Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

169. Godkendelse af vedtægter til lokalt bæredygtighedscenter

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Godkendelse af vedtægter til lokalt bæredygtighedscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jørgen Krogh

Sagsresume

Ved budgetforliget for 2020 besluttede forligskredsen at afsætte kr. 20 mio. over fire år til arbejdet med bæredygtighed i Herning Kommune herunder etablering af et lokalt bæredygtighedscenter. Der blev i samme ombæring nedsat en politisk følgegruppe til at følge det bæredygtige arbejde samt udvikle og etablere bæredygtighedscenteret. Der er nu udarbejdet en række vedtægter for bæredygtighedscenteret, som forventes etableret i august. Vedtægterne har været behandlet og er godkendt i den politiske følgegruppe for bæredygtighed. Vedtægterne for Bæredygtighedscenter og retningslinjer for Bæredygtighedsråd indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

 I samarbejde med et eksternt advokatbureau er der udarbejdet en række vedtægter for det lokale bæredygtighedscenter, som skal danne grundlag for centerets etablering, organisering og virke.

 

Bæredygtighedscenteret etableres som et F.M.B A. (Forening med begrænset ansvar), lige som f.eks. det lokalt beliggende videnscenter DAMRC.

En sådan selskabsform defineres som en erhvervsdrivende forening, der fremmer medlemmernes økonomiske interesser, hvor ingen af medlemmerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk. Ifølge Erhvervsstyrelsens vejledning er det desuden en betingelse, at foreningen har flere medlemmer, at der er mulighed for vekslende deltagerantal, og at økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder ikke er baseret på medlemmernes andel af kapitalen.

 

Foreningens formål bliver at varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling - herunder iværksætteri - inden for området bæredygtighed ved bl.a. at virke for netværk og ideudvikling blandt de deltagende medlemmer samt deltage i samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v . Derudover bliver foreningens formål at lave folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed. Alt sammen inspireret af FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

 

Sammenhæng mellem ledende organer

Der ansættes en leder af bæredygtighedscenteret i efteråret. Lederen har til opgave at varetage den daglige drift af centeret, herunder ansætte samt udvikle projekter og netværk i samskabelse med virksomheder, borgere og uddannelse og sikre samarbejder mellem centerets aktører samt ud mod verden. Således at centeret til alle tider får en efterspørgselsdrevet og agil karakter, hvor engangement er drivkraften.

 

En kontinuerlig, professionel bestyrelse med et fornødent netværk og viden inden for området skal sætte retning for bæredygtighedscenteret. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Det gælder, at 1 medlem, nemlig bestyrelsesformanden, tillige skal være formand for Bæredygtighedsrådet og skal vælges blandt erfarne og anerkendte lokale aktører, der har viden om og gerne erfaring med at arbejde med den bæredygtige dagsorden i erhvervssammenhænge, 1 medlem, herunder næstformanden, skal udpeges af Herning Byråd, 1 medlem skal vælges blandt nationale – og måske ligefrem internationale – ressourcer og skal have erfaring med og bredt netværk inden for arbejdet med bæredygtig omstilling, og 2 medlemmer skal vælges blandt repræsentanterne i Bæredygtighedsrådet. Medlemmerne sidder for 1 år ad gangen, det af Byrådet udpegede medlem sidder en byrådsperiode.

 

For at understøtte input til bestyrelsen dannes et bæredygtighedsråd, der fungerer som et advisory board, som centeret kan sparre væsentlige emner med, og som kan give råd.

Bæredygtighedsrådet består af 25 medlemmer, heraf 2 valgt af centrets medlemmer og 2 udpeget af Byrådet. De øvrige medlemmer skal repræsentere hhv. lokale uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, erhvervsliv samt øvrige relevante aktører. Det er væsentligt at sikre høj grad af diversitet i rådet. Medlemmerne udpeges ud fra deres viden og engagement i dagsordenen samt ud fra repræsentantskabstankegangen, fordi de repræsenterer en bestemt organisation, branche, gruppering, har en bestemt viden eller andre evner, der vil være nyttige. Alle rådets medlemmer - foruden de to valgt blandt centerets medlemmer - førstegangsudpeges af Herning Kommune.

 

Sekretariatsbetjening af de to organer sker fra Bæredygtighedscenteret.

 

Vedtægter og retningslinjer er drøftet og godkendt i den politiske følgegruppe for bæredygtighed.
 

Herning Kommune sætter igennem en resultatkontrakt rammerne for, ”hvad” der skal løses i bæredygtighedscenteret. Og ledelsen og bestyrelsen – under indflydelse fra bæredygtighedsrådet – beslutter ”hvordan”. Resultatkontrakten forventes at skulle genforhandles en gang om året, ligesom der mellem Bæredygtighedscenterets administration og forvaltningen laves løbende opfølgning. 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at vedtægterne for Bæredygtighedscenteret i Herning godkendes.
at retningslinjerne for Bæredygtighedsrådet godkendes.
Kommunaldirektøren indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Forligskredsen var inviteret til at deltage ved drøftelsen. Fra forligskredsen deltog Erling Præstekjær, Peter Villadsen, Jørn Vedel Eriksen, Karlo Brondbjerg.

Bilag

  • Retningslinjer for bæredygtighedsråd
  • Vedtægter for bæredygtighedscenter
  • Formål og retning for bæredygtighedscenter