Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

201. Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2020

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 572.000 kr. til trafiksikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 572.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje.

 

Forvaltningen og Herning Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg anbefaler, at der gennemføres følgende projekter:

 

Arnborg Skole

I samarbejde med skolen og borgerforeningen er der udarbejdet forslag til tiltag på Skjernvej, som sikrer bedre krydsningsmuligheder for skolebørnene, både ved det signalregulerede kryds i form at et bump og ved bumpet i svinget tæt på Brugsen, hvor der hen over bumpet etableres et fodgængerfelt med behørig skiltning og belysning.       

  

Aulum - Hodsager Skole, Aulum

Markedspladsen er under ombygning, og der er behov for at få lavet nogle tiltag, der sikrer en bedre opdeling af de forskellige trafikantgrupper, som ankommer til skolen, primært i morgentimerne.

Planlægning af tiltag er igangsat med inddragelse af skoleledelse og skolebestyrelse. 

 

Højgårdskolen, Lind

I forbindelse med etablering af en ny parkeringsplads vest for Højgårdskolen er der planlagt en ny vejtilslutning til Vesterlindvej. På Vesterlindvej bliver opgaven derfor at sikre gode krydsningsforhold over til Vesterdamsvænget i form af en hævet flade, synlig afmærkning og god belysning.   

 

Kibæk

I forlængelse af det koordinerede vej- og kloakprojektet 2019 er der behov for at komme i mål med de sidste mindre projekter på Møllegårdsvej og Velhustedvej. Det drejer sig om etablering af de sidste hastighedsdæmpere på de to vejstrækninger.

 

Økonomi

Udgifterne til sikring af skoleveje fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Arnborg Skole

100.000 kr.

Aulum-Hodsager Skole, Aulum

172.000 kr.

Højgårdskolen, Lind

200.000 kr.

Kibæk

100.000 kr.

Udgifter i alt

572.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Sikre skoleveje 2020

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 572.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 "Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.