Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 15. juni 2020
Mødested: Eyde

Dagsordenpunkter

173. Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-19 Sagsbehandler: Torben Kjær  

Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på det samlede kommunale område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 20 mio. kr. vedrørende drift ekskl. forsyningsvirksomhed og et mindreforbrug på 91,1 mio. kr. vedrørende anlæg. På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.

 

 

Driftsudgifter

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Som det fremgår af tabel 1 forventes en samlet afvigelse vedrørende skattefinansieret drift på 20 mio. kr. I det korrigerede budget indgår genbevillinger og tillægsbevillinger på i alt 74,4 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug ift. det oprindelige budget på i alt 94,4 mio. kr.

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabel 2 nedenfor.

  

Tabel 2: Forventet afvigelse 2020 pr. 31. marts 2020, drift – styringsmæssig fordeling

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner/enheder eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbruget herunder på i alt 10,7 mio. kr. forbedrer således den totale afvigelse, men er disponeret og kan derfor principielt ikke indgå som finansieringskraft til merforbrugene på de øvrige områder.

 

Merforbruget på områderne udenfor rammestyring på 100 mio. kr. finansieres jfr. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens mindreforbruget på 74 mio. kr. på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2021.

 

 

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift

I nedenstående afsnit gennemgås afvigelserne overordnet for hvert fagudvalg. For yderligere specifikation af afvigelserne henvises til sagsfremstillingerne for de respektive fagudvalg, som er behandlet i maj og juni 2020.

 

Covid-19

Den overliggende forudsætning for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 har været "normaltilstande" efter sommerferien. Det har imidlertid været vanskeligt at skønne på både mer- og mindreudgifter på baggrund af tallene pr. 31. marts 2020. Der er således stadig usikkerheder om omfanget, som forventes at stå mere klart i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2020.

 

Jfr. Økonomiaftalen for 2021 kompenseres kommunerne under ét fuldt ud for ekstraordinære udgifter i relation til Covid-19:

 • Indkøb af værnemidler kompenseres direkte én-til-én via indkøb gennem Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVIk). Lokalt indkøb i kommunerne herudover kompenseres via bloktilskuddet.
 • Mindreindtægter vedrørende den kollektive trafik kompenseres fuldt ud.
 • Beskæftigelsesområdet reguleres via Midtvejsreguleringen i 2020.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 98 mio. kr. Mindreforbruget skal primært findes på Serviceområde 20 Administration, hvor der forventes et mindreforbrug på i alt 95,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært den generelle reserve på 36 mio. kr. og at størstedelen af overførslerne fra 2019 på i alt ca. 30 mio. kr. ikke forventes forbrugt i 2020. Herudover forventes en række opsparinger og forskydninger vedrørende løn- og forsikringspuljer på i alt ca. 10 mio. kr. og vedrørende erhvervs- og turismeområdet på i alt ca. 6 mio. kr. Den resterende afvigelse kan henføres til forventede opsparinger i administrationen til forskellige udviklingsprojekter, ombygninger på rådhuset m.v. Her kan 36 mio. kr. henføres til den generelle reserve, 30,7 mio. kr. vedrører løn- og udviklingspuljer samt ikke forbrugte overførsler fra 2019, 9,5 mio. kr. kan henføres til interne forsikringspuljer, 7,4 mio. kr. vedrører projekter og fremtidige investeringer, 3,8 mio. kr. kan henføres til driftsikring af boligbyggeri og 2,8 mio. kr. vedrører Bæredygtighedscentret.

 

Teknik- og Miljøudvalget

På området forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært stigning i ejendomsskatter, faldende lejeindtægter for udlejning af jord samt akkumuleret underskud vedr. vejafvandingsbidrag. I relation til ejendomsskatter er der iværksat korrigerende handlinger med henblik på at skabe balance. Dette fremlægges særskilt til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

 

I forbindelse med Covid-19 er/forventes der en faldende billetindtægt på busdrift.

 

Byplanudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 0,259 mio. kr.

 

Børne- og Familieudvalget

På udvalgets område forventes et mindreforbrug på i alt 10,7 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen foretages en række budgetkorrektioner, herunder flytning af SFO til skoleområdet samt en positiv demografiregulering vedrørende fri- og efterskoler, som vil korrigere mindreforbruget til 14,3 mio. kr.

 

Efter budgetkorrektioner vil mindreforbruget på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn udgøre 3 mio. kr. På dagtilbudsområdet vil der fortsat være fokus på stigende udgifter til privat pasning samt kapacitetstilpasning som følge af faldende antal børn i dagplejen.

 

På Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler vil mindreforbruget efter budgetkorrektioner udgøre 13,4 mio. kr. På både dagtilbuds- og skoleområdet vil der i den kommende periode være fokus på dialog med de decentrale ledere om de løbende vurderinger af forventet regnskab.

 

På Serviceområde 16 Børn og Familie er der en udfordring på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet ved bl.a. Døgn og Familiestøtte. Der igangsættes derfor en proces med henblik på at skabe balance på området. 

