Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

189. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-19 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.B5.1 for boligområde nord for Østergade i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. september 2019, at der kan udarbejdes lokalplan for en udstykning til åben-lav boligbebyggelse ved Østergade i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 81.B5.1 for et boligområde nord for Østergade i Vildbjerg foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Vildbjerg nord for hovedindfaldsvejen Østergade. Området er ca. 2,6 ha og giver mulighed for 11 grunde til åben-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanområdet er inddelt i to delområder. Delområde I giver mulighed for etablering af åben-lav boligbebyggelse. Delområde II omfatter en eksisterende ejendom, hvor boligerne i delområde I udstykkes fra. Delområde II kan ikke udstykkes.

 

Lokalplankort

 

Bebyggelse kan opføres i op til to etager og med en bebyggelsesprocent på 30. Bygningshøjden er maksimum 8,5 meter.

 

Der er inden for lokalplanområdets delområde I, udlagt areal til regnvandsbassin for området.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Østergade via eksisterende vejadgang.

 

Der er flere bevaringsværdige diger inden for lokalplanområdet. Digerne er indarbejdet i lokalplanen som grønne elementer, og mod nord udgør et dige afgrænsningen mod det åbne land.

 

Lokalplan 81.B5.1 ledsages af kommuneplantillæg nr. 104 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Vejnavn:

Det anbefales, at lokalplanområdet får et nyt gadenavn. Gården, som området udstykkes fra, har ikke et navn. På nordsiden af Østergade ligger en række boligområder, som alle har adgang fra Østergade. De hedder Rugvænget, Hvedevænget og Havrevænget. Det foreslås at gaden kan hedde Bygvænget (findes også i Herning), Majsvænget eller Boghvedevænget. Et anden vejnavn kunne være Østerbyvænget, som knytter sig til Østergade og Østervang tæt på.  

 


 

Beslutningen om vejnavn afventer endelig vedtagelse af lokalplanen. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 81.B5.1 for Boligområde nord for Østergade i Vildbjerg foreløbigt vedtages
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag 81.B5.1