Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

200. Frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af lejlighed, Vildbjerg

Sagsnr.: 82.07.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til istandsættelse af lejlighed, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Vibeke Tolderlund, Michael Kamp og Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til istandsættelse af ejendommen Kirkegade 7, 1. sal i Vildbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til diverse anlægsarbejder i forbindelse med renovering af bygninger.

 

Beløbet anbefales anvendt til istandsættelse af ejendommen Kirkegade 7, 1.sal, Vildbjerg (beliggende ovenpå biblioteket), så den fremover kan anvendes til udlejning.

 

Der er tale om en lejlighed, der grundet fejlkonstruktion har stået tom i flere år, og hvor der i den forgangne periode har været afsøgt flere løsningsmuligheder. Det har bl.a. været undersøgt, hvorvidt der kunne ske en udskillelse af lejligheden til ejerlejlighed, så den kunne sælges. Dette er ikke juridisk muligt, og biblioteket kan ej heller finde anvendelse af lejemålet. I forbindelse med den kontinuerlige gennemgang af kommunens ejendomme, er det derfor undersøgt, hvorvidt det er rentabelt at foretage en istandsættelse til 2 selvstændige lejemål til boligformål.

 

Økonomi

En istandsættelse er beløbsmæssigt vurderet til at være ca. tilsvarende afsat rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 diverse anlægsarbejder.

 

Der er derudover foretaget en vurdering af en mulig lejeindtægt for 2 lejemål á ca. 65 m2. Ud fra de nuværende markedsvilkår forventes der at være årlige lejeindtægter på ca. 85.000 kr. samt tilhørende udgifter vedrørende lejemålene på ca. 15.000 kr., svarende til en nettoindtægt på ca. 70.000 kr. årligt. Det giver både en tilfredsstillende tilbagebetalingstid, samtidig med at ejendommen fremadrettet bliver et aktiv for Herning Kommune.

 

Lejemålet har tidligere været udlejet for år tilbage, hvorfor der i de forgangne år har været tomgangsudgifter, der nu opvejes af fremtidige lejeindtægter.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives. Lejeindtægter og tilhørende driftsudgifter afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Ved Teknik- og Miljøudvalgets behandling d. 4. maj 2020 blev huslejeniveauet på de ca. 650 kr./m2 årligt blev drøftet og efterfølgende har administrationen vurderet huslejeniveauet på ny. Administrationen vurderer, at vi via den nævnte istandsættelse, kan opnå et huslejeniveau på 700 kr./m2 år. Det endelige huslejeniveau fastlægges ud fra markedslejen, når lejlighederne er klar til udlejning. En ændring fra 650 kr./m2 til 700 kr./m2 vil betyde en merindtægt i forhold til det tidligere nævnte på 6.500 kr. årligt ved fuld udlejning.

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr.

 

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2020 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 Diverse anlægsarbejder

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.