Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

190. Foreløbig vedtagelse af kommunetillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-19 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af kommunetillæg nr. 93 for Herningsholmskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

  x

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 93 er udarbejdet for, at forslag til lokalplan 12.OF9.1 for Herningsholmskolen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Kommuneplantillægget har følgende ændringer for rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen

  • Bygningshøjden øges fra 2 til 4 etager samt fra 8,5 m til 16 m
  • Der kan etableres vejadgang fra både Sjællandsgade, Holbækvej og Kalundborgvej
  • Der skal minimum etableres 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal
  • Muligheden for at opføre en pedelbolig fjernes

 

Desuden overføres boligen på Sjællandsgade 82 fra det offentlige område 12.OF9 til boligområde 12.B21.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 12.OF9.1 for Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til etageantal, bebyggelsehøjde og vejadgang, er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget omfatter rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen og rammeområde 12.B21 for boligområde ved Sjællandsgade / Holbækvej

 

Kommuneplanramme 12.OF9 muliggør, at området fortsat kan anvendes til offentlige formål som skole, institutioner samt fritids- og idrætsfaciliteter. Det maksimale etageantal ændres fra 2 etager til 4 etager, og den maksimale bebyggelseshøjde ændres fra 8,5 m til 16 m. Bebyggelsens fjerde etage må kun anvendes til tagterrasse herunder boldbane, legeareal og lignende. Det vurderes, at højere byggeri i op til 4 etager vil kunne indpasses i den eksisterende bymæssige kontekst uden væsentlige påvirkninger af den omkringliggende bebyggelse og omgivelserne i øvrigt. Bebyggelsesprocenten fastholdes på 40%, så der bliver ikke mulighed for mere byggeri end med den nuværende kommuneplanramme.

 

Vejadgang til og fra området kan ske via eksisterende adgange fra Holbækvej og Kalundborgvej samt Sjællandsgade. Det vil give bedre adgangsforhold til området og en mindre trafikbelastning af boligområdet syd for skolen.

 

I den nuværende kommuneplanramme er der ikke stillet krav om et minimum antal parkeringspladser. Det tilføjes derfor til kommuneplanrammen, at der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Det er halvt så mange parkeringspladser som normalt ved offentligt byggeri, men ud fra den eksisterende parkeringssitaution vurderes det at kunne dække behovet for parkering ved en større midtbyskole.

 

I rammeområde 12.OF9 er der mulighed for at bygge en pedelbolig. Den oprindelige pedelbolig er nedrevet, og der er ikke i forbindelse med nyt byggeri til skolen behov for at opføre en pedelbolig. Mulighed for etablering af en pedelbolig fjernes derfor i rammebestemmelserne for området.

 

Afgrænsningen mellem rammeområde 12.B21 til boligområde ved Sjællandsgade / Holbækvej og rammeområde 12.OF9 for offentligt område ved Herningsholmskolen flyttes, så den eksisterende bolig på matr. 1xx Herningsholm, Herning Jorder (Sjællandsgade 82) kommer til at ligge inden for boligområdet, i stedet for i det offentlige område. Desuden tilføjes det til rammerne for boligområde 12.B21, at matr. nr. 1xx kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse med de sædvanlige rammer for højde, bebyggelsesprocent, parkering og friareal. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 93 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Kommuneplantillæg 93 for Herningsholmskolen