Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

183. Ørnhøj Vandværk søger om kommunal garanti til finansiering af renovering af ledningsnet.

Sagsnr.: 13.03.00-Ø60-1-20 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Ørnhøj Vandværk søger om kommunal garanti til finansiering af renovering af ledningsnet.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

   X

   X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Ørnhøj Vandværk har fremsendt en anmodning til Herning Kommune om kommunal garantistillelse til optagelse en byggekredit på 1 mio. kr. i KommuneKredit.

Efter udløb af byggekreditten konverteres byggekreditten til et lån, der afdrages over 5 år.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangværende kloakseparering i Ørnhøj by, har Ørnhøj Vandværk valgt at følge med og renovere store dele af deres ledningsnet.

Der er budgetteret med investeringer på 2,6 mio. kr., hvoraf 1,6 egenfinansieres.

 

Der ansøges således om en kommunegaranti på en byggekredit på op til 1 mio. kr., der i 2022 omlægges til et lån med løbetid på 5 år.

 

Herning Kommunes garantistillelse for lånet er reguleret i Lånebekendtgørelsen samt lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Jf. Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forholds § 16, kan Herning Kommune meddele garanti for de angivne investeringer, så længe lånet kan indregnes i vandprisen.

Herudover er det i Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, angivet, at garantien ikke belaster kommunens låneramme grundet investeringens formål.
Garantien medfører ikke deponering. Herning Kommune garanterer ikke i forvejen for lån for Ørnhøj Vandværk.

 

Det anbefales, at Herning Kommune giver tilsagn om kommunegaranti for en byggekredit/lån på 1 mio. kr. til Ørnhøj Vandværk.
Værket vil blive opkrævet garantiprovision af Herning Kommune på 1% af hovedstolen i stiftelsesprovision samt en årlig provision på 0,5% af restgælden ultimo året.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der gives tilsagn om kommunegaranti for byggelån/lån på 1 mio. kr. til Ørnhøj Vandværk.
at der opkræves en stiftelsesprovision svarende til 1% af lånets hovedstol, samt 0,5% af restgælden ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 21 Renteindtægter, funktion 07 58 79.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Lars Krarup deltog ikke i sagens behandling.