Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

197. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-20 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Vestparken i Feldborg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 16. december 2019, pkt. 183, godkendt, at der igangsættes ny planlægning for detailhandel ved Vestparken og Langgade i Feldborg.

 

I den forbindelse udarbejdes forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg samt kommuneplantillæg nr. 108 for samme område. Planerne har til formål at sikre lokalplanområdets anvendelse til centerområde, herunder dagligvarebutik med vaskehal og tankstander, opholdsareal samt areal til trafikafvikling.

 

Derudover har lokalplanen til formål at sikre grønne friarealer, bevare den eksisterende beplantning, samt skabe en harmonisk overgang i forhold til omgivelserne. Lokalplanen har endvidere til formål at overføre en del i planområdet der er i landzone, til byzone.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg foreløbig vedtages.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3900 m2 og er beliggende centralt i Feldborg. Mod syd afgrænses det af Vestparken og mod øst af Langgade. Mod nord og vest afgrænses lokalplanområdet af landbrugslodder. Mod nordøst, syd og øst er lokalplanområdet omkranset af boligbebyggelse. Da en del af lokalplanområdet ligger i landzone, skal den med lokalplanen overføres til byzone.

 

Lokalplanområdets afgrænsning og placering ved Vestparken / Langgade i Feldborg samt kortlægning af byzone

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om at opføre en dagligvarebutik på cirka 550 m2 med et tilhørende opholdsareal ved Vestparken i Feldborg. Derudover er der et ønske om mulighed for at kunne udvide butikken til 800 m2, samt på tidspunkt at etablere en vaskehal og en tankstander inden for området.

 

Lokalplanområdet disponeres med tre delområder som følgende:

- Delområde I - dagligvarebutik og tilhørende parkering samt opholdsareal;

- Delområde II - tankstander og vaskehal;

- Delområde III - areal til trafikafvikling.

 

Lokalplanområdets opdeling i delområder I, II og III, byggefelt til dagligvarebutik samt opholdsareal

 

Delområde I disponeres med et byggefelt langs Vestparken i den østlige del af lokalplanområdet, hvor der kan etableres en dagligvarebutik på maksimum 800 m2. Parkeringen foreslås etableret parallelt med butikkens langside. Mod øst, langs butikkens bredde, foreslås etableret opholdsareal til gavn for butikkens gæster samt byens borgere. Opholdsarealet foreslås etableret i sammenhæng med de nære elementer inden for delområde III, såsom eksisterende busstoppested, busholdeplads, beplantning, o.l., så de sammen kan skabe et holistisk rum og et rart sted at være i.

 

Vaskehal og tankstander foreslås etableret inden for delområde II, hvor der samlet må bygges maksimum 200 m2. For at reducere risikoen for støj- og lugtgener friholder delområde II en afstand på minimum 20 meter fra nærmeste boliger.

 

Arealet inden for delområde III er blevet inddraget i lokalplanafgrænsningen med henblik på at sikre en god trafikafvikling i området, samt skabe sammenhæng mellem eksisterende busholdeplads og fremtidig opholdsareal ved butikken. Derudover må der inden for delområde III etableres busholdeplads/busskur samt parkeringspladser og cykelparkering, så der er afsætning/hentningsmulighed tæt på bussen.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 03.E4.1 for centerområde ved Vestparken i Feldborg foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag 03.E4.1 centerområde ved Vestparken i Feldborg