Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

204. Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Sønderbæk og Rødding Å

Sagsnr.: 06.02.03-P20-24-18 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægbevillinger til vandområdeplansprojekter i Sønderbæk og Rødding Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup, Dan Overgaard

Sagsresume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske indsatser med hensyn til vandløbsrestaurering i henholdsvis Sønderbæk og Rødding Å i form af udlægning af groft materiale (grus og skjulesten) i vandløbene, samt en mindre genslyning i Sønderbæk.

 

Herning Kommune har udarbejdet en forundersøgelse til projekterne, og der er udarbejdet en detailbeskrivelse af projekterne. Projekterne ønskes nu gennemført efter beskrivelsen i forundersøgelserne.

 

Anlægsarbejdet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 353.900 kr. til anlægsarbejdet i Sønderbæk og i alt 462.752 kr. til anlægsarbejdet i Rødding Å i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojekterne.

 

Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddene, når projekterne efter planen er gennemført senest ultimo 2021.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 354.000 kr. til anlægsarbejdet i Sønderbæk og 463.000 kr. til anlægsarbejdet i Rødding Å i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojekterne.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter.

 

Vandløbsrestaureringsindsatserne skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Kommunen kan søge tilskud til udgifter til anlægsarbejde i forbindelse med gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projektets anlægsarbejde. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

 

Projektområderne ved Sønderbæk og Rødding Å er beliggende vest for Vildbjerg (se nedenstående kort). Sønderbæk er et tilløb til Rødding Å, der via Vorgod Å/Skjern Å afvander til Ringkøbing Fjord.

 

 

Vandløbsrestaureringsprojekterne i Sønderbæk og Rødding Å omfatter udlægning af en række gydebanker og skjulesten i vandløbene for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og dermed skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna og sikre fortsat vandføringsevne.

 

Økonomi

Sønderbæk

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 353.900 kr. til udgifter til anlægsarbejdet i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet i Sønderbæk.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på 354.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Sønderbæk - anlæg

 

Rødding Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 462.752 kr. til udgifter til anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsrestaureringsprojektet i Rødding Å.

 

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på 463.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Rødding Å - anlæg

 

Udgifterne til projekterne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddene ved Miljø- og Fødevareministeriet, når projekterne efter planen er gennemført ultimo 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 354.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Sønderbæk - anlæg

 

at der til projektet i Sønderbæk meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 354.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Sønderbæk - anlæg. Udgiften finansieres af tilskuddet

 

at der til projektet i Rødding Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 463.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Rødding Å - anlæg

 

at der til projektet i Rødding Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 463.000 kr. i 2020 på Serviceområder 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Rødding Å - anlæg. Udgiften finansieres af tilskuddet.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.