Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

170. Udpegning til bestyrelse og Bæredygtighedsråd for lokalt bæredygtighedscenter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Udpegning til bestyrelse og Bæredygtighedsråd for lokalt bæredygtighedscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jørgen Krogh, Steen Dahl

Sagsresume

Som led i etablering af bæredygtighedscentereret samt den fortsatte ledelse heraf skal Herning Kommune udpege personer til at varetage poster i hhv. bestyrelse og Bæredygtighedsråd for det lokale Bæredygtighedscenter i Herning.

Sagsfremstilling

Til at bistå bestyrelsen med viden og et bredt, lokalt perspektiv dannes et Bæredygtighedsråd, der fungerer som et advisory board, som centeret kan sparre væsentlige emner med. Derfor skal sammensætningen af medlemmerne i Bæredygtighedsrådet have en høj grad af diversitet i forhold til kompetenceprofiler, alder, anciennitet og engagement i den bæredygtige dagsorden. Personerne i Bæredygtighedsrådet udpeges ud fra deres viden og engagement i dagsordenen samt ud fra repræsentantskabstankegangen, fordi de er aktive i en bestemt organisation, branche, gruppering, eller har en bestemt viden eller andre evner, der vil være nyttige.

 

Bæredygtighedsrådet består af 25 medlemmer. Heraf udpeges 2 medlemmer af Herning Byråd. Disse to følger byrådsperioden. Der udpeges 2 medlemmer af centerets medlemmer for 1 år ad gangen. Derudover består Bæredygtighedsrådet af 21 medlemmer, der førstegangsudpeges af Herning Kommune og sidder for 1 år ad gangen. Disse medlemmer skal primært bestå af i) lokale erhvervsfremmeaktører, for at sikre den nødvendige koordinering af erhvervsfremmeindsatser, herunder vidensdeling og synergier på tværs af den bæredygtige dagsorden, ii) repræsentanter fra virksomheder, som har en bred lokal brancherepræsentation, iii) repræsentanter for uddannelsesinstitutioner, herunder studerende, samt iv) øvrige relevante aktører, herunder fra kulturinstitutioner.

 

Den politiske følgegruppe har behandlet en bruttoliste med medlemmer af rådet og godkendt fordelingen. Kandidaterne er i førstegangsudpegningen fordelt således, at 6 medlemmer er hhv. ansatte og studerende fra de tre videregående uddannelser i Herning, 1 medlem er aktiv i fagbevægelsen, 1 medlem er aktiv i en kulturinstitution, 5 medlemmer er aktive i lokale erhvervsfremmeorganisationer, og 12 medlemmer er erhvervsdrivende, der repræsenterer kommunens brancher bredt.

 

Til at sætte retning for bæredygtighedscenteret nedsættes en professionel bestyrelse på 5 medlemmer.
Her gælder, at
næstformanden udpeges af Byrådet og følger byråds-perioden. De resterende medlemmer sidder for 1 år ad gangen.

Formanden skal være identitsk med formanden for Bæredygtighedsrådet. 2 medlemmer skal vælges blandt repræsentanterne i Bæredygtighedsrådet på generalforsamling. 1 medlem skal vælges blandt nationale- og måske ligefrem internationale - ressourcer. Denne førstegangsudpeges af Herning Kommune.

 

Udpegningen sker efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 17, stk. 2 og har virkning for perioden 2020-2021.

 

Fordelingen af medlemmerne er drøftet og godkendt i den politiske følgegruppe for bæredygtighed.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at Herning Kommune udpeger Dorte West (V) og Rasmus Norup (K) til Bæredygtighedsrådet.
at Herning Kommune udpeger Rasmus Norup (K) til bestyrelsen for Bæredygtighedscenteret.
at administrationen bemyndiges til, efter udpegningsmetoden beskrevet i sagen, at færdiggøre besætningen af poster i Bæredygtighedsrådet.
at administrationen bemyndiges til, efter udpegningsmetoden beskrevet i sagen, at færdiggøre besætningen af poster i Bestyrelsen til Bæredygtighedscenteret.
Kommunaldirektøren indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvaget indstiller sagen til Byrådet.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved drøftelsen. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.