Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

182. Etablering af MTB spor og frigivelse af anlægsbevilling i 2020

Sagsnr.: 18.20.00-A08-1-20 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Etablering af MTB spor og frigivelse af anlægsbevilling i 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Skærbæk, Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Ideoplægget til det videre arbejde med etablering af MTB spor i Herning kommune præsenteres til udvalgets godkendelse.

 

Der anmodes om frigivelse af 1 mio. kr. i 2020 til de første etaper af projektet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2019-2022 og 2020-2023 er der afsat samlet 3 mio. kr. fordelt over årene 2020-2022 til etablering af nye mountainbikespor i og omkring Herning samt videreudvikling af MTB spor i andre dele af kommunen.

Formålet er at gøre det nemmere for nye ryttere og motionister i alle aldre at komme i gang med at cykle mountainbike, samt at gøre det mere attraktivt og udfordrende for de personer, der allerede benytter MTB som motionsredskab. På den måde er ønsket at skabe attraktive MTB spor på flere niveauer.

 

Administrationen har i samarbejde med forskellige interessenter som NGO, MTB ryttere, foreninger og kommende sporlaug (frivillige der skal være med til at etablere og vedligeholde MTB sporene) og Herning Cykler udarbejdet forslag til 6 projekter. Projekterne er på meget forskellige stadier, og der ønskes nu en politisk tilkendegivelse af, om projekterne peger i den rigtige retning, inden andre instanser og interessenter i øvrigt præsenteres for forslagene, som er:

1)      MTB/cykel rute rundt om Herning by med elementer af MTB spor.

2)      Nyt MTB spor ved Løvbakkerne i området nord for Gullestrup

3)      Nyt MTB spor ved Feldborg/Haderup

4)      MTB ”kravlegård” ved Lind eller Løvbakke sporet

5)      Forbedring af MTB spor ved Sinding

6)      Forbedring af MTB spor ved Lind

 

1) Rundt om Herning

Der er i vid udstrækning allerede en sti rundt om Herning, som det er muligt at køre på cykel. Med skiltning og små forbedringer undervejs, blandt andet sikkerhedsmæssige foranstaltninger, er det tanken, at stien rundt om Herning bliver et hovedelement i MTB-planen. Meningen er, at når man er på stien, så skiltes der til enkeltstående single track-spor (smalle stier i kuperet terræn, som er egnet til mountainbike-kørsel), hvor nogle er etableret og andre er på vej. I planlægningen af ruten vægtes trafiksikkerhed højt.

 

En forudsætning for, at ruten kan gennemføres er, at der kan indgås lodsejeraftaler idet Herning Kommune ikke ejer alle de arealer der sættes i spil.

 

Forslag til ruten er vedlagt som bilag.

 

2) Løvbakkesporet
I samarbejde med det kommende spor-laug for Løvbakkesporet er der allerede tegnet på en mulig rute. Sporet kommer til at ligge på den østlige side af Trælundvej – lige nord for Gullestrup ud til motortrafikvejen. Dette område bruges ikke af andre og ligger langt fra dyrehaven i Løvbakkerne. Der er en lille hundeskov, men den vil ikke blive berørt af det nye spor. Planen er at sporet laves som et langt spor, men delt i 3 sektioner med hver deres sværhedsgrad. Så kan brugerne vælge at køre enten alle 3 sektioner, 2 sektioner eller 1 sektion. Herning Kommune er lodsejer på det pågældende areal.

 

3) Feldborg/Haderup sporet
Der er indledt dialog med lokale mountain-bikere i Feldborg/Haderup-området, og netop nu pågår der dialog om mulighederne for at etablere et spor i den del af kommunen. Det vurderes, at der er mange egnede områder til et single-track, og der er også stor lokal opbakning til projektet.

 

4) MTB kravlegård/teknik-bane
Mange steder i landet har man haft succes med at etablere en MTB-kravlegård/teknik-bane. Formålet er både, at nye mountainbike-ryttere kan afprøve teknik og få en fornemmelse af hvad det vil sige, at køre mountainbike i trygge omgivelser, men også at mere øvede ryttere kan forfine og øve ny teknik. Samtidig vil en sådan bane kunne understøtte, at der kan etableres egentlig træning i at køre mountainbike. Det foreslås, at etableringen af sporet sker i nærheden af et etableret spor, enten ved det eksisterende Lind-spor eller det kommende Løvbakke-spor.

 

5 og 6) Forbedring af eksisterende spor
De to eksisterende spor i Lind og Sinding er begge velfungerende, men dialog med de frivillige omkring sporene afslører, at man med en økonomisk håndsrækning vil kunne forbedre og udvikle sporene endnu mere. Det vil betyde, at der kan tilbydes et stort og flot udvalg af MTB spor i Herning Kommune, således at alle MTB rytterne kan finde afvekslende udfordringer på alle niveauer. Der er desuden et MTB spor ved Haunstrup Brunkulsleje, som er etableret i statskovsareal på naturstyrelsens område.

