Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

194. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-19 Sagsbehandler: Annette Niemann  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. boligområde ved Gavnøvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ledsager forslag til lokalplan nr. 41.B20.1 for Boligområde ved Gavnøvej i Tjørring.

Planforslagene er en del af ny planlægning for et centerområde og boligområde som del af en samlet plan, for udvikling af Lundgårdcenterets arealer.

 

Forslag til tillæg nr. 103 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse

Sagsfremstilling

Området er i Herning Kommuneplan 2017-2028 omfattet af Kommuneplanramme 41.C2 Centerområde ved Holstebrovej. Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til områdets anvendelse, ledsages den af tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

 

Tillægget har til formål, at en del af rammeområde 41.C2 udgår og at rammens areal overflyttes til kommuneplanramme 41.B20 Boligområde ved Gavnøvej.

 

 

Fremtidig kommuneplanramme

 

Med kommuneplantillæg nr.103 foreslås følgende anvendelse for området:

Området skal anvendes til boliger i form af tæt-lav, rækkehuse med lodret lejlighedsskel, som townhouses, eller som etageboligbebyggelse.

 

Bebyggelsesforhold:

·       Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 60

·       Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager.

·       Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 14 m.

 

Infrastruktur:

Parkeringspladser: Mindst 1 p-plads pr. bolig

 

Miljøforhold:

Der skal i området kunne etableres affaldsstationer, hvor de enkelte husstande kan aflevere det sorterede affald.

 

Opholdsarealer:

Mindst 50% af boligetagearealet.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at  tillæg nr. 103 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg 103