Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

187. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-2-20 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Herning Byråd vedtog i 2016 lokalplan 15.C2.2 for et centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup. Denne lokalplan giver blandt andet mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.000 m². Da der efterspørges mulighed for at bygge butikker på op til 1.500 m² har Byplanudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området.

 

Lokalplanen omfatter også den tidligere Gullestrup skole på Løvbakkevej. Da ejererne af denne ejendom ikke ønsker at udnytte den nuværende lokalplans mulighed for at opføre flere nye boliger, er der ikke mulighed for det i lokalplanforslaget.

 

Siden lokalplan 15.C2.2 blev vedtaget er størstedelen af lokalplanområdet blevet solgt og bebygget med rækkehuse. Det nye lokalplanforslag afspejler det nye projekts bebyggelsesstruktur, brug af materialer med mere.

 

Lokalplanens område

Lokalplanen omfatter et område på cirka 27.000 m² i det centrale Gullestrup. Lokalplanområdet ligger mellem den nuværende Løvbakkevej og den nye Løvbakkevej, der har et sydligere forløb. Vest for området ligger Gullestrup Kirke. Mod øst afgrænses området af et nord-sydgående skovbånd.

 

 

Lokalplanens formål og anvendelse

I lokalplanforslaget udlægges området til centerformål med mulighed for butikker, caféer, liberale erhverv, kulturelle formål og boliger. Området er inddelt i tre delområder med hver deres anvendelsesmulighed.

 

Delområde I er det sydligste område. Det kommer til at ligge med facade mod den nye Løvbakkevej. Området er på nuværende tidspunkt ubebygget. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre nye bebyggelser til butikker, liberale erhverv, café/restaurant, fælleslokaler og kulturelle funktioner. Der kan opføres i alt 2.300 m² bebyggelse til butikker. Den enkelte dagligvarebutik må have et areal på op til 1.500 m². Øvrige butikker må have et areal på op til 700 m².

 

Delområde II er det midterste og største område. Det må bruges til boliger i form af rækkehuse. Området er solgt til en privat bygherre, der er i gang med at færddiggøre et projekt med 52 boliger. En del af boligerne er taget i brug.

 

Delområde III ligger i områdets nordøstlige hjørne. Det er den gamle Gullestrup skole, der i dag er indrettet til én bolig med tilhørende have og udhuse. Området må fortsat anvendes til bolig og i lokalplanforslaget fastlægges, at ejendommen ikke kan udstykkes.

 

Bebyggelse

Inden for delområde I kan der opføres bebyggelse i én etage og 7 meters højde. Lokalplanområdet falder fra syd mod nord, og ved at sætte en begrænsning på bygningshøjden på det sydlige område på 7 meter, vil der fortsat være mulighed for udsigt over ådalen syd for området fra den nordligste del af lokalplanområdet.

 

Inden for delområde II og III må bebyggelsen have en højde på 2 etager og 8,5 meter.

 

Bebyggelsen skal have lyse facader i form af hvide eller lysegrå tegl eller hvid, pudset mur. Tage med ensidig taghældning eller saddeltage skal udføres med zink eller som tagpap, skiffer eller mørke tagsten. Det får bebyggelsen til at passe sammen med Gullestrup kirke, der ligger umiddelbart vest for lokalplanområdet.

 

Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer for at give variation i facaderne. Lokalplanforslaget fastlægger desuden, at facader på butikker m.m. inden for delområde I, ved hjælp af vindues- og dørhuller, fremspring, tilbagetrækninger, variation i materialer, detaljering i murværket eller lignende, skal fremstå varierede.

 

Veje, stier og parkering

Delområde I og II får vejadgang fra syd med en tilslutning til den nye Løvbakkevej. Den gamle skole inden for delområde III skal fortsat have vejadgang fra den nuværende Løvbakkevej. Lokalplanområdet skal have stiforbindelse til hovedstien øst for området, både fra boligområdet og butiksområdet.

 

Der kan anlægges større, sammenhængende parkeringsarealer inden for delområde I til betjening af butikker m.m. Ved boligerne foregår parkering i forbindelse med den enkelte bolig.

 

Beplantning og friarealer

I lokalplanforslaget stilles krav om etablering af friarealer og beplantning. Beplantningen skal sikre en grøn ramme omkring bebyggelse og anlæg og skabe sammenhæng med den overordnede grønne struktur i Gullestrup.

 

Mod vest, nord og øst skal delområde I afgrænses af grønne arealer. Langs vejen i den vestlige del af delområdet skal der plantes træer, ligesom også skal plantes træer på parkeringspladsen.

 

Inden for delområde II har hver bolig sin egen private have. Derudover er der fælles friarealer langs vejen nord-syd gennem området og langs områdets østlige afgrænsning.

 

Ved den gamle skole i delområde III er der en stor have.

 

Bevaring af bebyggelse og beplantning

Den gamle skole på Løvbakkevej 1 er i Herning Kommuneatlas fra 1992 vurderet til at have høj bevaringsværdi. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der foretaget en vurdering af bygningen. På grund af ombygninger m.m. vurderer forvaltningen, at bygningen nu har middel bevaringsværdi. Lokalplanforslaget giver derfor mulighed for, at bebyggelsen kan nedrives, hvis der er ønske om det.

 

Der er udpeget en række bevaringsværdige træer inden for lokalplanens område. De er både med til at sikre biodiversitet og karakter til friarealerne. Hvis et træ fældes på grund af sygdom eller lignende skal det erstattes af et træ, der kan opnå samme værdi og kvalitet.

 

Støj

For at sikre boligerne inden for delområde II mod støj fra varelevering, parkering m.m. inden for delområde I, stilles der i lokalplanen krav om et støjhegn mellem delområde I og II. Det skal være et fast hegn, der begrønnes med planter.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 15.C2.3 for centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup foreløbigt vedtages

 

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af denne sag.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • 15.C2.3_foreløbig vedtagelse