 

Vedligehold

Generelt for alle projekter gælder det, at der i årene frem vil være behov for vedligeholdelse af sporene, hvis de skal forblive attraktive for brugerne. Derfor er det fordelagtigt at etablere sporene så vedligeholdelsesfri som muligt. Der er stor forskel på hvordan spor kan bygges og hvilke materialer der benyttes. Så for at få det optimale ud af sporene – både lige efter etableringen og i fremtiden, vil der blive benyttet følgende fremgangsmåde:

 

  • Der etableres spor-laug eller samarbejde med eksisterende klubber. Det vigtige er, at sikre forankring hos lokale ildsjæle, som det er tilfældet ved de to spor i Lind og Sinding. Ved Løvbakke sporet og ved Haderup er der allerede etableret kontakt til kommende spor-laug, som har udvist meget stor interesse i projekterne.
  • Udvalgte personer fra spor-laug eller foreninger tilbydes et IMPAC kursus i sporbygning
  • Der etableres samarbejde med en professionel sporbygger, som skal hjælpe med at kvalificere designet af sporene.
  • Der sikres vidensdeling mellem nye og eksisterende spor-laug og foreninger

 

MTB stien omkring Herning vil ikke have tilknyttet et spor-laug, hvilket betyder at Herning Kommune skal foretage driften og vedligeholdelsen af denne strækning.

 

Fælles for alle single track-strækninger er, at der søges samarbejde med On Trail, som er den officielle danske guide over mountainbikespor udarbejdet af DGI og DCU. Via samarbejdet promoveres sporene for allerede interesserede, og skiltningen på sporene lever op til de kendte standarder for skiltning på mountainbikespor.

 

Samarbejde med Bevæg Dig For Livet

Ud over selv mountainbikesporet rundt om Herning, så er der i arbejdet med tilrettelæggelsen tænkt en del tanker om, hvordan sporet kan blive en gevinst for flere. Som tidligere nævnt, så findes der i vid udstrækning allerede en uskiltet rute rundt om Herning. Langt hovedparten af ruten kan også køres på en almindelig cykel, og det er tanken, at man i Bevæg Dig For Livet regi kan opmærke evt. alternative ruter, for at sikre en hel sammenhængene cykelrute rundt om Herning, som kan bruges af alle.

 

Samtidig arbejdes der i Bevæg Dig For Livet regi i at tilrettelægge en række bevægelseszoner langs ruten rundt om Herning, så der bliver en række nedslag på turen rundt om byen, hvor man kan dyrke forskellige former for bevægelse. Det Blå Rum ved Fuglsang Sø bliver et naturligt element på turen, ligesom der også allerede nu er oplagte muligheder omkring Terminalen og flere andre steder på ruten. Økonomien til disse elementer er ikke en del af økonomien i denne sag.

 

Økonomi

Der er samlet afsat 3 millioner til projektet. Rådighedsbeløbet er placeret med 1 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022 på Serviceområde 11, Idræt og fritid, stednr. 031099 07.

 

Detaljerne på de enkelte projekter er af naturlige årsager ikke på plads endnu. Derfor kan et nøjagtigt budget ikke fremlægges på nuværende tidspunkt. Administrationen foreslår, at der bevilges følgende rammebevilling til de enkelte projekter, hvor der efterfølgende kan justeres mellem projekterne indenfor den overordnede ramme på 3 millioner kr.

 

 

I 2020 er det planen at starte op med etablering af sporet i Løvbakkerne og opstart på enten kravlegård eller MTB-spor rundt om Herning. Desuden lægges der op til, at forvaltningen går i yderligere dialog med folkene omkring sporene i Lind og Sinding med henblik på at kvalificere og beskrive ønskerne til udvidelsen af sporene yderligere. Projektforslagene behandles af Kultur- og Fritidsudvalget inden arbejdet igangsættes. Der anmodes derfor om frigivelse af 1 mio. kr. i 2020 til dette formål.

 

Det foreslås også, at driften på de nye spor i de første tre år afholdes inden for anlægsrammen. Det anslås, at der skal afsættes 10.000 kr. om året til drift af de fem spor i Lind, Sinding, Løvbakkerne og Haderup/Feldborg og ca. samme beløb til drift en af kravlegård/teknik-bane. Ruten rundt om Herning skal vedligeholdes af professionelle, hvorfor dette anslås at koste 50.000 kr. om året. Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. om året til drift af MTB spor finansieret fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål fra 2023 og frem.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at idéoplægget og den tilhørende økonomi godkendes,
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,
at anlægsudgiften på 1 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2020 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031099 07,
at der fra 2023 og frem afsættes 100.000 kr. årligt til drift af MTB spor på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål,
at udgiften på 100.000 kr. årligt finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål fra 2023 og frem.

 

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ikke finder sagen ordentligt belyst og ønsker Momhøje indtænkt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Kort Herning MTB sti