Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

176. Ansøgning fra VisitHerning om medfinansiering af projekt vedr. bæredygtig genstart af turismeerhvervet

Sagsnr.: 24.05.10-P20-1-20 Sagsbehandler: Mette Damkær  

Ansøgning fra VisitHerning om medfinansiering af projekt vedr. bæredygtig genstart af turismeerhvervet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Kristina Gaardsted

Sagsresume

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbnede op for ansøgning af puljemidler til turismeudvikling den 16. april med ansøgningsfrist den 15. maj.

 

VisitHerning har i samarbejde med MCH Messecenter Herning, Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune udarbejdet en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med det formål hurtigt at igangsætte aktiviteter, som kan støtte op om en genstart af områdets turisterhverv.

 

I ansøgningen er der fokus på at bidrage til en genstart af erhvervet ved at produktudvikle og fremtidssikre styrkepositionen indenfor erhvervs- og eventturisme samt udvikle nye forretningsområder og lokale stedbundne oplevelser ud fra et bæredygtigt perspektiv.

 

Projektet vil løbe i perioden 2020-2022 med opstart hurtigst muligt og en samlet projektøkonomi på 2,5 mio. kr., hvor Herning Kommunes andel er på 450.000 kr. fordelt over tre år. Erhvervsfremmestyrelsen søges om medfinansiering på 1,25 mio. kr.

 

Sagsfremstilling

Midt i april åbnede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for ansøgninger til en pulje på 25 mio. kr., der skal bidrage til at styrke danske turistdestinationer og gøre dem til attraktive destinationer for danske og udenlandske turister. Turismeerhvervet er hårdt ramt af konsekvenserne af COVID-19-pandemien, rigtig mange virksomheder har tabt omsætning, og det er usikkert, hvornår turisterne igen for alvor får lyst til at rejse. Formålet med puljen er at hjælpe erhvervet på fode igen og bidrage til, at de danske turistdestinationer står stærkt i den internationale konkurrence. Ud over puljen på 25 mio. kr. har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse øremærket midler til to nationale turismeinitiativer: et initiativ vedr. markedsføring og et initiativ med fokus på at kickstarte dansk turisme.

 

Ansøgningsfrist og behandlingstid er meget kort. Ansøgningsfristen var den 15. maj og der forventes svar fra Erhvervsstyrelsen i slutningen af juni.

 

VisitHerning har udarbejdet en projektansøgning i samarbejde med Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og MCH. Det er VisitHerning, som kan ansøge om midlerne hos Erhvervsfremmebestyrelsen.

 

Projektet har fået overskriften ”Projekt Genstart – Bæredygtig genstart af DK’s destination for møder mellem mennesker”. Formålet er at bidrage til en genstart af erhvervet ved at produktudvikle og fremtidssikre styrkepositionen indenfor erhvervs- og eventturisme samt produktudvikle nye bæredygtige forretningsområder og lokale stedbundne oplevelser. Ambitionen er at medvirke til at sikre både økonomisk, miljømæssig og sociokulturel bæredygtig forretningsudvikling af turismeerhvervet.

 

Projektet består af to indsatser:

·       Fremtidens kombinerede fysiske og digitale mødeformater

·       Bæredygtig udvikling af destination og stedbundne oplevelser

 

Fremtidens kombinerede fysiske og digitale mødeformater

Det er formålet med indsatsen at imødekomme efterspørgslen på nye mødeformater for business to business, så den midtjyske styrkeposition indenfor erhvervs- og eventturisme fastholdes gennem den nuværende krise i erhvervet og i de kommende år. Bæredygtighed tænkes ind som en del af udviklingsprocessen.

Eksempler på aktiviteter:

 

Udvikling og gennemførsel af behovsanalyse

 • Analyse af corona-betingede adfærdsændringer og behov omkring B2B møder, herunder afdækning af motiver bag behov for at mødes online og fysisk – og i kombination.
 • Test af forskellige løsningsmodeller og ideer.

 

Udvikling af prospekt og implementeringsplan

 • Udvikling og visualisering af fremtidens fysiske og virtuelle mødeformater og en mulig sammenkobling heraf med særligt fokus på bæredygtige løsninger.
 • Plan for implementering. Afklaring af forudsætninger, tidsplan og mulige samarbejdspartnere.

 

Bæredygtig udvikling af destinationen og stedbundne oplevelser

Med udgangspunkt i et fælles nyt afsæt funderet i FN’s 17 Verdensmål er formålet med indsatsen at udvikle services og produkter, som understøtter en bæredygtig udvikling af destinationen og dens oplevelser. Når nye metoder og redskaber udvikles, skal vi sikre, at det sker på en måde, som er bæredygtig. Der skal tages hensyn til både behovet for grøn omstilling, sæsonforlængelse og geografisk spredning, men også den økonomiske bæredygtighed, så vi udvikler oplevelser, som også er attraktive på længere sigt og som tilføjer nye oplevelsesdimensioner, bl.a. ved hjælp af teknologi. Destinationen og dens oplevelser skal gøres tilgængelige for alle, på alle tider, uanset geografi og sæson.

