Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

172. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-20 Sagsbehandler: Charlotte Ranch  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på Økonomi og Erhvervsudvalgets område.

 

Samlet set forventes i forhold til det korrigerede budget 2020 et mindreforbrug på 98,0 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

På de finansielle konti forventes mindreindtægter på i alt 5,6 mio. kr.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, der behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 22. juni 2020.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

I de nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 i forhold til det korrigerede budget 2020.

 

 

Driftsudgifter

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – drift 

 

Som det fremgår af tabel 1 forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 98,0 mio. kr.

 

Styringsmæssigt vedrører 96,6 mio. kr. af mindreforbruget områder indenfor rammestyring og 1,4 mio. kr. forskydninger mellem årene vedrørende projekter.

 

Der knytter sig følgende bemærkninger til afvigelserne:

 

Serviceområde 02 Jordforsyning

Forskydning på -0,121 mio. kr. som er midlertidig.

 

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Afvigelse på 1,415 mio. kr. som forventes overført til 2021 til fremtidige store idrætsevents. Området ses i et flerårigt perspektiv.

 

Serviceområde 15 Kultur

Afvigelse på 1,324 mio. kr. som forventes overført til 2021 til bymarkedsføring.

  

Serviceområde 20 Administration

Samlet set forventes et mindreforbrug på 95,394 mio. kr. under Serviceområde 20 Administration, som er specificeret nedenfor.

 

Tabel 2. Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 - afvigelser fordelt på funktionsniveau 

 

 

Afvigelsen på 95,394 mio. kr. skyldes primært den generelle reserve på 36 mio. kr. og at størstedelen af overførslerne fra 2019 på i alt ca. 30 mio. kr. ikke forventes forbrugt i 2020. Herudover forventes en række opsparinger og forskydninger vedrørende forsikringspuljer på ca. 10 mio. kr. og vedrørende erhvervs- og turismeområdet på i alt ca. 6 mio. kr. Den resterende afvigelse kan henføres til forventede afvigelser og opsparinger i administrationen til forskellige udviklingsprojekter, ombygninger på rådhuset m.v.

 

Det kan supplerende til sagen oplyses, at afvigelsen pr. 31. marts 2020 på 95,394 mio. kr. efterfølgende er reduceret med 4,738 mio. kr. til medfinansiering af renovering af Rådhuset i forbindelse med anlægsfremrykningerne til 2020 (BYR 5. maj 2020, pkt. 91).

 

Der vil frem mod næste budgetopfølgning blive taget bestik af, om der skal ske en tilpasning af budgettet for 2020, herunder om der er midler, der kan omdisponeres til udgifter i sammenhæng med Covid-19 samt udvikling.

  

 

Anlægsudgifter 

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – anlæg 

 

Som det fremgår af tabel 3, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 2,747 mio. kr.

 

Afvigelsen på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter er forskydninger på 0,464 mio. kr. Afvigelsen på Serviceområde 15 Kultur på i alt 2,283 mio. kr. er forskydninger vedrørende bl.a. renovering af Elia og Socialøkonomiske initiativer.

 

Bemærkninger til Serviceområde 01 Byggemodning – anlæg:

 

Tabel 4: Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget

 Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 78,353 mio. kr. i 2020. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde samt bl.a. salg af storparceller på Jordbærmarken i Tjørring og Taulundparken i Lind samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.

 

Forventet regnskab 2020 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 110,502 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Herning, Lind, Snejbjerg og Tjørring samt etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup og Mørupvej i Herning Syd. Desuden erhverves nye arealer til erhverv. Sidst er der igangsat nedrivning af Gjellerupskolen. Nedrivningen udføres indtil marts 2021.

 

Der er afsat rådighedsbeløb til større anlægsprojekter, som afventer grundsalg, herunder Fuglsang Holm i Tjørring, samt til betingede byggemodningsprojekter, som fx boligområderne Rind Å Engen i Arnborg, Solvang i Ørnhøj og erhvervsområdet Pugdalvej i Vildbjerg. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 10,0 mio. kr. fra 2020 til 2021.

 

 

Finansielle konti

 

Tabel 5: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – finansielle konti 

 Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug eller mindreindtægt

 

For de finansielle konti forventes en samlet mindreindtægt på -5,587 mio. kr., som er specificeret nedenfor:

 

Serviceområde 21 Renteindtægter

Forventningerne til renteindtægter er nedjusteret med 4,0 mio. kr. som følge af en kombination af nedsatte forventninger til afkastet på investerede midler, samt en lavere kassebeholdning i 2020 end forudsat. Herunder konsekvenserne af fremrykning af betaling til kreditorer.

 

Serviceområde 22 Renteudgifter

Der forventes en mindreudgift på 2,841 mio. kr. primært pga. et lavere renteniveau. Dette vedrører primært renter på ældreboliglån. Da disse boliger er finansieret via rentetilpasningslån stiger udgifterne til afdrag (Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån).

 

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Den forventede merudgift på 3,211 mio. kr. kan henføres til mindreudgifter på indskud i Landsbyggefonden og en merudgift til finansiering af indefrosset grundskyld.