 

Der har ikke på baggrund af tallene pr. 31. marts 2020 kunnet opgøres ekstraudgifter vedrørende Covid-19.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 21,4 mio. kr.

 

De primære årsager til merforbruget på 10,8 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri er udgifter vedrørende åbning af nye pladser ved Rosenholm, objektiv finansiering af det regionale tilbud Kofoedsminde samt særligt dyre enkeltsager. På Social- og Sundhedsudvalgets møde i januar er der udarbejdet en udviklingsplan for Handicap og Psykiatri med henblik på at skabe økonomisk balance på længere sigt.

 

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre vedrører merforbruget på ca. 10,6 mio. kr. primært hjælpemiddelområdet, vederlagsfri fysioterapi samt rekruttering på elevområdet.

 

Der er ikke indregnet ekstraudgifter ifm. Covid-19, men der vil være en række områder, hvor der potentielt kan genereres et merforbrug, bl.a. som følge af engangsudgifter.  

 

Beskæftigelsesudvalget

På området forventes et samlet merforbrug på 118,2 mio. kr. Heraf vedrører 92,6 mio. kr. merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige (beskæftigelsestilskudsområdet) og 27,8 mio. kr. merudgifter på det budgetgaranterede område, som primært kan henføres til førtidspension og kontant- og uddannelseshjælp. På den del af budgettet, der er servicedriftsudgifter, forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr., som vedrører Hjemløseteamet, Bostøtten og STU.

 

Det forventede regnskab er under forudsætning af en række usikkerheder, herunder Covid-19-situationens påvirkning, effekterne af besparelserne på beskæftigelsesområdet samt refusionsreformen.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. Af disse udgør 14,1 mio. kr. overførsel af uforbrugte midler fra 2019. Den resterende del vedrører midler afsat til fremtidig vedligeholdelse af svømmehal samt midler vedrørende aflyste events.

 

Forebyggelsesudvalget

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes periodisering af projekter under Sundhedsfremme og Forebyggelse.

 

Vedrørende den kommunale medfinansiering forventes der balance mellem budget 2020 og forbrug i 2020, som følge af at regeringen har fastfrosset acontobetalingerne. Dog er ikke medregnet en forventet efterregulering vedrørende 2019, idet omfanget endnu ikke ligger fast.

 

Tabel 3: Specifikation af forventet afvigelse 2020 pr. 31. marts 2020 – drift

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

I forhold til servicedriftsrammen, som i udgangspunktet er identisk med det oprindelige budget 2020 og som vil danne grundlag for en eventuel udmøntning af en regnskabssanktion, forventes aktuelt et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr.

 

På de øvrige udgiftsområder forventes et samlet merforbrug på 107,4 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser vedrører beskæftigelsesområdet (budgetgaranti, øvrige overførsler og forsikrede ledige).

 

Økonomiaftalen for 2021 indeholder en række punkter, som har konsekvens for 2020, herunder bl.a. nedkorrigering af servicedriftsrammen som følge af ændret pris- og lønsskøn, Covid-19-kompensation og Midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet. Konsekvenserne for Herning Kommune er aktuelt under afdækning.

 

 

Anlægsudgifter

 

Tabel 4: Forventet regnskab 2020 pr. 31. marts 2020 – anlæg

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

 

Bemærkninger til anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 91,2 mio. kr. ift. det korrigerede budget, som vedrører følgende:

 • Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som skyldes forskydninger.
 • Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til udgifter vedr. byggemodning, energimærkninger, nedrivninger samt forskydninger mellem årene.
 • Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 40,2 mio. kr., hvilket primært skyldes forskydninger mellem årene.
 • Social- og Sundhedsudvalget forventer et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvilket skyldes en række mindre forskydninger.
 • Byplanudvalget forventer et mindreforbrug på ca. 8 mio. kr., som skyldes henholdsvis overførsler fra 2019 samt udskudte projekter eller forskydninger mellem årene.
 • Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. Dette kan henføres til udskudte projekter eller forskydninger vedr. flerårige projekter.

 

 

Finansielle konti

På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. De primære årsager er en nedjustering af renteindtægter på 4 mio. kr., mindreudgift vedrørende renteudgifter på 2,8 mio. kr., merudgift vedrørende langfristede tilgodehavender på 3,2 mio. kr., merudgift vedrørende afdrag på lån på 2,1 mio. kr., merindtægt på 7,9 mio. kr. vedrørende den statslige pulje til øgede normeringer i daginstitutioner i 2020 samt en mindreindtægt på 7,0 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, fremgår af nedenstående tabel. For nærmere specifikation af de enkelte punkter henvises til bilag vedlagt sagen.

 

Tabel 5: Tillægsbevillinger og omplaceringer , budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 5 i sagsfremstillingen godkendes,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 i øvrigt tages til efterretning og videresendes til godkendelse i Byrådet.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31032020
 • Bilag 2 - Orientering om salg siden 04.11.19
 • Bilag 3 - Orientering om deklarationer