Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

195. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Byplanudvalget behandlede på mødet den 16. september 2019, sag om igangsætning af ny planlægning for et centerområde og boligområde som en del af en samlet plan for udvikling af Lundgårdcenterets arealer.

 

Hermed sendes forslag til lokalplan nr. 41.B20.1 til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet der omfatter et areal på ca. 9.500 m2, er beliggende i den sydlige del af Tjørring som en del af et større erhvervs- og boligområde med bilforhandler, dagligvarebutikker og kontorbygninger. Der er stiforbindelser til et større rekreativt grønt område ved og omkring Fuglsang sø.

 

 

Lokalplankort med Lokalplanområdets afgrænsning

 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af boligbebyggelse som tæt-lav, rækkehuse med lodret lejlighedsskel (Townhouses), eller etagebebyggelse i op til 3 etager.

Bebyggelsen kan opføres med en maksimal højde på 14 meter, og bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er fastsat til 60.

Bebyggelsen skal opføres indenfor fastsatte byggefelter.

 

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Knuthenborgvej. For at undgå gennemkørsel i lokalplanområdet, lukkes vejforbindelsen fra nord, via Gavnøvej, og der skal etableres stiforbindelse af hensyn til de bløde trafikanters adgang til centerområdet og dagligvarebutikkerne mod nordvest.

Indenfor lokalplanområdet disponeres stiforløbene således, at der er taget højde for adgang til de øvrige stisystemer der fører til skole og rekreative områder. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 41.B20.1 for Boligområde ved Gavnøvej i Tjørring foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag 41.B20.1