Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

179. Rammesætning af teknologiudnyttelse til det samfund vi ønsker

Sagsnr.: 85.13.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Rammesætning af teknologiudnyttelse til det samfund vi ønsker

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

 

Sagen lægger op til godkendelse af rammesætning af for Herning Kommunes nye digitaliseringsstrategi for perioden 2021-2024 (kommissorium).

 

Rammesætningen er godkendt af direktionen.   

Sagsfremstilling

Sagen lægger op til godkendelse af en rammesætning (kommissorium) for udnyttelse af de teknologiske muligheder gældende for de kommende 4 år.  

 

Den hidtidige digitaliseringsstrategi (2017-2020) har især bestået i en solid plan for gribning af en lang række udefrakommende større og mindre it-systemer. I de kommende 4 år vil opgaven i langt højere grad handle om, at vi med afsæt i det samfund vi ønsker, selv kan identificere borger- og virksomhedsbehov samt muligheder for teknologiudnyttelse lokalt. Derfor er rammesætningen også anderledes med oplæg til både mere politisk og direktionsmæssig forankring på den ene side, og på den anden side åbning til, at de ledere og medarbejdere, der er tættest på borgere og virksomheder deltager i arbejdet med at finde de ydelser eller møder med borgere og virksomheder, hvor teknologien vil kunne gøre en betydelig forskel.

 

Én af bevæggrundene for den nye kurs, er den såkaldte digitaliseringspagt, som er indgået i 2019 mellem tidligere regering og hhv. KL og regioner (oprindeligt med afsæt i sammenhængsreformen 2018 og indskærpet i økonomiaftalen for 2020). Et eksempel herfra er, at vi med mit overblik og mine data på borger.dk nu kan begynde med at give borgere adgang til egne sager og data omkring ledighed.

 

Digitaliseringspagten har på tværs af den offentlige sektor dertil defineret et nærmest ultimativt krav om større sammenhæng. For især borgere og virksomheder. Og herunder for især udsatte borgere.

 

Endelig skaber de nævnte aftaler en fortsat forventning om effektiviseringsmuligheder via IT-systemer på offentlige arbejdspladser. Systemer skal tale bedre sammen og tunge administrative arbejdsprocesser skal undersstøttes af nye teknologier.

 

Dertil har KL i foråret 2019 formuleret mål og milepæle på vegne af alle kommuner, som samtidigt også afspejler en tæt kobling til de nationale intentioner på dette område. Et kursskifte kalder KL det, og henviser bl.a. til, at de kommende versioner af digitaliseringsstrategier i kommunerne i høj grad kommer til at handle om at udnytte allerede modne teknologier, og hvor vi i langt højere grad selv skal identificere behov, skabe muligheder og prioritere, hvor vi bedst understøtter borgeres og virksomheders behov og ikke mindst oplevelse af sammenhæng i den offentlige service.

 

Et helt centralt punkt i kommissoriet er en forståelse af, at ledere og medarbejdere tæt på borgere og virksomheder kan bidrage til den kommende udvikling. Det er der, man har service- eller kvalitetsmål, og kan have indsigt i, hvad der kan være mere effektivt eller kan være helt nye svar på borger- eller virksomhedsoplevede behov.  

 

Bilag: Direktionens ramme for Herning Kommunes digitalisering og teknologiudnyttelse for årene 2020-2024 (kommissorium - kort version) 

Økonomi

Som udgangspunkt skal financieringen skabes inden for det enkelte serviceområde. Evt. kan der være tale om, at to eller flere serviceområder går sammen, hvis der er tale om teknologiudnyttelse, der går på tværs af serviceområder.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender rammen (kommissoriet) for Herning Kommunes digitaliseringsstrategi i de kommende 4 år  
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag - Kommissorium - Digitaliseringsstrategi, ØKE - juni 2020