Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

205. Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Døvling Bæk og Pårup Bæk

Sagsnr.: 06.02.11-K08-10-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Døvling Bæk og Pårup Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske indsatser med vandløbsrestaurering i form af etablering af okkeranlæg, genslyngning af vandløbet m.m. i henholdsvis Døvling Bæk og Pårup Bæk.

 

Herning Kommune ønsker i den forbindelse af iværksætte forundersøgelser ved Døvling Bæk og Pårup bæk, med henblik på at få afklaret mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Forundersøgelserne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 641.830 kr. til forundersøgelsen i Døvling Bæk og på ialt 456.444 kr. i Pårup Bæk. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når forundersøgelserne efter planen er gennemført medio 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af forundersøgelserne ved Døvling Bæk og Pårup Bæk.

Sagsfremstilling

I den statslige Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter. For Døvling Bæk omfatter indsatsen genslyngning af vandløbet, etablering af okkeranlæg og udlægning af groft materiale (grus og skjulsten), mens indsatsen for Pårup Bæk omfatter genslyngning og etablering af okkeranlæg i vandløbet.

 

Vandløbsrestaureringsprojekterne skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Forud for gennemførelsen af vandløbsrestaureringsprojekterne skal der laves en forundersøgelse med henblik på at få afklaret mulighederne for gennemførelse af projekterne.

 

Kommunen kan søge tilskud til forundersøgelserne samt gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, herunder detailprojektering samt udbud og kontrahering med entreprenør. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Forundersøgelse Døvling Bæk og Pårup Bæk

Herning Kommune ønsker at gennemføre en teknisk- og ejendomsmæssige forundersøgelse, med henblik på at afklare muligheden for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojektet i Døvling Bæk samt belyse, hvorvidt projektet er omkostningseffektivt jf. Fiskeristyrelsens kriterier for tilskud til kommunal vandløbsrestaurering.

 

Forundersøgelsen skal beskrive projektet, herunder hvordan projektet bidrager til at fremme formålet med restaureringen: God økologisk tilstand i vandområdet.

 

Forundersøgelsen opdeles i to faser. I første fase gennemføres den tekniske- og ejendomsmæssige forundersøgelse. Såfremt projektet viser sig at være omkostningseffektivt fortsættes til fase 2 med detailprojektering og udbud og kontrahering med entreprenør.

 

Projektområdet ved Døvling Bæk ligger i den sydlige del af Herning Kommune ved Karstoft (se nedenstående kort). Døvling Bæk er et tilløb til Skjern Å, der afvander til Ringkøbing Fjord.

 

 

Projektområdet ved Pårup Bæk ligger i den sydlige del af Herning Kommune vest for Assing (se nedenstående kort). Pårup Bæk er et tilløb til Von Å, der via Vorgod Å/Skjern Å afvander til Ringkøbing Fjord.

 

 

 

Økonomi

Døvling Bæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelsen på i alt 641.830 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Døvling Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 642.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Døvling Bæk.

 

Pårup Bæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelsen på i alt 456.444 kr. ifbm. vandløbsrestaureringsprojektet i Pårup Bæk. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale og udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt udgifter til konsulentarbejde i alt 456.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Pårup Bæk.

 

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddene ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

 

Der må forventes afledte driftomkostninger til vedligeholdelse af okkeranlæggene ved Døvling Bæk og Pårup Bæk.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Døvling Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 642.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Døvling Bæk, forundersøgelse

 

at der til projektet i Døvling Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 642.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Døvling Bæk, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Pårup Bæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 456.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Pårup Bæk, forundersøgelse

 

at der til projektet i Pårup Bæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 456.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Pårup Bæk, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet. 
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.