod nord, øst og vest.

 

Offentlig høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 12. marts 2020 til 9. april 2020, og der er i denne periode indkommet 4 indsigelser til planforslaget.

 

Indsigelserne omfatter følgende:

 

1.og 2.  Grundejere på Tjaikofskisvej. Indsigelserne er samstemmende og vedrører bekymring om en mulig forøget trafikmæssig belastning af Sønderagervej, som bliver adgangsvejen til lokalplanområdet. Der ønskes ikke, at der gives mulighed for parkeringsområde i lokalplanområdets sydvestlige hjørne, til benyttelse af kolonihaveområdet, der er beliggende vest for lokalplanområdet. Det begrundes med, at der for nuværende er ulovlig parkering af lastbiler i området. Der er ligeledes indsigelse mod bebyggelsens omfang og placering, i forhold til bebyggelseshøjde og placering af garage/carport for delområde II. Der ønskes en ligelig behandling af bebyggelsen på begge sider af Tjaikofskisvej, således at bebyggelseshøjden for delområdet sænkes til at være i én etage og samme højde som den nuværende bebyggelse på vejen, samt placering af carport/garage.

 

3.  Ejer af ejendommen nord for lokalplanområdet, hvilken udgør delområde III i lokalplan nr. 13.B19.1 for Boligområde ved Brændgårdvej i Herning. Indsiger sammenligner bestemmelser i lokalplan 13.B19.1 med bestemmelser i nærværende lokalplanforslag og bemærker, at der er tale om to helt ens situationer, men ikke reel ligestilling i forhold til den tilladte udnyttelse af grundene, alt efter om det er et kommunalt ejet eller et privat ejet areal. Indsiger ønsker samme muligheder for udnyttelse af arealerne til boligbyggeri indenfor delområde III i lokalplan nr. 13.B19.1 som i forslag til lokalplan nr. 13.B7.1.

             

4. Grundejer på Emil Reesens Vej. Indsiger bemærker at det planlagte byggeri er lagt helt op ad det eksisterende grønne bælte mod øst, og derved giver mindre luft og karakteristika. Indsiger bemærker at kompaktheden i det planlagte byggeri, fratager områdets nuværende beboere deres adgang til de rekreative grønne områder. Det bemærkes at Sønderagerstien indsnævres ved de sidste fem huse på Emil Reesens Vej, mod Holing hvor den, efter indsigers opfattelse, i stedet burde åbne op mod nord.

 

I det vedhæftede indsigelsesnotat er der en nærmere redegørelse for de indkomne indsigelser.

 

Ad 1. og 2.: Det er forvaltningens vurdering, at der ikke vil ske en øget trafikmæssig belastning af Sønderagervej, da et boligområde ikke genererer en trafikmængde som er markant anderledes end den, den tidligere skole gav anledning til.

Antallet af ulovligt parkerede biler vil næppe være anderledes end da der var skole i området. Til indsigelsen vedrørende boligbebyggelsens omfang og højde samt placering af carport/garage indenfor delområde II, set i forhold til at den eksisterende bebyggelse, bemærkes, at bebyggelse syd for lokalplanområdet er planlagt ud fra en Byplanvedtægt fra 1966. Situationerne er derfor ret forskellig, bl.a. fordi byggeriernes udfromning, arkitektur og behovene har ændret sig over årene, således at det ikke længere er relevant med lidentiske planmæssig bestemmelser på begge sider af Tjaikofskisvej.

Forvaltningen vurderer dermed, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen. 

 

Ad 3.: Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om to helt forskellige lokalplanområder, som er planlagt med nogle års mellemrum, som derfor afspejler forskellige tiders forskellige ønsker og behov for udstykningens- og byggeriernes udformning.

Nærværende lokalplanforslag henvender sig mod syd, til det eksisterende boligområde, ”Komponistkvarteret”, og skaber i forhold hertil en sammenhæng, i form af åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet mod nord, er planmæssigt disponeret efter at skabe en varieret og tættere bebyggelse, hvor der gives mulighed for både at opføre boliger som åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Der er derfor ikke saglige eller ligeretsmæssige argumenter for en identisk behandling byggemulighederne da forskellene i de byggeretsgivende bestemmelser er begrundet i planlægningsmæssige hensyn.

Dermed vurderes det at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Ad 4.: Det er forvaltningens vurdering, at der i lokalplanforslaget er sikret fastholdelse af det eksisterende grønne bælte, ved bestemmelser om bevaring af dette, samt etablering af bøgehække ud mod lokalplanområdets afgrænsning mod nord, øst og vest. Der er ikke ændret på de eksisterende forhold vedrørende Sønderagerstiens bredde og sammenhængen til øvrige stiforbindelser der fører til de grønne rekreative områder, nordvest for lokalplanområdet.

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 13.B7.1 for Boligområde ved Sønderager i Herning endelig vedtages uden ændringer. 
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Indsigelsesnotat-Boligområde ved Sønderager i Herning
  • Lokalplan 13.B7.1