Eksempler på aktiviteter:

 

Nye bæredygtige forretningsmodeller og forretningsområder, herunder sæsonudvidelse og styrket adgang til oplevelser under åben himmel

 • Konceptualisering af en ny digital oplevelsesplatform, som skal gøre ”kolde skulpturer til levende historier”. Herunder indkøb og udvikling af softwareløsninger.
 • Produktion af fortællinger, tekster, musik samt film- og billedmateriale i samarbejde med lokale kulturaktører m.fl.
 • Udvikling af nye services med bæredygtig profil fx målrettet erhvervsgæster hos virksomheder.
 • Bæredygtig produktudvikling af eksisterende oplevelser under åben himmel i samarbejde med destinationens attraktioner og aktører. Eksempelvis Skovsnogen Deep forest art land - værdiskapelse i naturen og Udenfor og indenfor - kunstoplevelser i Birk samt lokal (turist)guideuddannelse.

 

Gør verdensmålene til virkelighed – udvikling af fælles udvikling- og ambitionsplan for shopping, byliv og turisme

 • Fælles udviklings- og ambitionsplan for arbejdet med FN’s 17 Verdensmål på destinationen.
 • Analyse af nye bæredygtige forretningsmuligheder for destinationen og dens aktører samt konkretisering af abstrakte målsætninger til egentlige mulige handlinger og ændringer.
 • Udvikling af ledelsesforløb for turismeerhvervet med fokus på grøn omstilling.
 • Ny og forbedret digital turistinformation som understøtter detailhandlen.
 • Udvikling af forretningsudviklingsforløb for detailhandel.

 

Revideret brandplatform og produktudvikling for tydeligere bæredygtig ambition og kommunikation

 • Udvikling af revideret destinationsprofil, som formidler de forandringer som igangsættes på hele destination ift. verdensmål, bæredygtighed, grøn omstilling m.m.
 • Udvikling af guide til afholdelse af grønne møder og events på destinationen, så det bliver nemmere for arrangører m.fl. at udvikle og afholde bæredygtige og grønne events.

 

Projektets overordnede projektledelse ligger hos VisitHerning, men projektet gennemføres i tæt samarbejde med Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Projektet løber i perioden 2020-2022 og igangsættes snarest muligt.

 

Generelt vil der i projektet være stort fokus på styrkede samarbejder. Der vil blive samarbejdet med Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, Erhvervshus Midtjylland, MCH, City- og centerforeninger fra Herning, Brande og Ikast samt en lang række lokale turisme- og kulturaktører. VisitHerning vil ligeledes søge inspiration og samarbejder nationalt.

 

Den forventede effekt af projektet er at bidrage til at genetablere destinationens turismeomsætning, som før Corona-krisen var på 1,7 mia. kr. Der måles også på effekten gennem tilfredshedsundersøgelser blandt både lokale aktører samt erhvervs- og ferieturister. Derudover vil der komme et øget fokus på bæredygtig udvikling samt et øget kompetenceniveau.

Økonomi

Det samlede budget for projektet er på 2,5 mio. kr. som foreslås fordelt som vist i nedenstående skema.

 

VisitHerning

     650.000 kr.

Herning Kommune

     450.000 kr.

Ikast-Brande Kommune

     150.000 kr.

 

 

Erhvervsstyrelsen (50%)

  1.250.000 kr.

 

 

I alt

  2.500.000 kr.

 

Erhvervsstyrelsen kan maksimalt søges om 50% medfinansiering af den samlede projektsum. Efter et evt. tilsagn fra Erhvervsstyrelsen kan den samlede projektøkonomi tilpasses på baggrund af den lokale medfinansiering. Dog ikke mere end de foreslåede 2,5 mio. kr.

 

Herning Kommunes medfinansiering på 450.000 kr. foreslås finansieret af Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling, Projekter, diverse med 200.000 kr. i 2020, 200.000 kr. i 2021 og 50.000 kr. 2022. Da det er vigtigt at igansætte aktiviteter hurtigt ligger størstedelen af projektaktiviteterne i 2020 og 2021 og dermed også den største andel af udgifterne.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Herning Kommune medfinansierer projektet med i alt 450.000 kr. fordelt med 200.000 i 2020 og 2021 samt 50.000 kr. i 2022

 

at udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling i henholdsvis 2020, 2021 og 2022

 

at Herning Kommunes medfinansiering betinges af, at den resterende medfinansiering fra VisitHerning, Ikast-Brande Kommune og Erhvervsstyrelsen tilvejebringes som beskrevet i ovenstående skema

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • VisitHerning_ansøgning