Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

192. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 106 for centerområde ved Dæmningen i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 106 for centerområde ved Dæmningen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på møde den 16. december 2019 at igangsætte ny planlægning for center- og erhvervsområdet ved Dæmningen i Herning. For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning, er der udarbejdet et tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 106 Centerområde ved Dæmningen i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.C3.3 for centerområde ved Dæmningen i Herning stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår butiksstørrelse til detailhandel med dagligvarer, etageantal og bygningshøjde.

 

Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag1).

 

Redegørelse for ændringer 

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 106 sammenlægger rammeområde 14.C3, rammeområde 14.E20 og en mindre del af rammeområde 14.C2.

 

Bestemmelserne for butiksstørrelse til detailhandel med dagligvarehandel ændres fra nuværende 1.200 m² til fremtidige 1.500 m², og hoteldrift og boliger fjernes som anvendelsesmuligheder.

 

De nuværende bestemmelser, om at bebyggelse kan opføres i op til 3 etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter, ændres, så der fremover kan planlægges for enkelte punkthuse til liberalt erhverv i op til 5 etager og maksimalt 20 meters højde.

 

Samtidig udgår rammeområde 14.E20 og bestemmelserne om, at der kan etableres detailhandel med særligt pladskrævende varer. 

  

Formålet med ændringerne

Formålet med ændringerne er at give mulighed for en mindre udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik i rammeområde 14.C3 og få opdateret områdeafgrænsningerne og anvendelsesbestemmelserne, så de passer til de faktiske forhold i området.

 

Den fremtidige mulighed for enkelte punkthuse til liberalt erhverv i op til 5 etager og 20 meters højde, har til formål at opnå en bedre udnyttelse af den tilbageværende byggemulighed i området og en bedre indpasning i det planlagte bymiljø med etageboliger i op til 6 etager på naboejendommen. 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 106 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 106