 

Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån

Der forventes en merudgift på 2,116 mio. kr. på afdrag på lån. Dette vedrører primært ældreboliglån og modsvares af lavere renteudgifter til disse lån.

 

Serviceområde 29 Tilskud og Udligning

Merindtægten på 7,9 mio. kr. vedrører Herning Kommunes andel af den statslige pulje til øgede normeringer i daginstitutionerne i 2020, som var en del af Aftale om finansloven for 2020. Der anmodes i forbindelse med budgetopfølgningen om en indtægtsbevilling til beløbet. Der blev i marts 2020 meddelt udgiftsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud på et tilsvarende beløb under henvisning til denne indtægt (BYR 31. marts 2020, pkt. 86).

 

Serviceområde 30 Skatter

Der forventes en mindreindtægt på 7,0 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter, hvoraf 6,0 mio. kr. skyldes vurderingsændringer i forhold til grundskyld og 1,0 mio. kr. skyldes renter.

 

Supplerende til sagen er vedlagt bilag med oversigt over restancer pr. 31. marts 2020 (bilag 1).

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

 

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

  

  • Tilpasning af indtægtsbudgetterne på Serviceområde 01 Byggemodning til de faktiske forventninger i 2020. Det indstilles, at rådighedsbeløb til indtægter på i alt 2,583 mio. kr. netto overføres til rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002003 i 2020. Rådighedsbeløbet til indtægter er fordelt på følgende udstykningsområder: Stednr. 002014 Fuglsang Sø med -1,909 mio. kr. Stednr. 002016 Hjortehøj, Sinding med -1,104 mio. kr. Stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk med -0,800 mio. kr. Stednr. 002076 Hvæslundvej, Studsgaard med -0,371 mio. kr. Stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring med 12,369 mio. kr. Stednr. 002082 Helstrupvænget, Snejbjerg med -1,700 mio. kr. Stednr. 002087 Skolegrunden, Gjellerup med -5,300 mio. kr. Stednr. 003015 Mørupvej, Herning med -2,000 mio. kr. Stednr. 003033 Pugdalvej, Vildbjerg med -0,175 mio. kr. Stednr. 003034 HI Park 3. etape med -1,593 mio. kr. Rammerådighedsbeløbet til indtægter forventes disponeret til salgsindtægter på andre udstykningsområder på Serviceområde 01 Byggemodning.

 

  • Økonomi- og Erhvervsudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 godkendt salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 23.913 mio. kr. med henholdsvis 7,992 på Serviceområde 01 Byggemodning og 15,921 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Desuden er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. december 2019 godkendt en merindtægt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på netto 0,183 mio. kr. fra 2020 og frem vedrørende salg af ejendom beliggende Sebbesandevej, som finansieres af de likvide aktiver.

 

  • På møde den 23. marts 2020, pkt. 98 bemyndigede Økonomi- og Erhvervsudvalget administrationen til at godkende deklarationserstatninger for forsyningsselskabers ledninger og bassiner samt private deklarationer. Der er indgået i alt 5 aftaler om deklarationer med Norlys og Herning Vand med en samlet erstatning på i alt 0,098 mio. kr. Der anmodes på denne baggrund om anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 0,098 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Salgsindtægten tilskrives de likvide midler i 2020. Fordeling af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter og stednumre fremgår af bilag 3. 

 

  • I forbindelse med overførselssagen blev direktionen anmodet om at foreslå, hvorledes de resterende 4,082 mio. kr. til finansiering af merforbruget i 2019 på Handicap og Psykiatri kunne finansieres (BYR 31. marts 2020, pkt. 63). Beløbet blev midlertidig reduceret på Direktionens dispositionspulje under Serviceområde 20 Administration og er dermed indarbejdet i budgetopfølgningen. Endelig finansiering foreslås at ske fra restpuljer på henholdsvis funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger med 0,916 mio. kr. og restpuljen til demografireguleringer i 2020 på funktion 06.52.70 Løn- og barselspuljer med 3,166 mio. kr.     

  

  • På Økonomi og Erhvervsudvalgets møde den 4. november 2019, pkt. 345 blev det besluttet at yde tilskud til julebelysning til såvel Herning City som fem centerbyer. Beløbet på 0,425 mio. kr. vedrørende 2020 foreslås finansieret fra funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Fællesudgifter og -indtægter. Beløbet fra 2021 og frem er indarbejdet i budgetforslaget for 2021-2024.

 

  • Jfr. sagsfremstillingen anmodes om indtægtsbevilling til den statslige pulje til øgede normeringer i daginstitutioner i 2020 på Serviceområde 29, Tilskud og Udligning på 7,9 mio. kr. i 2020. Indtægten tilskrives de likvide aktiver, idet der tidligere er meddelt udgiftsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn på samme beløb.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. afsnittet "Bevillingsmæssige ændringer" i sagsfremstillingen,

at

budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis på nærværende dagsorden og i Byrådet den 22. juni 2020.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - Restancer
  • Bilag 2 - Orientering om salg siden 04.11.19 (ØKE)
  • Bilag 3 - Orientering om deklarationer