Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

193. Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 16. december 2019 at igangsætte ny planlægning for center- og erhvervsområdet ved Dæmningen i Herning.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 er udarbejdet for at give mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.200 m2 til 1.500 m2.

 

Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter en eksisterende dagligvarebutik, et selvbetjent tankanlæg med tilhørende vaskehal, en nyopført dyrlægeklinik og en enkelt tilbageværende byggegrund.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik, og for at sikre en bedre udnyttelse af den tilbageværende byggemulighed i området.

 

Lokalplanen ledsages af Tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Området

Lokalplanområdet er en del af detailhandelscenteret i bydelscenter Herning SV. Området afgrænses mod nordvest af Dæmningen, mod sydøst af Herning-Skjern jernbanen, mod nordøst af en eksisterende dagligvarebutik (den anden del af detailhandelscenteret) og mod sydvest af et planlagt boligområde med etageboliger. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,86 ha.

 

Luftfoto

 

Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget udlægger arealet til centerformål og præciserer, at der ikke må etableres nogen form for boliger indenfor lokalplanområdet.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udvide den eksisterende dagligvarebutik fra 1.200 m2 til 1.500 m2.

 

Lokalplanforslaget giver samtidig mulighed for, at der kan opføres bebyggelse til liberalt erhverv i op til 5 etager og 20 meters højde (mod 3 etager og 12 meter på resten af arealet) på den tilbageværende byggegrund i områdets sydvestlige hjørne. Formålet med at hæve etageantallet og bebyggelseshøjden her, er at kunne udnytte byggeretten bedre og indpasse bebyggelsen i det planlagte bymiljø med etageboligbebyggelse i 6 etagers højde på naboejendommen mod sydvest.

 

Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om udlæg af veje, stier, parkeringsarealer og beplantning, som skal sikre mere funktionelle trafikale forhold i området, og skabe en sammenhængende, overskuelig struktur i området, som fremstår meget fragmenteret i dag.

 

Bestemmelserne om beplantning skal endvidere være med til at skabe et mere imødekommende indtryk af området, som er adgangsvej til den planlagte etageboligbebyggelse.

 

Kortbilag 2. Lokalplankort

 


 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag 14.C3.3