Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

178. Finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter hos Brintbranchen

Sagsnr.: 24.10.05-P20-1-20 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter hos Brintbranchen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Maria Kringelholt Nielsen, Kristina Gaardsted

Sagsresume

For at understøtte og styrke den spirende brintklynge kommunikativt i Herning kommune og knytte den spirende klynge tættere til nationale og internationale samarbejdspartnere, anbefales det at igangsætte et erhvervsserviceprojekt hos organisationen Brintbranchen. Konkret foreslås afsat 30.000 kr. til formålet.

Den spirende brintklynge i Herning har vækstet i antal medarbejdere årligt og har ca. 150 medarbejdere i dag. Den forventes stadig at være i vækst. Brinterhvervets underleverandørkæde er identisk med vindmølleindustrien. Ligeså er de kompetencer, som efterspørges, det samme, hvilket sammen med erhvervsjord blandt andet på Mørupvej gør området attraktivt for branchen. Det har særligt fokus for branchen, at der kan rekrutteres ingeniører med el, software og mekanik kompetencer - et arbejde som kommunen via uddannelsesstrategien også har fokus på. Herning er ikke længere alene om, at sætte fokus på brint - eksempelvis arbejder Skive og Mariagerfjord kommuner med flere hermed. Det kan nævnes, at organisationen Brintbranchen med succes har arbejdet tæt sammen med Skive Kommune om grundlaget for og opbygningen af satsningen på brint og Power to X i Greenlab.

Sagsfremstilling

Brintbranchen er vokset markant i antal medarbejdere de seneste fem år. Endnu er det en branche, der investeres i med henblik på et fremtidigt afkast. To væsentlige virksomheder inden for branchen er placeret i Herning Kommune. Nationalt kommer stadig flere aktører til inden for branchen. Senest er store danske virksomheder gået sammen om at etablere en brintfabrik der skal lave "grønt brændstof" til skibe, fly og lastbiler.

 

I Herning kommune har vi i godt ti år arbejdet for at styrke rammebetingelserne for erhvervet. Det har vi primært gjort ved at understøtte udviklingsaktiviteter i regi af Center for Energiteknologi på Aarhus Universitet. (tidligere brintvidencenter, men nu med et bredere energifokus). Center for Energiteknologi fokuserer på udvikling af nye og innovative energisystemer til virksomheder og forbrugere, primært inden for elektricitet, vedvarende energi, energieffektivitet og brint. Centret har i tre nye publikationer på brint området fokuseret på potentialet i lagringen af vindenergi og på behovet for et øget samarbejde inden for brintindustrien. Derudover gennemfører centret løbende udviklingsprojekter med lokale brintvirksomheder.

 

Klimaloven fra december 2019 har mål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050 og med 1,5 graders målsætningen. Udgangspunktet for loven er, at reduktionerne skal ske på dansk grund. Det betyder, at fx kvoteannulleringer i EU eller danske tiltag med international effekt, som f.eks. eksport af grøn strøm, ikke tæller med i 70 procentmålet. Der vil komme årlige handlingsplaner, som udmønter denne lov.

 

Klimaloven vil medføre, at blandt andet produktionssektoren og transportsektoren kommer til at omstille sig. Derfor er der et stort udviklingspotentiale på dette område. Blandt andet inden for brint og power to x (omdanne brint til andre gasformer og flydende brændstof) branchen.

 

Brintbranchens værdikæde kan, jvf. organisationen Brintbranchen opdeles i tre grupper:

 

  • Eksport af grøn Brint som drivmiddel og til industri
  • Forarbejdningskæde af den grønne brint - power to x. Læs mere herunder.
  • Brintteknologi til transport - "I Danmark er der en brint- og brændselscelle erhvervsklynge der bl.a. indbefatter brinttankstationer, brændselsceller til både brint og metanol, elektrolyse. Læs mere herunder.

 

Power to x

I ny rapport fra 19. maj 2020 fra Arbejdsbevægelsens Fællesråd og IDA (Ingeniørforeningen) beregnes beskæftigelseseffekter af Power to X teknologier til 22.000 jobs over 10 år givet en investernig på 30 mia. kr (se bilag). Der forventes 300 permanente jobs. Halvdelen af jobbene kommer fra vindmøller, herunder afledt produktion indenfor metalbranchen. Jobbene fordeler sig med 10.000 indenfor industri, 7.000 indenfor service og 5.000 inden for bygge og anlæg. I forhold til forskellige teknologier forventes 21.700 jobs, at fordele sig med 11.900 havvindjobs, 4.300 elektrolysejobs, 1.700 brintlagrejobs, 1.800 biomasseforgasningsjobs, 400 CO2-hydrogoneringsjobs og 1.600 biomassehydrogeneringsjobs.

 

Brintteknologi til transport

Det må det forventes at transportbranchen vil efterspørge flere mere miljøvenlige biler. Grundet prisen er efterspørgslen på personbilområdet størst i forhold til elbiler, selvom biler der anvender brintbatterier kan kører markant længere. Udviklingen i efterspørgslen vil afhænge af om, brintbiler bliver billigere og/eller elbiler kommer til at kører længere på en ladning (kilde interview - energistyrelsen, maj 2020) eller en kombination af dette. For lastbiler er potentialet for brint større.

  

En række danske virksomheder er verdensførende indenfor brændselsceller til både biler, busser, tog og den maritime sektor (brændselscelle er svarende til et batteri i en batteribil og det er den del der giver motoren kraft ved at omsætte brint/metanol og luftens ilt til elektricitet, varme og vand). Disse virksomheder har på nuværende tidspunkt et betragteligt europæiske og globalt eksportmarked. Der eksporteres således allerede bl.a. brinttankstationer fra Danmark til både Europa, USA og Korea og på brændselscelleområdet er eksporten ligeledes stigende og danske virksomheder blandt de førende i verden. Kilde, Brintbranchen, maj 2020".

 

Brintbranchen

Organisationen Brintbranchen vil kunne styrke den spirende lokale klynges sammenhæng til nationale og internationale aktører samt bibringe erhvervet ny viden og styrke den kommunikativt. Det foreslås derfor, at der gennem en resultatkontrakt entreres med Brintbranchen med det formål. Konkret foreslås afsat 30.000 kr. til formålet. Det foreslås, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med organisationen givet, at bevillingen gives.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 30.000 kr. i 2020 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsservice til Brintbranchen til erhvervsudviklingsaktiviteter, og
at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.